CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Oversikt over europeisk kjemikalielovgivning

Lovgivning som regulerer håndtering av kjemikalier i skoler i EU og EØS.

Innhold

Generelle prinsipper for EUs kjemikalielovgivning

Det er flere EU-lover som omhandler kjemisk risiko. De generelle prinsippene for disse lovene er blant annet disse:

 • Forebyggingsprinsippet
  Det er bedre å forebygge enn å reparere.
 • Forsiktighetsprinsippet
  Hvis man mistenker fare, men ikke vet nok, må man iverksette egnede tiltak for å forebygge mulig risiko mot folkehelse, sikkerhet og miljø. Slike interesser går foran økonomiske interesser.
 • Forurenser betaler-prinsippet
  Den som forårsaker forurensning av miljøet er ansvarlig for å betale for skaden.

EU-lovgivning som er relevant for kjemikalier i skolen

Flytdiagram som beskriver lovgivning som er relevant for kjemikalier i skolen. EU-forordninger gjelder direkte i alle EU-land. EU-direktiver vedtas på EU-nivå, og innlemmes i EU- og EØS-landenes nasjonale lover. Medlemsstatene kan ha nasjonal lovgivning som er mer restriktiv enn EU-kravene.
Oversikt over lovgivningen

EU-forordninger

EU–forordninger er bindende og gjelder direkte i alle EU- og EØS-land. Det er to forordninger av særskilt betydning for kjemisk sikkerhet. I Norge finner vi de to EU-forordningene igjen i disse forskriftene:

 • Forskrift om klassifisering, merking og emballasje (CLP) regulerer hvordan kjemikalier klassifiseres med hensyn til fare, og hvordan fare, sikker bruk og avfallshåndtering kommuniseres . Alle kjemikalier som er klassifisert som farlige, må merkes og emballeres i henhold til CLP-kravene. Dette inkluderer løsninger som lages og oppbevares på skoler.
 • Forskrift om registrering, vurdering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier (REACH) regulerer bruken av visse kjemikalier, både ved å kreve at industrien gjør informasjon om fare og risiko tilgjengelig og ved å legge begrensninger på bruken av visse kjemikalier på grunn av stoffenes fare for helse eller miljø. Forskriften krever at du som lærer (profesjonell bruker) leser og følger informasjonen i sikkerhetsdatabladet for alle kjemiske produkter du bruker i undervisningen.

CLP- og REACH-forskriften forvaltes av Miljødirektoratet.  

EU-direktiver

EU-direktiver vedtas på EU-nivå, og innlemmes i nasjonal lov av EU- og EØS-landene slik at direktivene blir nasjonale eller regionale lover. Rammedirektivet for avfall (WFD) og direktivet om kreftfremkallende og mutagene stoffer (CMD) er eksempler på EU-direktiver.

Nasjonale lover

Både EU-forordninger og EU-direktiver er bindende rettsakter. I Norge er lover fastsatt av Stortinget, mens forskrifter er fastsatt av departementer eller direktorater. Forskrifter kan ses på som en detaljert forklaring av hvordan en lov skal praktiseres. Den nasjonale lovgivning kan i mange tilfeller være strengere enn EU-direktivene.

De viktigste myndighetene for tilsyn og kontroll av skolens kjemikaliehåndtering er Arbeidstilsynet og det kommunale brannvesenet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) arbeider med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.

Publisert: 

23.06.2022

Sist oppdatert:

10.11.2022
Ønsker du å referere til denne siden, foreslår vi følgende format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, 10. november).
Oversikt over europeisk kjemikalielovgivning.
2022/11/10