CheSSE-projektin logo, linkki etusivulle

Säilytys

Kemikaalien on oltava luetteloituina koulun kemikaaliluettelossa ja säilytys on järjestettävä hyvin.

Sisällys

Yleiset huomiot

Vaaralliset kemialliset aineet on säilytettävä siten, että ne eivät ole asiattomien henkilöiden saatavilla. Siksi koulun kemian tilat on aina oltava lukittuina tai valvottuina. Lisäksi pitää nimetä ammattitaitoinen henkilö varmistamaan, että kemikaalit säilytetään asianmukaisella tavalla.

Kemikaalikaapit ja tilat, joissa kemikaaleja säilytetään, on lukittava. Jos kemian luokassa on pääkaasun syöttö, se on kytkettävä pois päältä päähanasta, kun sitä ei käytetä.

Suuri määrä vaarallisia kemikaaleja muodostaa turvallisuusriskin. Yritä arvioida jokaisen kemikaalin vuosittainen kulutus ja säilytä vain tosiasiallisesti tarvittava määrä. Aineet, jotka eivät ole säännöllisessä käytössä, pitäisi poistaa ja hävittää asianmukaisesti.

Nimetyn henkilön on tarkastettava säilötyt kemikaalit kemikaalien turvallisen säilytyksen koulujen rutiinin mukaisesti.

Säilytyksen järjestäminen

Kemikaalivarasto tarvitsee yleensä viisi-kuusi erillistä kaappia kemikaalien ja kaasujen säilyttämiseen. Haihtuvien aineiden kaapit pitää olla ilmastoituja. Merkityt jätteenkäsittelyastiat on säilytettävä asianmukaisissa kaapeissa.

Kemikaaliluettelo

Koulujen on ylläpidettävä ajan tasalla olevaa kemikaaliluetteloa. Kaikki koulussa säilytettävät vaaralliset kemikaalit tulisi olla tässä luettelossa, mukaan lukien tiedot siitä, mistä – missä huoneessa, kaapissa ja hyllyssä – ne löytyvät. Kemikaaliluettelo voisi koostua kaikkien koulun ostamien kemikaalien ja liuosten käyttöturvallisuustiedotteista sekä laskentataulukosta, jossa kaikki nämä luetellaan. Kansallisista laeista riippuen kemialiluettelo voi olla fyysinen tai digitaalinen.

Kaapit

Kaapit voivat olla valmistettu joko metallista tai puusta, riippuen säilytettävien kemikaalien ominaisuuksista. Kaapit on oltava ilmastoituja. Tarvitaan erilliset poistokanavat, jotta ilma ei kierrä yhden kaapin kautta toiseen kaappiin ennen poistumista yhteisen poistokanavan kautta.

Ilmastoidut kaapit tulee tarkastaa säännöllisesti, esimerkiksi viiden vuoden välein. Tärkeää on myös tarkistaa, etteivät kaappien saranat ole vaurioituneet tai ruostuneet esimerkiksi hapon kanssa kosketuksesta johtuen.

Kolme puista kaappia ja yksi metallinen kaappi, joiden päälle on asennettu ilmastointiputki.
Esimerkki ilmastoiduista kaapeista kemikaalien säilytykseen. Vasemmalla on puiset kaapit, oikealla metallinen kaappi.

Kuinka aloitat kemikaaliesi järjestämisen?

Aloita huomioimalla säilytystarpeet tarkastelemalla alla olevaa luetteloa.

 • Erottele kiinteät aineet nesteistä.
 • Kiinteitä, vaarattomia aineita, ei tarvitse säilyttää erityisessä kaapissa.
 • Säilytä nestemäiset kemikaalit silmientason alapuolella. On parempi ostaa ja säilyttää nesteet useammassa pienessä pullossa kuin yhdessä isossa astiassa. Suurimmat astiat pitäisi säilöä alahyllyillä.
 • Älä kerää varastoon kemikaaleja. Tarkista kemikaalien viimeinen käyttöpäivä.
 • Pidä nesteitä sisältävät pullot ylöspäin, lisäsuojaksi mieluiten polypropeenista (PP) tai polyeteenistä (PE) valmistettu suoja-astia.

Säilytysehdotus

Vaaralliset kemikaalit, joilla on erityisiä säilytysvaatimuksia, kuten hapettavat aineet, syttyvät aineet/kaasut ja CMR/myrkylliset kemikaalit, on säilytettävä erillisissä kaapeissa. Tarkista kemikaalin merkinnät tai käyttöturvallisuustiedote (osa 2 – Vaaran tunnistaminen, osa 7 – Käsittely ja varastointi ja osa 10 – Stabiilisuus ja reaktiivisuus) määrittääksesi, millainen varastointi on sopiva.

Ehdotus kaapeista koulun kemikaalien säilyttämiseen.
Kaapin numero Säilytysvaatimus Varoitusmerkki
Kaappi 1
 • HAPETTAVAT AINEET

Erillään syttyvistä aineista.

Metallinen kaappi.

Hapettava
Kaappi 2
 • SYTTYVÄT AINEET – sisältäen orgaaniset liuottimet
 • VEDEN KANSSA REAGOIVAT AINEET

Ilmastoitu metallinen kaappi.

Huomioita: Syttyvät kemikaalit voivat syttyä itsestään. Veteen reagoivat aineet voivat reagoida kiivaasti joutuessaan kosketuksiin veden kanssa.

Syttyvä
Kaappi 3
 • HAPOT – sekä orgaaniset että epäorgaaniset

Ilmastoitu kaappi.

Säilytä astiat silmientason alapuolella.

Neuvo: Säilytä väkevien happojen astiat suoja-altaassa.

Syövyttävä
Kaappi 4
 • EMÄKSET – sekä orgaaniset että epäorgaaniset

Ilmastoitu kaappi.

Säilytä astiat silmientason alapuolella.

Neuvo: Säilytä väkevien emästen astiat suoja-altaassa.

Syövyttävä
Kaappi 5
 • MYRKYLLISET AINEET – välittömästi myrkylliset, syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset (CMR). Vesiympäristölle vaaralliset.
Ilmastoitu kaappi, jos säilytetään haihtuvia aineita. Vakava terveysvaaraVälitön myrkyllisyysVaarallinen ympäristölle
Kaappi 6
 • KAASUT – propaani/butaanisäiliöt (syttyvät) ja vety

Ilmastoitu, paloturvallinen kaappi.

Älä säilytä syttyvien kemikaalien lähellä.

Kaappi pitää merkitä merkillä “paineen alaiset kaasut”.

SyttyväPaineen alainen kaasu

Jos kemikaalilla on useita varoitusmerkkejä, se pitää säilyttää korkeimman prioriteetin kategorian mukaan. Hapettavilla aineilla on korkein prioriteetti, jota seuraa syttyvät aineet. Prioriteettijärjestys:

 1. Hapettava
  Varoitusmerkki: Liekki ympyrän päällä
 2. Syttyvä
  Varoitusmerkki: Liekki
 3. Syövyttävä
  Varoitusmerkki: Vaurioitunut materiaali ja vahingoittunut käsi
 4. Vakava terveysvaara / Välitön myrkyllisyys
  Kaksi varoitusmerkkiä: 1 – Vartalo vahingoittunut sisäisesti. 2 – pääkallo ja luut ristissä
 5. Terveysvaara / Ympäristölle vaarallinen
  Kaksi varoitusmerkkiä: 1 – Huutomerkki. 2 – Kuollut kasvi ja kuolleet kalat

Yhteissäilytyksen mahdollisuuksia

Kaappien tai tilan määrä on usein rajallinen. Eri vaaraluokkien kemikaaleja on mahdollista varastoida yhdessä. Alla olevan taulukon avulla voidaan määrittää, voidaanko eri vaaraluokkien kemikaaleja varastoida yhdessä. Punaisen väriset solut tarkoittavat, että kemikaaleja ei tule varastoida yhdessä. Keltaiset solut osoittavat, että sinun on luettava käyttöturvallisuustiedote saadaksesi lisätietoja yhteisvarastoinnin mahdollisuudesta.

Taulukko yhteissäilytyksen mahdollisuuksista
HapettavaVaroitusmerkki: Liekki ympyrän päällä SyttyväVaroitusmerkki: Liekki Syövyttävä: HAPPOVaroitusmerkki: Vaurioitunut materiaali ja vahingoittunut käsi Syövyttävä: EMÄSVaroitusmerkki: Vaurioitunut materiaali ja vahingoittunut käsi terveysvaara / myrkyllinenKaksi varoitusmerkkiä: 1 – Vartalo vahingoittunut sisäisesti. 2 – pääkallo ja luut ristissä
Hapettava
Varoitusmerkki: Liekki ympyrän päällä
Yhteensopiva Ei yhteensopiva Säilytä käyttö-turvallisuus-tiedotteen osien 7 ja 10 mukaisesti Säilytä käyttö-turvallisuus-tiedotteen osien 7 ja 10 mukaisesti Säilytä käyttö-turvallisuus-tiedotteen osien 7 ja 10 mukaisesti
Syttyvä
Varoitusmerkki: Liekki
Ei yhteensopiva Yhteensopiva Ei yhteensopiva Ei yhteensopiva Säilytä käyttö-turvallisuus-tiedotteen osien 7 ja 10 mukaisesti
Syövyttävä: Happo
Varoitusmerkki: Vaurioitunut materiaali ja vahingoittunut käsi
Säilytä käyttö-turvallisuus-tiedotteen osien 7 ja 10 mukaisesti Ei yhteensopiva Yhteensopiva Ei yhteensopiva Ei yhteensopiva
Syövyttävä: Emäs
Varoitusmerkki: Vaurioitunut materiaali ja vahingoittunut käsi
Säilytä käyttö-turvallisuus-tiedotteen osien 7 ja 10 mukaisesti Ei yhteensopiva Ei yhteensopiva Yhteensopiva Säilytä käyttö-turvallisuus-tiedotteen osien 7 ja 10 mukaisesti
terveysvaara / myrkyllinen
Kaksi varoitusmerkkiä: 1 – Vartalo vahingoittunut sisäisesti. 2 – pääkallo ja luut ristissä
Säilytä käyttö-turvallisuus-tiedotteen osien 7 ja 10 mukaisesti Säilytä käyttö-turvallisuus-tiedotteen osien 7 ja 10 mukaisesti Ei yhteensopiva Säilytä käyttö-turvallisuus-tiedotteen osien 7 ja 10 mukaisesti Yhteensopiva

Myrkylliset aineet

Erittäin myrkyllisiä aineita ei saa säilyttää samassa kaapissa sellaisten aineiden kanssa, jotka voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Räjähdystapauksessa myrkyllisen aineen leviäminen voi aiheuttaa suurempia vahinkoja kuin itse räjähdys.

Ryhmien 1 ja 2 metallit

Ryhmän 1 ja 2 metallit ovat erittäin reaktiivisia joutuessaan kosketuksiin veden ja happamien liuosten kanssa. Reaktio tuottaa syttyvää vetykaasua. Nämä metallit tulee varastoida erillään kaikista vesiliuoksista ja hapettimista. Esimerkiksi magnesiumjauhe on säilytettävä erillään kaliumjodaatista ja kaliumpermanganaatista.

Kotitalouksien kemikaalit ja elintarvikkeet

Kulutukseen tarkoitettuja aineita ei saa säilyttää samassa varastotilassa vaarallisten kemikaalien kanssa. Kokeet makutesteillä tulisi suorittaa tavallisessa luokkahuoneessa, ei luonnontieteiden luokassa tai laboratoriossa.

Kaasut ja aerosolit

Kaasupolttimien kaapit täytyy olla merkittyjä varoitusmerkillä, jossa lukee “paineen alainen kaasu”. Tämä pätee myös huoneeseen, jossa kaappi sijaitsee. Paikallinen paloviranomainen tai vastaava voi vaatia lisämerkintöjä osoittamaan, missä kaasurasiat säilytetään, jotta he voivat helposti löytää ja eristää ne tulipalon sattuessa. Paikalliset säädökset voivat vaatia enemmän dokumentointia, jos tilavuudet ovat suuria.

Kaikki kaasusäiliöt on säilytettävä pystyasennossa. Hiilidioksidi (CO₂) on säilytettävä tuuletetussa huoneessa tukehtumisen välttämiseksi vuodon sattuessa.

Valoherkät kemikaalit

Valoherkät kemikaalit täytyy säilyttää tummissa astioissa kemikaalin käyttöturvallisuuden mukaisesti.

Julkaistu: 

14.12.2022

Päivitetty:

31.05.2023
Suosittelemme viittaamiseen APA 7 -tyyliä:
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, toukos 31).
Säilytys.
2023/05/31
toukokuu
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023,
31).