CheSSE-projektin logo, linkki etusivulle

Katsaus Euroopan kemikaalilainsäädäntöön

koulujen kemikaaleja koskeva eurooppalainen lainsäädäntö

Sisällys

EU:n kemikaalilainsäädännön yleiset periaatteet

Useat EU:n lain ovat sovellettavissa kemiallisiin vaaroihin. EU:n kemikaalilainsäädäntö sisältää seuraavat yleiset periaatteet:

 • Ennalta varautumisen periaate
  On parempi ehkäistä kuin korjata.
 • Ennaltaehkäisyn periaate
  Viranomaisten on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet ehkäistäkseen kansanterveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön kohdistuvia erityisiä riskejä. Nämä edut ovat taloudellisten etujen edellä.
 • Saastuttaja maksaa -periaate
  Ympäristön saastumisen aiheuttaja on vastuussa vahinkojen korvaamisesta.

Erilaiset koulujen kemikaaleja koskevat EU:n lainsäädännöt

Vuokaavio kuvaa koulujen kemikaaleihin liittyvää lainsäädäntöä. EU:n asetuksia sovelletaan suoraan kaikissa Euroopan unionin maissa. EU:n direktiivit hyväksytään EU:n tasolla, ja EU-maat sisällyttävät ne kansalliseen lainsäädäntöönsä. Jäsenmailla voi olla EU:n vaatimuksia rajoittavampaa kansallista lainsäädäntöä.
Katsaus lainsäädäntöön.

EU-asetukset

EU:n asetukset sitovat kaikkia EU:n jäsenmaita. Asetuksia sovelletaan sellaisinaan kaikissa Euroopan unionin maissa. Kemikaaliturvallisuuden kannalta on kaksi erityisen tärkeää asetusta:

 • Luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettu asetus (CLP) säätelee, miten kemikaalit on luokiteltu niiden vaarallisuuden perusteella ja miten vaarasta ja asianmukaisesta turvallisesta käytöstä sekä hävittämisestä tiedotetaan. EU:ssa kaikki vaaralliset kemikaalit on merkittävä ja pakattava CLP-vaatimusten mukaisesti. Tämä koskee myös liuoksia, jotka valmistetaan ja säilötään kouluissa.
 • Rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskeva asetus (REACH) säätelee kemikaaleja muun muassa vaatimalla teollisuutta tuottamaan vaaroja ja riskejä koskevia tietoja ja rajoittamalla tiettyjen kemikaalien käyttöä niiden terveys- tai ympäristövaarojen vuoksi. Asetus edellyttää ammattikäyttäjää lukemaan ja noudattamaan kaikkien käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteen tietoja.

EU-direktiivit

EU-direktiivit hyväksytään EU-tasolla. EU- ja ETA-maat ovat sisällyttäneet direktiivit kansalliseen lainsäädäntöönsä. Näin direktiiveistä tulee osa kansallisia tai alueellisia lakeja. Esimerkiksi jätepuitedirektiivi (WFD) ja syöpävaaraa aiheuttavia aineita ja perimävaurioita aiheuttava direktiivi (CMD) ovat EU-direktiivejä.

Kansalliset lisälait

Sekä EU-asetukset että EU-direktiivit ovat sitovia säädöksiä. EU:n jäsenmailla voi olla kansallisia säädöksiä, jotka ovat rajoittavampia kuin EU:n säädökset.

Julkaistu: 

06.11.2022

Päivitetty:

07.11.2022
Suosittelemme viittaamiseen APA 7 -tyyliä:
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, marrass 7).
Katsaus Euroopan kemikaalilainsäädäntöön.
2022/11/07
marraskuu
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022,
7).