The CheSSE project logo, link to frontpage

Zakonodaja o razvrščanju in označevanju kemikalij

Uvod v razvrščanje in označevanje kemikalij v skladu z evropsko zakonodajo ter uvod v uporabo varnostnih listov.

Vsebina

Na tej strani je predstavljena evropska zakonodaja o razvrščanju in označevanju kemikalij.
Več o praktičnih primerih si lahko preberete na strani: Označevanje

Globalno usklajen sistem razvrščanja in označevanja kemikalij

Globalno usklajen sistem razvrščanja in označevanja kemikalij (Globally Harmonised System, GHS) sestavljajo skupna merila za razvrščanje in označevanje kemikalij, ki so jih Združeni narodi sprejeli leta 2002. Načela GHS so z uredbama CLP in REACH večinoma nespremenjena vključena v zakonodajo EU. Cilj GHS je uskladiti pravila za razvrščanje nevarnosti kemikalij z uporabo skupne oblike in vsebine za etikete in varnostne liste.

Globalno usklajen sistem razvrščanja in označevanja nevarnih snovi (GHS) opredeljuje tri skupine nevarnih lastnosti snovi:

 • nevarne fizikalne lastnosti,
 • zdravju nevarne lastnosti in
 • okolju nevarne lastnosti.

Te lastnosti ponazarjamo z devetimi slikovnimi oznakami – piktogrami. Piktogram je kvadratne oblike (kvadrat je postavljen na svoje oglišče) z rdečim robom in s črnim simbolom na beli podlagi. Ob vsaki GHS oznaki – piktogramu je napisan poenostavljen opis z besedo ali besedno zvezo, nato pa še daljši opis možnih lastnosti tovrstnih snovi.

Te lastnosti ponazarjamo z devetimi slikovnimi oznakami – piktogrami. Piktogram je kvadratne oblike (kvadrat je postavljen na svoje ogljišče) z rdečim robom in s črnim simbolom na beli podlagi. Ob vsaki GHS oznaki – piktogramu je napisan poenostavljen opis z besedo ali besedno zvezo, nato pa še daljši opis možnih lastnosti tovrstnih snovi.

Vrsta nevarnosti:
Plin pod tlakom
Gas cylinder
Eksplozivno
Exploding bomb
Oksidativno
Flame over circle
Vnetljivo
Flame
Korozivno
Harmed material and harmed hand
Strupeno
Skull and crossbones
Zdravju škodljivo
Torso harmed internally
Zdravju škodljivo / Dražilno
Exclamation mark
Okolju nevarno
Dead plant and dead fish

Razvrstitev snovi ali zmesi temelji na njenih nevarnih lastnostih glede na fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje. Razvrščene so v razrede nevarnosti in znotraj posameznega razreda v kategorije nevarnosti, ki pomenijo nadaljnjo razčlenitev po kriterijih znotraj vsakega razreda in določajo resnost nevarnosti. Kategorija z najnižjo številko pomeni največjo nevarnost.

Razvrščanje in označevanje v skladu z uredbo CLP na primeru razreda Akutna strupenost.
Razvrstitev Označevanje
Nevarnost Piktogram, koda Opozorilna beseda Koda Stavki o nevarnosti
Razred Kategorija
Strupeno Kategorija 1 Skull-and-crossboneGHS06 Nevarno
 • H300
 • H310
 • H330
 • Smrtno pri zaužitju.
 • Smrtno v stiku s kožo.
 • Smrtno pri vdihavanju.
Kategorija 2
Kategorija 3
 • H301
 • H311
 • H331
 • Strupeno pri zaužitju.
 • Strupeno v stiku s kožo.
 • Strupeno pri vdihavanju.
Categorija 4 Exclamation markGHS07 Pozor
 • H302
 • H312
 • H332
 • Zdravju škodljivo pri zaužitju.
 • Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
 • Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

Stavki o nevarnosti (Hazard Statements; H-opozorila) opisujejo fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali okolje, ki jih povzroča snov ali zmes. Na primer, kategorija 3 akutne strupenosti mora imeti na etiketi stavke o nevarnosti “H301: Strupeno pri zaužitju”, “H311: Strupeno v stiku s kožo” ali “H331: Strupeno pri vdihavanju”, odvisno od tega, po kateri poti snov ali zmes povzroči ta učinek.

Previdnostni stavki (Precautionary Statements; P-opozorila) opisujejo, priporočene ukrepe za zmanjšanje ali preprečevanje negativnih učinkov, ki so posledica izpostavljenosti nevarni snovi ali zmesi zaradi njene uporabe ali odstranjevanja.

Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki so oštevilčeni glede na vrsto nevarnosti ali previdnostnega ukrepa, ki ga označujejo. Imajo posebno besedilo v vseh jezikih EU in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in jih ni mogoče prosto prevajati.

Pregled kod za stavke o nevarnosti v skladu z uredbo CLP.
Koda Vrsta nevarnosti
H200–H299 Fizikalne nevarnosti
H300–H399 Nevarnosti za zdravje
H400–H499 Nevarnosti za okolje
Pregled kod za previdnostne stavke v skladu z uredbo CLP.
KodaSkupina previdnostnih stavkov
P100–P199Splošno
P200–P299Preprečevanje
P300–P399Odziv
P400–P499Shranjevanje
P500–P599Odstranjevanje

Uporabniki nevarnih kemikalij morajo biti ob nabavi obveščeni o nevarnih lastnostih kemikalij, pravilni uporabi, ukrepih za varovanje zdravja in okolja ter o ravnanju z ostanki teh kemikalij. Dobavitelji naročnikom zagotovijo ustrezno označbo embalaže kemikalij z etiketo, ki je pripravljena skladno s predpisi in vsebuje naslednje standardizirane elemente:

 • Ime kemikalije in identifikator izdelka
 • Kemijske formule in koncentracija
 • Piktogrami za nevarnost
 • Opozorilna beseda
 • Stavek(-i) o nevarnosti
 • Previdnostni stavki
 • Ime, naslov in telefonska številka dobavitelja

Varnostni listi

Varnostni list je dokument, ki delodajalcem, delavcem in drugim ciljnim uporabnikom zagotavlja celovite podatke o snovi ali zmesi, njenih nevarnih lastnostih in omogoča pridobitev napotkov o varnostnih ukrepih. Varnostni list mora biti priložen (1) vsaki snovi ali zmesi, ki izpolnjuje merila, da se razvrsti kot nevarna v skladu z uredbo CLP; (2) snovi, ki je obstojna, bioakumulativna in strupena ali zelo obstojna in zelo bioakumulativna, v skladu z merili iz Priloge XIII k uredbi REACH; (3) snovi, ki je vključena na seznam kandidatnih snovi za katere bo morda potrebna avtorizacija v skladu z uredbo REACH.

Varnostni list mora pripraviti prvi dobavitelj snovi na trgu EU (proizvajalec, uvoznik), za točnost podatkov navedenih v varnostnem listu pa so odgovorni vsi udeleženci vzdolž dobavne verige. Varnostni list je potrebno zagotoviti brezplačno, najpozneje ob prvi dobavi snovi ali zmesi prejemniku. Zagotoviti ga je mogoče v tiskani ali v elektronski obliki, npr. po elektronski pošti, ni pa dovolj, da je na voljo le na spletni strani. Če dobavitelj varnostnega lista ni spremenil, ga ni potrebno predložiti pri naslednjih dobavah istemu prejemniku. Posodobljeno različico varnostnega lista je potrebno zagotoviti vsem prejšnjim prejemnikom, ki jim je bila snov ali zmes dobavljena v zadnjih 12 mesecih.

Vsi varnostni listi morajo vsebovati naslednjih 16 oddelkov.

 1. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
 2. ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
 3. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
 4. ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
 5. ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
 6. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
 7. ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
 8. ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
 9. ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
 10. ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
 11. ODDELEK 11: Toksikološki podatki
 12. ODDELEK 12: Ekološki podatki
 13. ODDELEK 13: Odstranjevanje
 14. ODDELEK 14: Podatki o prevozu
 15. ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
 16. ODDELEK 16: Drugi podatki

Obljavljeno: 

26.04.2023

Na zadnje posodobljeno:

21.06.2023
Če želite navesti oziroma citirati prispevek na chesse.org, predlagamo naslednjo obliko (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, 21 junija).
Zakonodaja o razvrščanju in označevanju kemikalij.
2023/06/21