CheSSE-projektin logo, linkki etusivulle

Mitä on vihreä kemia?

Vihreän kemian 12 periaatetta tarjoaa puitteet kestävämmälle ja ympäristöystävällisemmälle kemialle.

Sisällys

Mitä on vihreä kemia?

Käsite vihreä kemia kehitettiin 1990-luvun alussa. Se keskittyi kemiallisten tuotteiden ja prosessien suunnitteluun vaarallisten aineiden käytön ja syntymisen vähentämiseksi tai poistamiseksi. Se asetti myös tavoitteita koskien jätteiden synnyn ehkäisyä, energiankulutusta ja tuotteiden elinkaarta. Elinkaaren osalta huomioitiin sekä raaka-aineiden uusiutuvuus että tuotteen hajoaminen elinkaaren lopussa.

Mikään kemiallinen tuotantoprosessi on tuskin täysin ”vihreä”. Kemiallisten prosessien kielteisiä vaikutuksia voidaan kuitenkin vähentää soveltamalla vihreän kemian 12 periaatetta. Paul Anastas ja John Warner muotoilivat periaatteet vuonna 1998 julkaistussa kirjassaan ”Green Chemistry: Theory and Practice”. Ne ovat tarjonneet puitteet pyrkimykselle tehdä kemiasta kestävämpää ja ympäristöystävällisempää.

Vihreän kemian 12 periaatetta

1. Jätteiden synnyn ehkäisy

Käsiteltävän jätteen synnyn estäminen on paras tapa välttää jätteiden käsittelyyn ja siivoamiseen liittyvät haitat.

2. Atomiekonomia

Synteesiprosessit suunnitellaan siten, että niissä hyödynnetään mahdollisimman suuri osuus lähtöaineista.

3. Vaarattomat kemialliset synteesit

Kemialliset prosessit suunnitellaan niin, että käytetyt lähtöaineet tai tuotteet eivät ole haitallisia ihmisille tai ympäristölle.

4. Turvallisten kemikaalien suunnittelu

Tuotetut kemikaalit ovat tehokkaita, mutta mahdollisimman vähän myrkyllisiä ja haitallisia ihmisille ja ympäristölle.

5. Turvallisten liuottimien käyttö ja apuyhdisteiden käytön välttäminen

Käytetään prosesseja, joissa ei tarvita liuottimia, erottimia tai muita apuyhdisteitä. Mikäli käyttö on välttämätöntä, käytetään mahdollisimman turvallisia vaihtoehtoja.

6. Energian käytön minimoiminen

Huomioidaan energian käyttö kemiallisia prosesseja kehitettäessä pyrkimyksenä minimoida energiatuotannon taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Jos se on mahdollista, toteutetaan reaktiot huoneenlämmössä ja normaali-ilmanpaineessa.

7. Uusiutuvien lähtöaineiden käyttö

Kemiallisissa prosesseissa käytetään uusiutuvia lähtöaineita ja vältetään uusiutumattomien lähtöaineiden käyttöä.

8. Tarpeettoman johdosten muodostumisen välttäminen

Synteesiprosesseissa vältetään tarpeettomien esto- ja suoraryhmien käyttöä, sillä ne lisäävät reagenssien määrää ja tuottavat usein enemmän jätettä.

9. Katalyyttien käytön suosiminen

Minimoidaan jätteen synty käyttämällä katalyytteja, jotka maksimoivat lähtöaineiden hyödyntämisen.

10. Tuotteiden hajoaminen elinkaaren lopussa

Kemiallisten prosessien tuotteet suunnitellaan siten, että ne hajoavat vaarattomiksi yhdisteiksi käytön jälkeen ja eivät kerry ympäristöön.

11. Prosessien reaaliaikainen seuranta ja ohjaus

Prosesseja seurataan ja ohjataan reaaliaikaisesti, jotta haitallisia sivutuotteita syntyy mahdollisimman vähän tai ei laisinkaan.

12. Onnettomuuksien mahdollisuuden minimointi

Kemikaalit ja niiden olomuodot suunnitellaan siten, että niiden aiheuttama onnettomuusriski on mahdollisimman pieni. Kemikaalien käsittelyyn liittyviä onnettomuuksia ovat esimerkiksi räjähdykset, tulipalot, ympäristövahingot ja ihmisille aiheutuvat haitat.

Julkaistu: 

31.05.2023

Päivitetty:

31.05.2023
Suosittelemme viittaamiseen APA 7 -tyyliä:
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, toukos 31).
Mitä on vihreä kemia?.
2023/05/31
toukokuu
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023,
31).