CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Översikt av europeisk kemikalielagstiftning

Lagstiftning som styr hanteringen av kemikalier i skolor inom EU.

Innehåll

Allmänna principer för EU:s kemikalielagar

Det finns flera EU-lagar som är tillämpliga på kemiska risker. EU:s kemikalielagar inbegriper följande tre principer:

 • Principen om att förebygga
  Det är bättre att förebygga än att reparera.
 • Försiktighetsprincipen
  Lämpliga åtgärder ska alltid tas för att förebygga potentiella risker för folkhälsan, säkerheten och miljön. Dessa intressen går före ekonomiska intressen.
 • Principen om att förorenaren betalar
  Den som orsakar föroreningar i miljön ansvarar för att betala för skadan.

Olika typer av lagstiftning relevant för kemikalier i skolor

Flödesschema som beskriver lagstiftning som är relevant för kemikalier i skolor. EU:s föreskrifter är direkt tillämpliga i alla EU-länder. EU-direktiv antas på EU-nivå och införlivas i nationell lagstiftning av EU-länder. Medlemsstaterna kan ha nationell lagstiftning som är mer restriktiv än EU:s krav.
Översikt av lagstiftningen.

EU-förordningar

EU:s förordningar är bindande lagstiftningsakter för alla medlemsstater och är direkt tillämpliga i alla EU-länder. Det finns två bestämmelser av särskild betydelse för kemikaliesäkerhet:

 • Förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP) reglerar hur kemikalier klassificeras med avseende på fara, och hur fara, säker användning och avfallshantering kommuniceras i produktinformation. Alla kemikalier som klassificeras som farliga ska märkas och förvaras i enlighet med CLP-kraven, även lösningar som bereds i skolor.
 • Förordningen om registrering, utvärdering, auktorisering och begränsning av kemikalier (REACH) reglerar användningen av vissa kemikalier, både genom att kräva att industrin tillhandahåller faro- och riskinformation och genom att begränsa användningen av vissa kemikalier på grund av deras hälso- eller miljöfara. Föreskrifterna kräver att du som lärare (professionell användare) läser och följer informationen i säkerhetsdatabladet för alla kemiska produkter du använder i undervisningen.

EU-direktiv

EU-direktiv antas på EU-nivå och införlivas i nationell lagstiftning av EU- och EES-länderna så att direktiven blir nationella eller regionala lagar. Ramdirektivet för avfall (WFD) och cancerframkallande och mutagena direktivet (CMD) är exempel på EU-direktiv.

Ytterligare nationella lagar

Både EU-förordningar och EU-direktiv är bindande rättsakter. Medlemsstaterna kan dock ha nationell lagstiftning som är mer restriktiv än EU-direktiven. Den viktigaste myndigheten för att stödja och kontrollera skolans kemikaliehantering är Arbetsmiljöverket (AV), samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), när det handlar om brandfarlig och explosiv vara, samt regionala och kommunala förvaltningar.

Publicerad: 

30.09.2021

Senast ändrad:

24.04.2024
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2024, april 24).
Översikt av europeisk kemikalielagstiftning.