CheSSE-projektin logo, linkki etusivulle

Työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö

Useissa direktiiveissä annetaan ohjeita, miten työ koulun kemian laboratoriossa voidaan toteuttaa turvallisesti. Kaksi tärkeintä direktiiviä esitellään alla.

Sisällys

Työntekijöiden terveys ja turvallisuus

Sekä luonnontieteiden opettajia (työntekijöitä) että rehtoreita (tai muita työnantajia) koskevat kemikaaliturvallisuuteen liittyvät säännöt sisältyvät EU:n direktiiviin työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä ja erityisdirektiiviin työpaikalla esiintyvistä kemiallisiin tekijöihin liittyvistä riskeistä.

Direktiiveissä säädetään, että työnantajan on määritettävä työpaikalla esiintyvät vaaralliset kemialliset tekijät. Jos tällaisia tekijöitä esiintyy, työnantajan on muiden velvoitteiden ohella:

  • Varmistettava, että työntekijällä on riittävästi aikaa ja koulutusta, jotta hän voi suoriutua turvallisuustehtävästä.
  • Kuultava työntekijöitä kaikissa työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvissä kysymyksissä.
  • Nimettävä riittävä määrä työntekijöitä huolehtimaan tehtävistä, jotka liittyvät työssä esiintyviltä vaaroilta suojelemiseen ja niiden ehkäisyyn. Heille on annettava riittävästi aikaa direktiivin mukaisten velvoitteiden täyttämistä varten. Lisäksi heille on järjestettävä tarvittavat taidot ja keinot näiden tehtävien suorittamiseen.
  • Arvioitava kemiallisten tekijöiden aiheuttavat riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle, mukaan lukien esimerkiksi työvälineet ja kemialliset aineet.
  • Toteutettava tarvittavat toimenpiteet terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi.
  • Toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, jotta työntekijät saavat kaikki tarvittavat tiedot turvallisuutta ja terveyttä uhkaavista vaaroista sekä suojelu- ja ehkäisytoimenpiteistä.

Jokaisen työntekijän velvollisuus on mahdollisimman hyvin huolehtia omasta turvallisuudestaan. Direktiivissä 89/391/ETY todetaan, että työntekijä on velvollinen tekemään yhteistyötä työnantajan kanssa turvallisten työolojen varmistamiseksi, mukaan lukien:

  • Käytettävä oikein laitteita, työkaluja ja vaarallisia aineita.
  • Huolehdittava mahdollisimman hyvin omasta turvallisuudesta koulutuksensa ja työnantajansa ohjeiden mukaisesti.
  • Ilmoitettava välittömästi työnantajalle turvajärjestelyjen puutteesta. Puute voi olla esimerkiksi se, että sinulla ei ole oikeanlaista kaappia kaasusäiliöiden säilyttämiseen.
  • Tehtävä yhteistyötä työnantajan kanssa, jotta tehtävät tai vaatimukset tulevat täytetyksi.

Lisäksi jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti otettava käyttöön järjestelyjä työntekijöiden terveydentilan tarpeellisen seurannan toteuttamiseksi. Näin ollen on välttämätöntä tutustua näihin asianmukaisiin kansallisiin säädöksiin.

Työssä suojautuminen syöpäsairauden vaaraa ja perimän muutoksia aiheuttavilta tekijöitä

Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset kemikaalit (CMR-aineet) muodostavat ensimmäisen ja myrkyllisimmän luokan aineista, joihin vaaralliset kemikaalit voidaan jakaa. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä ja perimän muutoksia aiheuttavia aineita koskeva direktiivi asettaa vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi heidän terveyttään ja turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka aiheutuvat tai voivat aiheutua altistumisesta työssä syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille. Lisäksi direktiivissä esitetään työnantajien ja kyseisiin tehtäviin osallistuvien työntekijöiden velvollisuudet. Nämä aineet tunnetaan myös erityistä huolta aiheuttavina aineina, joista kerrotaan lisää osiossa Terveys- tai ympäristövaaroista aiheutuvat rajoitukset.

Julkaistu: 

07.11.2022

Päivitetty:

07.11.2022
Suosittelemme viittaamiseen APA 7 -tyyliä:
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, marrass 7).
Työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö.
2022/11/07
marraskuu
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022,
7).