CheSSE-projektin logo, linkki etusivulle

Lainsäädäntö kemikaalien luokituksesta ja merkinnöistä

Johdanto EU:n lainsäädännön mukaiseen kemikaalien luokitukseen ja merkintöihin sekä käyttöturvallisuustiedotteisiin.

Sisällys

Tällä sivulla käsitellään kemikaalien luokittelua ja merkintöjä säätelevää lainsäädäntöä.
Käytännön esimerkkejä löydät osiosta Merkitseminen.

Kemikaalien luokitus ja merkitseminen

Yleensä EU:ssa myytävät aineet ja seokset on luokiteltava ja merkittävä luokitusta, merkitsemistä ja pakkaamista (CLP) koskevan asetuksen mukaisesti. CLP-asetuksen mukaisessa etiketissä on oltava asianmukaiset varoitusmerkki(t), huomiosana, vaara- ja turvalausekkeet sekä tarvittaessa täydentävät tiedot. Etiketin on vastattava aineen tai seoksen määrättyä luokitusta. Kansallinen lainsäädäntö saattaa olla rajoittavampaa kuin EU:n direktiivit.

Esimerkkinä väkevän rikkihapon merkinnän tietoja.
Tuotetunniste Rikkihappo
kemiallinen varoitusmerkki Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsi
Huomiosana Vaara
Vaaralauseke Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Varoitusmerkkejä on yhdeksän erilaista. Jokaisessa merkissä on yksilöllinen musta kuva, joka on ympäröity punaisella timantin muotoisella ääriviivalla (punainen neliö 45° käännettynä).

Vaara:
Paineen alainen kaasu
Kaasupullo
Räjähtävä
Räjähtävä pommi
Hapettava
Liekki ympyrän päällä
Syttyvä
Liekki
Syövyttävä
Vahingoittunut materiaali ja vahingoittunut käsi
Välitön myrkyllisyys
Pääkallo ja ristikkäiset luut
Vakava terveysvaara
Sisäisesti vaurioitunut torso
Terveysvaara/ vaarallinen otsonikerrokselle
Huutomerkki
Vaarallinen ympäristölle
Kuollut kasvi ja kuollut kala

Aineen tai seoksen luokitus perustuu sen vaaraominaisuuksiin fysikaalisten vaarojen, terveysvaarojen tai ympäristövaarojen osalta. Vaarat on jaettu eri vaaraluokkiin, esimerkiksi välitön myrkyllisyys tai syttyvät nesteet.

Luokitus ja merkitseminen CLP-asetuksen mukaisesti, esimerkkinä luokka “välitön myrkyllisyys”.
Luokitus Merkitseminen
Vaara Luokituksen lyhenne Varoitusmerkki, koodi Huomiosana Koodi Vaaralauseke
Luokka Kategoria
Välitön myrkyllisyys Kategoria 1 Välitön myrkyllisyys 1 Pääkallo-ja-ristikkäiset-luutGHS06 Vaara
 • H300
 • H310
 • H330
 • Tappavaa nieltynä.
 • Tappavaa joutuessaan iholle.
 • Tappavaa hengitettynä.
Kategoria 2 Välitön myrkyllisyys 2
Kategoria 3 Välitön myrkyllisyys 3
 • H301
 • H311
 • H331
 • Myrkyllistä nieltynä.
 • Myrkyllistä joutuessaan iholle.
 • Myrkyllistä hengitettynä.
Kategoria 4 Välitön myrkyllisyys 4 HuutomerkkiGHS07 Varoitus
 • H302
 • H312
 • H332
 • Haitallista nieltynä.
 • Haitallista joutuessaan iholle.
 • Haitallista hengitettynä.

Jokainen vaaraluokka on jaettu eri luokkiin, jotka osoittavat vaaran asteen. Luokka, jonka numero on pienin, edustaa vakavinta vaaraa. Kemiallinen tuote voidaan luokitella useaan vaaraluokkaan asiaankuuluvassa kategoriassa.

Vaaralausekkeet kuvaavat kemikaalin fysikaalisia, terveyteen tai ympäristöön liittyviä vaaroja. Esimerkiksi kategorian 3 ”Akuutti myrkyllisyys” etiketissä on oltava vaaralausekkeet H301 ”Myrkyllistä nieltynä”, H311 ”Myrkyllistä joutuessaan iholle” tai H331 ”Myrkyllistä hengitettynä” riippuen siitä, millä kanavaa pitkin kemikaali vaikuttaa.

Vaaralausekkeet liittyvät aineen kemiallisiin ominaisuuksiin, mutta turvalausekkeet kuvaavat, kuinka aineita tulee käsitellä ja varastoida turvallisesti. Vaara- ja turvalausekkeet on numeroitu niiden koodaaman vaaran tai varotoimen tyypin mukaan. Niissä on erityinen sanamuoto kaikilla EU:n ja ETA:n kielillä, eikä niitä voida kääntää vapaasti.

Katsaus CLP-asetuksen mukaisiin vaaralausekkeiden luokitukseen.
Koodi Vaaratyyppi
H200–H299 Fysikaalinen vaara
H300–H399 Terveysvaara
H400–H499 Ympäristövaara
Katsaus CLP-asetuksen mukaisiin vaaralausekkeiden luokitukseen.
Koodi Varotoimen tyyppi
P100–P199 Yleiset
P200–P299 Ennaltaehkäisy
P300–P399P elastustoimenpiteet
P400–P499 Varastointi
P500–P599 Jätteiden käsittely

Käyttöturvallisuustiedotteet

Kaikista CLP-asetuksen mukaisesti vaarallisiksi luokitelluista ammatti- tai teollisuuskäyttöön toimitetuista kemikaaleista täytyy toimittaa käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote on lakisääteinen asiakirja, joka sisältää tietoja liittyen vaaroihin ja turvalliseen käyttöön.

Aineen tai seoksen toimittajan on toimitettava käyttöturvallisuustiedote. Lisäksi toimittaja on vastuussa käyttöturvallisuustiedotteen tietojen oikeellisuudesta. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan maksutta samalla, kun aine tai seos toimitetaan vastaanottajalle ensimmäisen kerran. Se voidaan toimittaa paperisena tai sähköisesti, mutta ei riitä, että tiedote on saatavilla vain verkkosivuilla. Jos toimittaja ei ole päivittänyt käyttöturvallisuustiedotetta saman vastaanottajan edellisen toimituksen jälkeen, sitä ei tarvitse toimittaa uudelleen. Päivitetty käyttöturvallisuustiedote on toimitettava kaikille entisille vastaanottajille, joille on toimitettu ainetta tai seosta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.

Kaikki käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) sisältävät seuraavat 16 osiota.

 1. Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot
 2. Vaaran yksilöinti
 3. Koostumus ja tiedot ainesosista
 4. Ensiaputoimenpiteet
 5. Palontorjuntatoimenpiteet
 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
 7. Käsittely ja varastointi
 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus
 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
 14. Kuljetustiedot
 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot
 16. Muut tiedot

Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkitsemisjärjestelmä

Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitusta ja merkitsemistä koskeva järjestelmä (GHS) koostuu Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2002 hyväksymistä kemikaalien luokitusta ja merkintöjä käsittelevistä yhteisistä kriteereistä. GHS-järjestelmän periaatteet on sisällytetty suurelta osin muuttumattomina EU:n lainsäädäntöön CLP- ja REACH-asetusten kautta. GHS-järjestelmän tavoite on yhdenmukaistaa kemiallisten vaarojen luokitusta koskevat säännöt käyttämällä etiketeissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa yhteisiä muotoja ja sisältöjä.

Julkaistu: 

04.11.2022

Päivitetty:

15.10.2023
Suosittelemme viittaamiseen APA 7 -tyyliä:
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, lokas 15).
Lainsäädäntö kemikaalien luokituksesta ja merkinnöistä.
2023/10/15
lokakuu
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023,
15).