CheSSE-projektin logo, linkki etusivulle

Tarkistuslistat ja työkalut

Oikopolut kaikkiin chesse.org-sivuston työkaluihin, malleihin ja tarkistuslistoihin.

Koululla on oltava käytänteet tilojen ja laitteiden, kuten vetokaappien, hätävarusteiden ja säilöttyjen kemikaalien, säännöllistä tarkastusta ja huoltoa varten.

Opettajan on tehtävä riskinarviointi kaikista vaarallisia kemikaaleja tai vaarallisia laitteita sisältävistä käytännön töistä.

Lisätietoa: Riskien arviointi

Kemian luokassa olevat kemikaalit on merkittävä EU:n säädösten mukaisesti. Jos teet omia liuoksia, ne pitää myös merkitä tunnistamisen ja asianmukaisen käsittelyn mahdollistamiseksi.

Lisätietoa: Merkitseminen

Koululla on lakisääteinen velvollisuus ylläpitää päivitettyä kemikaaliluetteloa ja käyttöturvallisuustiedotteiden kokoelmaa kaikista käytetyistä kemikaaleista ja liuoksista.

Kaikilla kouluilla on lakisääteinen velvollisuus hävittää kemikaalit määräysten mukaisesti ja varmistaa asianmukainen jätteenkäsittely.

Interaktiivinen päätöspuu
Onko jätteesi vaarallista kemiallista jätettä?
 • Kyllä
  Sisältääkö se orgaanista ainetta?
  • Kyllä
   Onko jätteesi halogenoitua?
   • Kyllä
    Jäteastia: Halogenoitu orgaaninen jäte
   • Ei
    Jäteastia: Halogenoimaton orgaaninen jäte
  • Ei
   Sisältääkö se myrkyllisiä epäorgaanisia suoloja?
   • Kyllä
    Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
   • Ei
    Onko jätteesi hapan?
    • Kyllä
     Jäteastia: Happoliuokset
    • Ei
     Onko jätteesi emäksinen?
     • Kyllä
      Jäteastia: Emäsliuokset
     • Ei
      Aloita alusta
 • Ei
  Onko jätteesi laboratoriojätettä?
  • Kyllä
   Onko jätteesi pahasti saastunutta?
   • Kyllä
    Onko jätteesi terävää?
    • Kyllä
     Jäteastia: Saastuneet ja terävät kiinteät jätteet
    • Ei
     Jäteastia: Muu saastunut kiinteä jäte
   • Ei
    Onko jätteesi kierrätykseen kelpaamatonta lasia?
    • Kyllä
     Jäteastia: Saastumaton laboratoriolasi
    • Ei
     Kierrätä muihin kuin laboratorioastioihin
  • Ei
   Kierrätä muihin kuin laboratorioastioihin

Lisätietoa: Jätteenkäsittely

Kaikilla vaarallisten kemikaalien parissa työskentelevillä on lakisääteinen velvollisuus saada asianmukaista koulutusta ja tietoa.

Kemian laboratorion hoitamisessa monet tehtävät eivät sovi opettajan tavanomaiseen pedagogiseen työhön. Kemikaaliturvallisuuden varmistamiseksi on hyvä idea, että koulun johto (esim. rehtori) määrittelee nämä tehtävät kirjallisesti.

Esimerkkejä kemian tilojen tehtävistä, jotka voidaan jakaa riittävän pätevälle henkilölle:

 • työterveys- ja turvallisuusarvioinnin järjestäminen
 • opetuksessa käytettävien kemikaalien turvallinen säilytys
 • kemian tilojen laitteiden tarkastus ja huolto.

Kun työntekijälle määrätään turvallisuustehtävä, työnantajan vastuulla on tarjota työn suorittamiseen tarvittavat resurssit.

Suosittelemme, että oppijoille järjestetään jokaisen vuoden alussa laboratorioturvallisuuden peruskurssi, joka on sovitettu ikäryhmän tarpeisiin ja toimintaan. Tähän sisältyy tiedeluokan tai kemian laboratoriossa sovellettavien sääntöjen oppiminen sekä vaaramerkkien lukeminen ja tulkinta. Sääntöjen tekeminen yhdessä oppijoiden kanssa keskustellen voi helpottaa niiden muistamista ja sitouttaa noudattamiseen.

Voi olla myös hyvä idea kouluttaa oppijoita tiettyihin laboratoriotekniikoihin, esimerkiksi kaasupolttimien oikeaan käyttöön tai pipetointitekniikoihin, jotta varmistetaan oikea käsittely ja minimoidaan onnettomuuden riski. Tällaisissa tapauksissa oppijalle voidaan myöntää todistus tai merkki todisteeksi suoritetusta koulutuksesta. Tämä helpottaa myös oppijan käytännön taitojen hallinnan dokumentointia.

Jokaisesta riskien hallintaan liittyvästä toiminnasta on tehtävä dokumentointi riskinarviointi. Riskinarvioinnin yksityiskohtaisuuden tason olisi oltava oikeassa suhteessa riskiin. Jos eri tehtäviin liittyy samantyyppisiä kemiallisia riskejä, riskinarviointeja voidaan arvioida yhdessä.

Käytännön työn riskinarviointi vaatii kolme vaihetta:

 • Tunnista suunnittelemiisi kemikaaleihin, laitteisiin ja toimintatapoihin liittyvät vaarat.
 • Arvioi kokeellisten töiden, demonstraatioiden tai valmisteluihin liittyvät riskit.
 • Päätä, mitä varotoimenpiteitä on otettava käyttöön vaaran poistamiseksi tai tunnistamiesi riskien hallitsemiseksi.

Riskinarviointi pitää dokumentoida ja sisältää:

 • kyseinen ryhmä, laboratorio tai luokkahuone
 • kaikki tunnistamasi vaarat
 • näihin vaaroihin liittyvät riskitasot
 • tilanteet, joissa riski on poistettava tai vähennettävä
 • toimenpiteet, jotka olisi toteutettava vaaran poistamiseksi tai riskin hallitsemiseksi
 • mitkä välineet pitäisi olla saatavilla kokeellisen työn tai demonstraation aikana tai valmiina vuotojen tai onnettomuuden sattuessa
 • hätätoimenpiteet onnettomuuden sattuessa.

Kemikaalien vaaratiedot

Alla oleva kemikaaliluettelo sisältää vaaratietoja joistakin yleisimmistä kemian opetuksessa käytetyistä aineista. Vaaratiedot riippuvat liuoksen pitoisuudesta, joten varmista, että valitset oikean pitoisuusvälin.

Jos ainetta ei ole alla olevassa luettelossa, yritä löytää käyttöturvallisuustiedote liuokselle, jossa on sama aine ja pitoisuus. Käytä etiketissä olevan käyttöturvallisuustiedotteen varoitusmerkkejä, huomiosanaa ja vaaralausekkeita. Valitse turvalausekkeet, jotka liittyvät siihen, miten ratkaisua käytetään luokkahuoneessa. Jos oikean pitoisuuden omaavaa käyttöturvallisuustiedotetta ei ole saatavilla, käytä käyttöturvallisuustiedotetta väkevämmälle liuokselle tai puhtaalle aineelle. Näin toimittaessa aine voidaan jopa luokitella korkeampaan vaarakategoriaan, mutta kemikaaliturvallisuudessa on parempi varoa kuin katua.

CheSSE-etikettikone

Etikettikone luo etiketit soveltuvilla tiedoilla. Nämä perustuvat yhdenmukaistettuun luokitukseen ja voivat poiketa hieman eri toimittajien käyttöturvallisuustiedotteissa olevista tiedoista.

Klikkaa kemikaalin nimeä, ja saat näkyviin sen eri pitoisuusvälien vaaraluokitukset. Voit luoda pitoisuusväleille etikettejä seuraavasti: Klikkaa ”Luo etiketti” -linkkiä ja täytä tarvitsemasi pitoisuus sekä oma nimesi. Voit kopioida etiketin ja liittää sen esimerkiksi word-asiakirjaan. Näin voit tulostaa myös useita etikettejä samalle sivulle.

Merkitseminen Turvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet
17,4 M > c ≥ 13,3 M
100 % > c ≥ 80 %

Luo etiketti
LiekkiVahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsi Vaara Palava neste tai höyry. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Pidä erillään lämmöstä, kuumista pinnoista, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä (tai suihkulla). JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.
13,3 M > c ≥ 4,1 M
80 % > c ≥ 25 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsi Vaara Aiheuttaa vakavia palovammoja iholle ja silmävaurioita. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä (tai suihkulla). JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.
4,1 M > c ≥ 1,6 M
25 % > c ≥ 10 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Aiheuttaa ihoärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.
c < 1,6 M
c < 10 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Hapot
Säilytä silmien tason alapuolella. Yli 80 %:n pitoisuudet tulee säilyttää syttyville aineille tarkoitetussa kaapissa.
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 1 %
Jäteastia: Happamat liuokset
Merkitseminen Turvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet
c ≥ 4,6 M
c ≥ 25 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Haitallista nieltynä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.
4,6 M > c ≥ 1,8 M
25 % > c ≥ 10 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.
c < 1,8 M
c < 10 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Myrkylliset aineet
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 20 %
Jäteastia: Happamat liuokset
Merkitseminen Turvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet

c ≥ 13,4 M
c ≥ 25 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiHuutomerkkiKuollut kasvi ja kuollut kala Vaara Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Erittäin myrkyllinen vesistölle. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä (tai suihkulla). JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.

13,4 M > c ≥ 2,9 M
25 % > c ≥ 5 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiHuutomerkki Vaara Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä (tai suihkulla). JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.

2,9 M > c ≥ 1,7 M
5 % > c ≥ 3 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiHuutomerkki Vaara Aiheuttaa ihoärsytystä. Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.

1,7 M > c ≥ 0,58 M
3 % > c ≥ 1 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Aiheuttaa ihoärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.

c < 0,58 M
c < 1 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Emäkset
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 1 %
Jäteastia: Emäksiset liuokset
Merkitseminen Turvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet

c ≥ 1,4 M
c ≥ 33 %

Luo etiketti
Pääkallo ja ristikkäiset luut Vaara Myrkyllistä nieltynä. Haitallista hengitettynä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys lääkäriin. Vältä pölyn/sumun hengittämistä.

1,4 M > c ≥ 1,3 M
33 % > c ≥ 30 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Haitallista nieltynä. Haitallista hengitettynä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Vältä pölyn/sumun hengittämistä.

1,3 M > c ≥ 0,2 M
30 % > c ≥ 5 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Haitallista nieltynä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

c < 0,2 M
c < 5 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Myrkylliset aineet
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 5 %
Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
Merkitseminen Turvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet
c ≥ 1,2 M
c ≥ 33 %

Luo etiketti
Pääkallo ja ristikkäiset luut Vaara Myrkyllistä nieltynä. Haitallista hengitettynä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys lääkäriin. Vältä pölyn/sumun hengittämistä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.
1,2 M > c ≥ 1,1 M
33 % > c ≥ 30 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Haitallista nieltynä. Haitallista hengitettynä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Vältä pölyn/sumun hengittämistä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.
1,1 M > c ≥ 0,38 M
30 % > c ≥ 10 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Haitallista nieltynä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.
0,38 M > c ≥ 0,19 M
10 % > c ≥ 5 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Haitallista nieltynä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.
c < 0,19 M
c < 5 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Myrkylliset aineet
Kiinteät aineet on säilytettävä kaapissa: Hapettavat aineet.
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 5 %
Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
MerkitseminenTurvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet
Luo etiketti
HuutomerkkiKuollut kasvi ja kuollut kala Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Emäkset
Jätteiden käsittely Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
Merkitseminen Turvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet
0,26 M > c ≥ 0,13 M
2 % > c ≥ 1 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.
c < 0,13 M
c < 1 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Emäkset
Säilytä silmien tason alapuolella.
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 1 %
Jäteastia: Emäksiset liuokset
MerkitseminenTurvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet

c ≥ 0,5 M
c ≥ 10 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.

c < 0,5 M
c < 10 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Hapot
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 20 %
Jäteastia: Happamat liuokset
MerkitseminenTurvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet
c ≥ 4,09 M
c ≥ 55 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiHuutomerkkiKuollut kasvi ja kuollut kala Vaara Haitallista nieltynä tai ihokontaktissa. Aiheuttaa ihoärsytystä. Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
4,09 M > c ≥ 1,85 M
55 % > c ≥ 25 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiHuutomerkkiKuollut kasvi ja kuollut kala Vaara Haitallista nieltynä. Aiheuttaa ihoärsytystä. Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
1,85 M > c ≥ 0,74 M
25 % > c ≥ 10 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiHuutomerkkiKuollut kasvi ja kuollut kala Vaara Aiheuttaa ihoärsytystä. Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
0,74 M > c ≥ 0,22 M
10 % > c ≥ 3 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiKuollut kasvi ja kuollut kala Vaara Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
0,22 M > c ≥ 0,074 M
3 % > c ≥ 1 %

Luo etiketti
HuutomerkkiKuollut kasvi ja kuollut kala Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
0,074 M > c ≥ 0,018 M
1 % > c ≥ 0,25 %

Luo etiketti
Kuollut kasvi ja kuollut kala Varoitus Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
0,018 M > c ≥ 0,0018 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Luo etiketti
Kuollut kasvi ja kuollut kala Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
0,0018 M > c ≥ 0,00018 M
0,025 % > c ≥ 0,0025 %

Luo etiketti
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä päästämistä ympäristöön.
c < 0,00018 M
c < 0.0025 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Myrkylliset aineet
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 0,25 %
Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
MerkitseminenTurvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet

c ≥ 1,5 M
c ≥ 25 %

Luo etiketti
HuutomerkkiKuollut kasvi ja kuollut kala Varoitus Haitallista nieltynä. Aiheuttaa ihoärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.

1,5 M > c ≥ 0,5 M
25 % > c ≥ 10 %

Luo etiketti
HuutomerkkiKuollut kasvi ja kuollut kala Varoitus Aiheuttaa ihoärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.

0,5 M > c ≥ 0,15 M
10 % > c ≥ 2,5 %

Luo etiketti
Kuollut kasvi ja kuollut kala Varoitus Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.

0,15 M > c ≥ 0,015 M
2,5 % > c ≥ 0,25 %

Luo etiketti
Kuollut kasvi ja kuollut kala Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.

0,015 M > c ≥ 0,0015 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Luo etiketti
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä päästämistä ympäristöön.

c < 0,0015 M
c < 0,025 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Myrkylliset aineet
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 0,25 %
Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
MerkitseminenTurvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet
Luo etiketti
Kuollut kasvi ja kuollut kala Varoitus Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Emäkset
Jätteiden käsittely Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
MerkitseminenTurvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet
Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsi Vaara Aiheuttaa vakavia palovammoja iholle ja silmävaurioita. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhdo iho vedellä tai suihkulla. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Emäkset
Säilytä silmien tason alapuolella.
Jätteiden käsittely Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
MerkitseminenTurvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet
Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiKuollut kasvi ja kuollut kala Vaara Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhdo iho vedellä tai suihkulla. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Emäkset
Säilytä silmien tason alapuolella.
Jätteiden käsittely Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
MerkitseminenTurvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet

c ≥ 6,8 M
c ≥ 25 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiHuutomerkki Vaara Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä (tai suihkulla). JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.

6,8 M > c ≥ 2,7 M
25 % > c ≥ 10 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Aiheuttaa ihoärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.

c < 2,7 M
c < 10 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Hapot
Säilytä silmien tason alapuolella.
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 1 %
Jäteastia: Happamat liuokset
MerkitseminenTurvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Keskittyminen kemiallinen varoitusmerkki Huomiosana H-lausumat P-lausumat

10 M > c ≥ 7,3 M
35 % > c ≥ 25 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiHuutomerkki Vaara Haitallista nieltynä. Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.

7,3 M > c ≥ 2,3 M
25 % > c ≥ 8 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsi Vaara Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.

2,3 M > c ≥ 1,4 M
8 % > c ≥ 5 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.

c < 1,4 M
c < 5 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Alle 50 % pitoisuuksilla vetyperoksidia voidaan säilyttää happokaapissa, mutta mieluiten jääkaapissa. Säilytä silmien tason alapuolella.
Jätteiden hävittäminen Vaarallisen jätteen pitoisuusraja: 10 %
Pienet määrät on reagoitava loppuun tai laimennettava alle 10 prosenttiin ja sitten laskettava viemäriin.
MerkitseminenTurvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet

c ≥ 0,9 M
c ≥ 25 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Haitallista nieltynä. Aiheuttaa ihoärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.

0,9 M > c ≥ 0,35 M
25 % > c ≥ 10 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Aiheuttaa ihoärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.

c < 0,35 M
c < 10 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Myrkylliset aineet
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 20 %
Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
MerkitseminenTurvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet

c ≥ 0,9 M
c ≥ 25 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiHuutomerkki Vaara Haitallista nieltynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä (tai suihkulla). JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon. Vältä päästämistä ympäristöön.

0,9 M > c ≥ 0,18 M
25 % > c ≥ 5 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsi Vaara Aiheuttaa vakavia palovammoja iholle ja silmävaurioita. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä (tai suihkulla). JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.

0,18 M > c ≥ 0,11 M
5 % > c ≥ 3 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiHuutomerkki Vaara Aiheuttaa ihoärsytystä. Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.

0,11 M > c ≥ 0,036 M
3 % > c ≥ 1 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Aiheuttaa ihoärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.

c < 0,036 M
c < 1 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Myrkylliset aineet
Säilytä silmien tason alapuolella.
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 1 %
Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
Merkitseminen
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet

c = 0,1 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
MerkitseminenTurvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet

15,8 M > c ≥ 14 M
70 % > c ≥ 65 %

Luo etiketti
Liekki ympyrän päälläVahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiPääkallo ja ristikkäiset luut Vaara Voi tehostaa tulipaloa; hapetin. Myrkyllistä hengitettynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Pidä erillään lämmöstä, kuumista pinnoista, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty. Pidä erillään vaatteista ja muista palavista materiaaleista. Vältä höyryjen hengittämistä. Käytä vain ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista, että on mukava hengittää. Soita hätänumeroon. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä (tai suihkulla). JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.

14 M > c ≥ 4,5 M
65 % > c ≥ 28,6 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiPääkallo ja ristikkäiset luut Vaara Myrkyllistä hengitettynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Vältä höyryjen hengittämistä. Käytä vain ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista, että on mukava hengittää. Soita hätänumeroon. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä (tai suihkulla). JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.

4,5 M > c ≥ 2,2 M
28,6 % > c ≥ 14,3 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiHuutomerkki Vaara Haitallista hengitettynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Vältä höyryjen hengittämistä. Jos tunnet olisi huonoksi, ota yhteyttä lääkäriin. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä (tai suihkulla). JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.

2,2 M > c ≥ 0,79 M
14,3 % > c ≥ 5 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsi Vaara Aiheuttaa vakavia palovammoja iholle ja silmävaurioita. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä (tai suihkulla). JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.

0,79 M > c ≥ 0,47 M
5 % > c ≥ 3 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsi Vaara Aiheuttaa ihoärsytystä. Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.

0,47 M > c ≥ 0,15 M
3 % > c ≥ 1 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Aiheuttaa ihoärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.

c < 0,15 M
c < 1 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Hapot
Huomio: Väkevä typpihappo (C ≥ 65 %) tulee säilyttää kaapissa ”Hapettavat aineet”.
Säilytä silmien tason alapuolella.
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 1 %
Jäteastia: Happamat liuokset
Merkitseminen
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet

c = 0,1 %

Luo etiketti
Liekki Vaara Helposti syttyvä neste ja höyry. Pidä erillään lämmöstä, kuumista pinnoista, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Palavat aineet (mukaan lukien orgaaniset liuottimet) ja veden kanssa reagoivat
Jätteiden käsittely Jäteastia: Halogenoimattomat orgaaniset aineet
MerkitseminenTurvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet

c ≥ 2,55 M
c ≥ 25 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsi Vaara Aiheuttaa vakavia palovammoja iholle ja silmävaurioita. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä (tai suihkulla). JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.

2,55 M > c ≥ 1,02 M
25 % > c ≥ 10 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Aiheuttaa ihoärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.

c < 1,02 M
c < 10 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Hapot
Säilytä silmien tason alapuolella.
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 1 %
Jäteastia: Happamat liuokset
Merkitseminen Turvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet

c ≥ 4,4 M
c ≥ 25 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiHuutomerkki Vaara Haitallista nieltynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä (tai suihkulla). JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.

4,4 M > c ≥ 0,35 M
25 % > c ≥ 2 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsi Vaara Aiheuttaa vakavia palovammoja iholle ja silmävaurioita. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä (tai suihkulla). JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.

0,35 M > c ≥ 0,08 M
2 % > c ≥ 0,5 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Aiheuttaa ihoärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.

c < 0,08 M
c < 0,5 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Emäkset
Säilytä silmien tason alapuolella.
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 1 %
Jäteastia: Emäksiset liuokset
Merkitseminen Turvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet
c ≥ 0,84 M
c ≥ 10 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.
c < 0,84 M
c < 10 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Myrkylliset aineet
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 20 %
Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
MerkitseminenTurvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet
c ≥ 1,58 M
c ≥ 25 %

Luo etiketti
HuutomerkkiSisäisesti vaurioitunut torsoKuollut kasvi ja kuollut kala Varoitus Haitallista nieltynä. Epäillään vahingoittavan sikiötä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Hanki erityisohjeet ennen käyttöä. Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja suojalaseja. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
1,58 M > c ≥ 0,18 M
25 % > c ≥ 3 %

Luo etiketti
Sisäisesti vaurioitunut torsoKuollut kasvi ja kuollut kala Varoitus Epäillään vahingoittavan sikiötä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Hanki erityisohjeet ennen käyttöä. Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja suojalaseja. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
0,18 M > c ≥ 0,15 M
3 % > c ≥ 2,5 %

Luo etiketti
Kuollut kasvi ja kuollut kala Varoitus Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
0,15 M > c ≥ 0,015 M
2,5 % > c ≥ 0,25 %

Luo etiketti
Kuollut kasvi ja kuollut kala Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
0,015 M > c ≥ 0,0015 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Luo etiketti
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä päästämistä ympäristöön.
c < 0,0015 M
c < 0,025 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Myrkylliset aineet
Kiinteät aineet on säilytettävä kaapissa: Hapettavat aineet.
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 0,25 %
Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
Merkitseminen Turvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet
c ≥ 5,6 M
c ≥ 55 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiHuutomerkki Vaara Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä. Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Vältä pölyn hengittämistä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon. Vältä päästämistä ympäristöön.
5,6 M > c ≥ 3 M
55 % > c ≥ 30 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiHuutomerkki Vaara Haitallista nieltynä tai hengitettynä. Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Vältä pölyn hengittämistä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon. Vältä päästämistä ympäristöön.
3 M > c ≥ 2,5 M
30 % > c ≥ 25 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiHuutomerkki Vaara Haitallista nieltynä. Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon. Vältä päästämistä ympäristöön.
2,5 M > c ≥ 0,3 M
25 % > c ≥ 3 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsi Vaara Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.
0,3 M > c ≥ 0,1 M
3 % > c ≥ 1 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.
c < 0,1 M
c < 1 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Myrkylliset aineet
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 10 %
Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
Merkitseminen Turvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet

c ≥ 0,29 M
c ≥ 5 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiKuollut kasvi ja kuollut kala Vaara Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä (tai suihkulla). JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.

0,29 M > c ≥ 0,17 M
5 % > c ≥ 3 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiKuollut kasvi ja kuollut kala Vaara Aiheuttaa ihoärsytystä. Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.

0,17 M > c ≥ 0,058 M
3 % > c ≥ 1 %

Luo etiketti
HuutomerkkiKuollut kasvi ja kuollut kala Varoitus Aiheuttaa ihoärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.

0,058 M > c ≥ 0,001 M
1 % > c ≥ 0,025 %

Luo etiketti
Kuollut kasvi ja kuollut kala Varoitus Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.

0,001 M > c ≥ 0,0001 M
0,025 % > c ≥ 0,0025 %

Luo etiketti
Kuollut kasvi ja kuollut kala Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.

0,0001 M > c ≥ 0,00001 M
0,0025 % > c ≥ 0,00025 %

Luo etiketti
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä päästämistä ympäristöön.

c < 0,00001 M
c < 0,00025 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Myrkylliset aineet
Kiinteät aineet tulee säilyttää kaapissa: Hapettavat aineet
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 0,25 %
Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
Merkitseminen Turvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet
c ≥ 0,9 M
c ≥ 10 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.
c < 0,9 M
c < 10 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Emäkset
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 20 %
Jäteastia: Emäkset liuokset
Merkitseminen Turvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet

c ≥ 0,5 M
c ≥ 2 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsi Vaara Aiheuttaa vakavia palovammoja iholle ja silmävaurioita. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä (tai suihkulla). JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.

0,5 M > c ≥ 0,125 M
2 % > c ≥ 0,5 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Aiheuttaa ihoärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.

c < 0,125 M
c < 0,5 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Emäkset
Säilytä silmien tason alapuolella.
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 1 %
Jäteastia: Emäksiset liuokset
Merkitseminen Turvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet
c ≥ 1,5 M
c ≥ 15 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsi Vaara Aiheuttaa vakavia palovammoja iholle ja silmävaurioita. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä (tai suihkulla). JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon.
1,5 M > c ≥ 0,5 M
15 % > c ≥ 5 %

Luo etiketti
Huutomerkki Varoitus Aiheuttaa ihoärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.
c < 0,5 M
c < 5 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Hapot
Säilytä silmien tason alapuolella.
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 1 %
Jäteastia: Happamat liuokset
Merkitseminen
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet

c = 0,5 %

Luo etiketti
Liekki Vaara Helposti syttyvä neste ja höyry. Pidä erillään lämmöstä, kuumista pinnoista, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Palavat aineet (mukaan lukien orgaaniset liuottimet) ja veden kanssa reagoivat
Jätteiden käsittely Jäteastia: Halogenoimattomat orgaaniset aineet
Merkitseminen Turvalausekkeiden ehdotukset on tarkoitettu toisen asteen kemian opetuksessa käytetyille kemikaaleille.
Pitoisuus Varoitusmerkki Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet
c ≥ 1,5 M
c ≥ 25 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiHuutomerkkiKuollut kasvi ja kuollut kala Vaara Haitallista nieltynä. Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
1,5 M > c ≥ 0,18 M
25 % > c ≥ 3 %

Luo etiketti
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsiKuollut kasvi ja kuollut kala Vaara Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi hätänumeroon. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
0,18 M > c ≥ 0,15 M
3 % > c ≥ 2,5 %

Luo etiketti
HuutomerkkiKuollut kasvi ja kuollut kala Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
0,15 M > c ≥ 0,06 M
2,5 % > c ≥ 1 %

Luo etiketti
HuutomerkkiKuollut kasvi ja kuollut kala Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Käytä suojalaseja. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos on piilolinssit, poista ne jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
0,06 M > c ≥ 0,015 M
1 % > c ≥ 0,25 %

Luo etiketti
Kuollut kasvi ja kuollut kala Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä päästämistä ympäristöön. Kerää roiskeet.
0,015 M > c ≥ 0,0015 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Luo etiketti
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä päästämistä ympäristöön.
c < 0,0015 M
c < 0,025 %

Luo etiketti
Ei ole luokiteltu vaaralliseksi seokseksi.
Säilytys ja jätteiden käsittely
Säilytys Kaappi: Myrkylliset aineet
Jätteiden käsittely Vaarallisten jätteiden pitoisuusraja: 0,25 %
Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
Interaktiivinen päätöspuu:
Onko jätteesi vaarallista kemiallista jätettä?
 • Kyllä
  Sisältääkö se orgaanista ainetta?
  • Kyllä
   Onko jätteesi halogenoitua?
   • Kyllä
    Jäteastia: Halogenoitu orgaaninen jäte
   • Ei
    Jäteastia: Halogenoimaton orgaaninen jäte
  • Ei
   Sisältääkö se myrkyllisiä epäorgaanisia suoloja?
   • Kyllä
    Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
   • Ei
    Onko jätteesi hapan?
    • Kyllä
     Jäteastia: Happoliuokset
    • Ei
     Onko jätteesi emäksinen?
     • Kyllä
      Jäteastia: Emäsliuokset
     • Ei
      Aloita alusta
 • Ei
  Onko jätteesi laboratoriojätettä?
  • Kyllä
   Onko jätteesi pahasti saastunutta?
   • Kyllä
    Onko jätteesi terävää?
    • Kyllä
     Jäteastia: Saastuneet ja terävät kiinteät jätteet
    • Ei
     Jäteastia: Muu saastunut kiinteä jäte
   • Ei
    Onko jätteesi kierrätykseen kelpaamatonta lasia?
    • Kyllä
     Jäteastia: Saastumaton laboratoriolasi
    • Ei
     Kierrätä muihin kuin laboratorioastioihin
  • Ei
   Kierrätä muihin kuin laboratorioastioihin

Julkaistu: 

19.12.2022

Päivitetty:

21.12.2022
Suosittelemme viittaamiseen APA 7 -tyyliä:
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, joulus 21).
Tarkistuslistat ja työkalut.
2022/12/21
joulukuu
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022,
21).