CheSSE-projektin logo, linkki etusivulle

Jätteenkäsittely

Asianmukaiset menetelmät lajitella ja käsitellä vaarallisia jätteitä sekä niiden hävittämistä varmistavat turvallisen koulunkäynnin ja suojelevat ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Sisällys

Neuvoja vaarallisten jätteiden käsittelyyn kouluissa

Yleiset ohjeet koululaboratorioiden vaarallisten jätteiden käsittelyyn noudattavat jätteenkäsittelyn hierarkiaa.

Pyramidi jätehierarkian mallina: Alhaalta ylöspäin levenevä pyramidi on jaettu vaakasuunnassa viiteen osaan. Pyramidin ylin ja levein osa on ehkäiseminen. Pyramidin toinen osa on uudelleenkäyttö. Pyramidin kolmas osa on kierrätys. Pyramidin neljäs osa on muu hyödyntäminen. Pyramidin alaosassa viimeisenä ja kapeimpana osana on loppukäsittely.
Jätepuitedirektiivi määrittää jätteenkäsittelyn hierarkian.
 • Tehosta jätteiden ja vaarojen vähentämistä tai välttämistä (lisää vihreästä kemiasta).
 • Korvaa vaaralliset aineet vähemmän vaarallisilla aineilla ( lisää korvaamisesta).
 • Tee jätteestä vähemmän vaarallista esimerkiksi neutraloimalla, laimentamalla, haihduttamalla, hapettamalla, erottamalla, saostamalla tai suodattamalla.
 • Vaarallinen jäte, jota ei voida käsitellä ja tehdä vaarattomaksi laboratoriossa, täytyy kerätä ja hävittää vaarallisen jätteen lajittelua ja käsittelyä koskevien säädösten mukaisesti.
 • Merkitse ja säilytä jätteet asianmukaisesti ennen hävittämistä tai kierrätystä.

Vaarallisen jätteen luokittelu

Vaarallinen jäte voi aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle ja ympäristölle ja siksi se edellyttää valvontajärjestelmää. Jätettä, jolla on yksi tai useampi jätepuitedirektiivin liitteessä III luetelluista vaaraominaisuuksista, pidetään vaarallisena jätteenä. Alla oleva taulukko antaa yleiskatsauksen joistakin vaaraluokista, jotka ovat oleellisimpia koulun kemianopetuksessa. Täydellinen luettelo kemikaaleista on liitteessä III.

Kemikaalin vaaralausekkeet ja tieto vaaraluokista löytyvät esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteen (KTT) kohdasta 2.1. Huomioi, että liuos, joka ei ole luokiteltu vaaralliseksi kemikaaliksi, voidaan luokitella vaaralliseksi jätteeksi.

Seuraava esimerkki näyttää, miten taulukkoa käytetään määrittämään, onko pitoisuudeltaan 1 mol/l suolahappo (HCl) luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi: Väkevän suolahapon (HCl) käyttöturvallisuustiedotteessa todetaan, että liuos on luokiteltu ihoa syövyttäväksi 1B (H314). Alla olevan taulukon mukaan pitoisuusraja on tällöin 1 % (massa/massa). Koska pitoisuudeltaan 1 mol/l HCl on noin 3,6 %, liuos on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi ja vaatii asianmukaisen käsittelyn. Lisäksi väkevä HCl luokitellaan muihin vaaraluokkiin. Niitä ei kuitenkaan tarvitse huomioida, koska 1 mol/l HCl luokiteltiin jo vaaralliseksi jätteeksi.

Yleiskatsaus joistakin vaaraluokista, jotka ovat oleellisimpia koulun kemianopetuksessa.
Varoitusmerkki Vaaraluokka ja -kategoria Vaaralauseke Pitoisuusraja Esimerkit
Syttyvä Syttyvä neste 2 H225 Propan-1-oli
Syttyvä neste 3 H226 Pentan-1-oli
Syttyvä kiinteä aine 1 H228 Rautajauhe
Syttyvä reagenssi 1 H260 Magnesium, natrium, kalsiumkarbidi
SyövyttäväTerveysvaara/ vaarallinen otsonikerrokselle Ihosyövyttävyys 1A/B/C H314 1 % Suolahappo
Silmävaurio 1 H318 10 % Sinkkisulfaatti
Ihoärsytys ja/tai silmä-ärsytys H315 ja/tai H319 20 % Natriumkarbonaatti
Välitön myrkyllisyysTerveysvaara/ vaarallinen otsonikerrokselle Välitön myrkyllisyys 3 (suun kautta) H301 5 % Bariumkloridi, metyylioranssi
Välitön myrkyllisyys 4 (suun kautta) H302 25 % Ammoniumkloridi
Välitön myrkyllisyys 3 (ihon kautta) H311 15 % Metanoli
Välitön myrkyllisyys 4 (ihon kautta) H312 55 %
Välitön myrkyllisyys 3 (hengitysteiden kautta) H331 3.5 % Typpihappo
Välitön myrkyllisyys 4 (hengitysteiden kautta) H332 22.5 %
Vaarallinen ympäristölle Vesiympäristölle vaarallinen: välitön 1 H400 25 %
Vesiympäristölle vaarallinen: krooninen 1 H410 0.25 % Kupari(II)sulfaatti, hopeakloridi
Vesiympäristölle vaarallinen: krooninen 2 H411 2.5 % Mangaani(II)kloridi
Vesiympäristölle vaarallinen: krooninen 3 H412 25 %

Laboratoriojätteen hävittäminen

Koulujen tiede- ja kemianlaboratorioissa pitäisi olla vaarallisten jätteiden säilytyspaikkoja , jotka täyttävät asianmukaiset vaatimukset. Jäteastiat täytyy merkitä asianmukaisilla varoitusmerkeillä ja ne täytyy säilyttää kaapeissa vaarallisen sisällön vaatimalla tavalla. Koulu tarvitsee käytännöt, miten toimia, kun jätteet on hävitettävä. Paikalliset ja kansalliset säädökset ovat usein tiukkoja; tämän takia täytyy ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadakseen ohjeita.

Neuvoja jätteen säilytyspaikoille

Määritä vaarallisen jätteen säilytysalue, joka ei ole normaalin toiminnan tiellä, mutta joka on helposti käyttäjien saatavilla ja tunnistettavissa.

Jätteen säilytyspaikalla olevien astioiden tulee:

 • olla kemiallisesti yhteensopivia niiden sisältämien jätteiden kanssa (esim. happo- ja emäsliuokset HD-polyeteeniastiassa)
 • olla tukeva ja tiivis
 • olla kierrettävä korkki
 • sijoittaa suoja-astiaan (esim. polyeteeninen alusastia) nestemäisten jätteiden vuotojen ja roiskeiden estämiseksi
 • olla merkittyjä paikallisten ja kansallisten vaatimusten mukaisesti.
Kemiallisesti yhteensopiva astia kierrettävällä korkilla, merkitty paikallisten ja kansallisten vaatimusten mukaisesti, sijoitettu suoja-astiaan.
Esimerkki nestemäisen jätteen säilytysastiasta.

Alla olevissa taulukoissa neuvotaan, miten kemikaalijätteet ja muut laboratoriojätteet järjestetään. Taulukoiden alla on päätöspuu, josta voi olla apua määritettäessä, mitä säiliötä eri vaarallisille jätteille käytetään.

Jos ammattimainen yritys käsittelee jätteitä, konsultoi heitä astioiden valinnasta ja siitä, miten jätteet lajitellaan eri astioihin.

Säilytysastiat vaaralliselle jätteelle
Astia 1

Happoliuokset

Esim. suolahappo

Astia 2

Emäsliuokset

Esim. natriumhydroksidi

Astia 3

Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset

Esim. raskasmetallisuolat, kuparisuolat

Astia 4

Halogenoimattomat orgaaniset aineet

Esim. etyyliasetaatti, metanoli, heptaani

Astia 5

Kaikki halogenoidut orgaaniset aineet ja orgaanisten aineiden halogenointireaktioiden jätteet

Esim. Klooribentseeni

Huomioita

Kiinteät metallit tulee käyttää uudelleen (esim. kuparielektrodi) tai niiden tulee antaa reagoida loppuun (esim. magnesiumin hapossa vetykaasua valmistettaessa).

Pienet määrät nestemäistä rasvaa ja öljyä voidaan laittaa umpinaiseen astiaan (esim. maitopurkkiin) ja hävittää normaalin jätteen mukana. Suuremmat määrät tulee kerätä ja toimittaa vaarallisten jätteiden mukana.

Astiat muun tyyppisille laboratoriojätteille
Astia 6

Saastuneet terävät esineet

Esim. Hyvin saastuneet Pasteur-pipetit, rikkoutunut laboratoriolasi

Astia 7

Saastunut kiinteä jäte

Esim. Hyvin saastuneet käsineet, paperipyyhkeet, suodatinpaperi

Astia 8

Saastumaton laboratoriolasi

Esim. Saastumaton laboratoriolasi, jota ei ole määritelty kierrätettäväksi lasiksi (rikkinäinen tai ei)

Interaktiivinen päätöspuu jäteastioiden valitsemiseen:
Onko jätteesi vaarallista kemiallista jätettä?
 • Kyllä
  Sisältääkö se orgaanista ainetta?
  • Kyllä
   Onko jätteesi halogenoitua?
   • Kyllä
    Jäteastia: Halogenoitu orgaaninen jäte
   • Ei
    Jäteastia: Halogenoimaton orgaaninen jäte
  • Ei
   Sisältääkö se myrkyllisiä epäorgaanisia suoloja?
   • Kyllä
    Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
   • Ei
    Onko jätteesi hapan?
    • Kyllä
     Jäteastia: Happoliuokset
    • Ei
     Onko jätteesi emäksinen?
     • Kyllä
      Jäteastia: Emäsliuokset
     • Ei
      Aloita alusta
 • Ei
  Onko jätteesi laboratoriojätettä?
  • Kyllä
   Onko jätteesi pahasti saastunutta?
   • Kyllä
    Onko jätteesi terävää?
    • Kyllä
     Jäteastia: Saastuneet ja terävät kiinteät jätteet
    • Ei
     Jäteastia: Muu saastunut kiinteä jäte
   • Ei
    Onko jätteesi kierrätykseen kelpaamatonta lasia?
    • Kyllä
     Jäteastia: Saastumaton laboratoriolasi
    • Ei
     Kierrätä muihin kuin laboratorioastioihin
  • Ei
   Kierrätä muihin kuin laboratorioastioihin

Julkaistu: 

14.12.2022

Päivitetty:

31.05.2023
Suosittelemme viittaamiseen APA 7 -tyyliä:
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, toukos 31).
Jätteenkäsittely.
2023/05/31
toukokuu
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023,
31).