CheSSE-projektin logo, linkki etusivulle

Riskien arviointi

Riskien arviointi koululaboratoriossa ja kemian luokassa.

Sisällys

Johdanto

Kemian luokassa riskien arviointi on käytännön toiminnan analysoimista, jonka tarkoituksena on tunnistaa toimintaan liittyvät turvallisuusvaarat ja määrittää toimenpiteet, joilla voidaan poistaa, vähentää tai hallita kenen tahansa vahingoittumisen riskit.

Näin varmistetaan, että kokeelliset työt, demonstraatiot ja kemikaalien ja muiden laboratoriovälineiden käyttö voidaan tehdä turvallisesti.

Riskien hallinnassa ei ole kyse ”riskittömän” oppimisympäristön luomisesta, vaan tarkoituksena on päästä riittävään riskien hallintaan. Tämä tarkoittaa vaarojen ja niihin liittyvien riskien tunnistamista ja niiden asianmukaista hallintaa ennen minkäänlaista toimintaa.

Vaara on kaikkea, joka voi aiheuttaa vahinkoa, kuten vaaralliset kemikaalit, sähkö, korkea lämpötila, työvälineet tai liukas lattia.

Riski on mahdollisuus, että tapahtuu jotain, jolla on negatiivinen vaikutus terveyteemme tai ympäristöön. Riskitaso kuvastaa ei-toivotun tapahtuman todennäköisyyttä ja mahdollisia seurauksia.

Vaara, altistuminen ja riski
VAARA on kaikkea, joka voi aiheuttaa vahinkoa. ALTISTUMINEN on välttämätön edellytys sille, että vaarasta tulee riski. RISKI on vaaran aiheuttaman vahingon todennäköisyys.

Haihdutusmalja kaasupolttimen päällä.

Kuuma haihdutusmalja ja kaasupoltin voivat polttaa kätesi.

Käsi kaasupolttimen päällä olevan haihdutusmaljan lähellä.

Paljain käsin koskeminen kuumaan haihdutusmaljaan lisää vahingon riskiä.

Käsineessä oleva käsi siirtää pihdeillä haihdutusmaljaa kaasupolttimen päällä.

Käden polttamisen todennäköisyys pienenee, kun käyttää pihtejä oikein.

Kaikentyyppisten vaarojen, ei vain vaarallisten kemikaalien käyttöön liittyvien vaarojen, altistumiseen liittyvä mahdollinen riski on arvioitava ennen kaikkea toimintaa sekä oppijoiden että opettajien terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön suojelemiseksi. Varotoimet on määriteltävä ja tarkistettava joka kerta, kun toiminta aloitetaan, jotta varmistetaan, että ne sopivat toiminnan tyyppiin, suorituspaikkaan, oppijoiden lukumäärään ja ikään jne.

Vaaratyypit

Kemialliset vaarat

Kaikki kemialliset aineet tai seokset, joilla on mikä tahansa aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista (CLP) koskevan asetuksen mukaisia merkintöjä, ovat mahdollisia riskejä. Tietoa kemiallisista vaaroista ja turvallisesta käytöstä löytää kemikaalien valmistajien käyttöturvallisuustiedotteista (KTT), luokituksen ja merkintöjen (C&L) luettelon tietokannasta tai kemikaalitietokannasta.

Jopa tiettyjen aineiden laimea liuos voi olla riski tietyllä pitoisuudella. Lisäksi joihinkin aineisiin, joissa ei tavallisesti ole varoitusmerkintöjä, voi liittyä riskejä riippuen niiden käytöstä tietyssä toiminnossa.

Päätöksissä on kyse suhteellisten riskien ja hyötyjen tasapainottamisesta eli kaikkien riskien välttämisen ja kaikille vaaroille altistumisen sijaan hyväksyttävän riskitason valitsemisesta.

Fyysiset vaarat

Fyysiset vaarat ovat tekijöitä tai olosuhteita, jotka voivat aiheuttaa haittaa, kuten paineistetun kaasun tai höyryn vapautuminen, kuumat esineet, spontaanit kemialliset reaktiot, melu, terävät esineet, pintaongelmat, kuten märkä lattia, liukastuminen tai kompastuminen, esteet, tulipalo ja sähkö.

Turvallisuusvaarat

Turvallisuusvaaroja ovat vaaralliset olosuhteet, jotka voivat aiheuttaa haittaa. Esimerkkejä turvallisuusvaaroista ovat tarvittavan kokemuksen tai koulutuksen puute, hiusten tai vaatteiden takertuminen laitteisiin, laitteiden toimintahäiriöt tai niiden sopimaton asennus tai käyttö, stressi, oppijoiden määrä, liian ahdas huone, oppijoiden ikä tai käytösongelmat.

Esimerkiksi yksi ammoniakkiliuosta käyttävä oppija ei ole ongelma, mutta koko luokan työskentely ammoniakin kanssa voi johtaa altistustasojen vaaralliseen nousuun. Toisena esimerkkinä veden kuumentaminen korkeaan lämpötilaan, jolloin tuleva höyry voi polttaa tekijän, kun taas huoneenlämpöinen vesi ei aiheuta palovamman riskiä. Samoin sitrushedelmien kuori ei yleensä ole riskin lähde, ellei joku laboratoriossa ole allerginen.

Varotoimenpiteet

Kun riski on arvioitu, on toteutettava tarvittavat varotoimenpiteet vaaroista aiheutuvan riskin vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle.

Aina ei ole mahdollista, välttämätöntä tai suotavaa poistaa riskiä kokonaan. Useita muita toimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön, kuten määrien ja pitoisuuksien pienentäminen. Ihannetapauksessa toiminta voidaan muuttaa sellaiseksi, että henkilönsuojainten tarvetta ei ole tai niiden tarve on vähentynyt valvontatoimena. Henkilönsuojaimia, kuten silmiensuojaimia, käsineitä, takkeja tai esiliinoja ja suojavisiirejä, pidetään viimeisenä suojakeinona riskien arvioinnissa

Toiminnasta riippumatta riskin vähentäminen on ensimmäinen harkitsemasi valvontatoimi. Onko olemassa vaihtoehtoista toimintaa, valmistusprosessia tai kemikaalia, joka on turvallisempi ja joka silti täyttää halutut opetus- tai oppimistulokset?

Vetokaappien käyttö

Vetokaappien tarkoitus on rajoittaa altistumista vaarallisille tai myrkyllisille savuille, höyryille tai pölyille. Monet kemikaalit eivät välttämättä vaadi vetokaappien käyttöä, varsinkin jos niitä käytetään vain hyvin pieniä määriä. Suuria ainemääriä käytettäessä tai suuren oppijaryhmän kanssa voi olla suositellumpaa tehdä kokeelliset työt vetokaapissa. Englanninkielisessä kirjallisuudessa vetokaappista käytetään termejä ”fume hood” tai ”fume cupboard”. Huomaa, että ne eivät tarjoa riittävää suojaa kaikissa mahdollisissa kouluissa ilmenevissä tilanteissa. Vetokaapin tai vetokuvun käytön tulee perustua riskienarviointiin. Ihannetapauksessa niiden käyttöä ohjeistetaan riskien arviointidokumenteissa.

Lasitavaran turvallinen käyttö

Lasitavaraa käytetään yleisesti laboratoriossa. Lasi on kuitenkin haurasta ja rikkoutuu helposti. Lasin rikkoutuessa on huolehdittava viiltojen riskin vähentämisestä. Hävitä lasi asianmukaisella tavalla.

Kaasupolttimien turvallinen käyttö

Kaasupolttimet aiheuttavat palovaaran. Ne palavat avoimella liekillä ja korkeassa lämpötilassa. Lisäksi liekkiä on joskus vaikea nähdä. Tämän seurauksena onnettomuus on mahdollinen. Riskien vähentämiseksi oppijoiden on osattava käyttää kaasupolttimia.

Riskinarvioinnin kirjoittaminen

Jokaisesta riskien hallintaan liittyvästä toiminnasta on tehtävä dokumentointi riskinarviointi. Riskinarvioinnin yksityiskohtaisuuden tason olisi oltava oikeassa suhteessa riskiin. Jos eri toimintoihin liittyy samantyyppisiä kemiallisia riskejä, ne voidaan arvioida yhdessä.

Käytännön työn riskinarviointi vaatii kolme vaihetta:

  • Tunnista suunnittelemiisi kemikaaleihin, laitteisiin ja toimintatapoihin liittyvät vaarat.
  • Arvioi kokeellisten töiden, demonstraatioiden tai valmisteluihin liittyvät riskit.
  • Päätä, mitä varotoimenpiteitä on otettava käyttöön vaaran poistamiseksi tai tunnistamiesi riskien hallitsemiseksi.

Riskinarviointi pitää dokumentoida ja sisältää:

  • kyseinen ryhmä, laboratorio tai luokkahuone
  • kaikki tunnistamasi vaarat
  • näihin vaaroihin liittyvät riskitasot
  • tilanteet, joissa riski on poistettava tai vähennettävä
  • toimenpiteet, jotka olisi toteutettava vaaran poistamiseksi tai riskin hallitsemiseksi
  • mitkä välineet pitäisi olla saatavilla kokeellisen työn tai demonstraation aikana tai valmiina vuotojen tai onnettomuuden sattuessa
  • hätätoimenpiteet onnettomuuden sattuessa.

Valmiit riskinarvioinnit

Valmiit riskinarvioinnit tai esimerkiksi oppikirjojen malliriskinarvioinnit antavat ohjeita ja voivat olla hyödyllisiä turhan päällekkäisen työn välttämiseksi. Lisäksi ne voisivat tarjota laatustandardin.

Niitä ei kuitenkaan pitäisi hyväksyä pohtimatta, miten niitä sovelletaan käytännössä. Esimerkiksi oppikirjat ja laboratorio-ohjekirjat voivat sisältää kokeellisten töiden riskinarviointeja, mutta niitä on silti muokattava olosuhteisiin sopiviksi, koska jokainen koulu on erilainen.

Julkaistu: 

13.12.2022

Päivitetty:

15.12.2022
Suosittelemme viittaamiseen APA 7 -tyyliä:
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, joulus 15).
Riskien arviointi.
2022/12/15
joulukuu
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022,
15).