CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Klassificering och märkning av kemikalier

En introduktion till klassificering och märkning av kemikalier enligt EU-lagstiftningen och syftet med säkerhetsdatablad.

Innehåll

Denna sida täcker lagstiftning som reglerar klassificering och märkning av kemikalier.
För praktiska exempel, se: Märkning

Klassificering och märkning av kemikalier

Ämnen och blandningar som säljs och används inom EU, ska vara klassificerade i enlighet med CLP-förordningen (classification, labelling and packaging). CLP-märkningen ska visa faropiktogram, signalord, faroangivelser (H-fraser) och skyddsangivelser (P-fraser), samt extra information vid behov. Etiketten måste också återspegla ämnets eller blandningens klassificering. I Sverige ska faromärkningen vara på svenska.

Exempel på information som finns med vid märkning av koncentrerad svavelsyra.
Produktnamn Svavelsyra
Faropiktogram Skadat material och skadad hand
Signalord Fara
Faroangivelse Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Det finns nio olika faropiktogram. De har formen av en kvadrat med röd ram ställd på en spets med en specifik svart symbol på vit botten.

Fara:
Gas under tryck
Gasflaska
Explosiv
Exploderande bomb
Oxiderande
Flamma över en cirkel
Brandfarlig
Flamma
Frätande
Skadat material och skadad hand
Giftig
Dödskalle och korsade benknotor
Hälsofara
En överkropp med inre skador
Skadlig/Farligt för ozonskiktet
Utropstecken
Miljöfarlig
Dött träd och död fisk

Klassificeringen av ett ämne är baserad på vilka hälsofarliga, fysikaliska faror eller miljöfarliga egenskaper ämnet har. Dessa faror är samlade i olika kategorier, till exempel ”Akut toxicitet” och ”Brandfarliga vätskor”.

Klassificering och märkning enligt CLP, med klassificeringen Akut toxicitet som exempel.
Klassificering Märkning
Fara Förkortning Piktogram, fras Signalord Fras Faroangivelse
Klass Kategori
Akut toxicitet Kategori 1 Acute Tox. 1 Dödskalle-och-benknotorGHS06 Fara
 • H300
 • H310
 • H330
 • Dödligt vid förtäring.
 • Dödligt vid hudkontakt.
 • Dödligt vid inandning.
Kategori 2 Acute Tox. 2
Kategori 3 Acute Tox. 3
 • H301
 • H311
 • H331
 • Giftigt vid förtäring.
 • Giftigt vid hudkontakt.
 • Giftigt vid inandning.
Kategori 4 Acute Tox. 4 UtropsteckenGHS07 Varning
 • H302
 • H312
 • H332
 • Skadligt vid förtäring.
 • Skadligt vid hudkontakt.
 • Skadligt vid inandning.

Varje faroklass är indelad i olika kategorier, som anger graden av farlighet. Den mest farliga kategorin är den med lägst nummer. En kemisk produkt kan vara klassificerad inom flera faroklasser och lämpliga kategorier.

Faroklasserna beskriver kemikaliens fysiska, hälsofarliga eller miljöfarliga faror. till exempel måste Kategori 3 av ”Akut toxicitet” märkas med faroangivelserna (H-fraserna) H301 “Giftigt vid förtäring”, H311 “Giftigt vid hudkontakt”, eller H331 “Giftigt vid inandning”, beroende av på vilket sätt kemikalien orsakar effekten.

Medan faroangivelserna är relaterade till ett ämnes kemiska egenskaper, beskriver skyddsangivelserna (P-fraserna) hur ämnen ska hanteras och förvaras på ett säkert sätt. Faro- och skyddsangivelserna är numrerade enligt vilken typ av fara eller försiktighetsåtgärd de kodar för. De har en specifik formulering på alla språk inom EU och EES och får inte översättas fritt.

Översikt av faroangivelser (H-fraser) enligt CLP.
Fras Farokategori
H200–H299 Fysikalisk fara
H300–H399 Hälsofara
H400–H499 Miljöfara
Översikt av skyddsangivelser (P-fraser) enligt CLP.
Fras Skyddskategori
P100–P199 Allmänt
P200–P299 Förebyggande
P300–P399 Åtgärder
P400–P499 Förvaring
P500–P599 Avfall

Säkerhetsdatablad

Ett säkerhetsdatablad måste följa med vid leverans av varje kemikalie, som säljs för professionell användning, och som klassificerats som farlig enligt CLP-förordningen. Ett säkerhetsdatablad är ett lagstadgat dokument som innehåller information om ämnets farliga egenskaper samt rekommenderade skyddsåtgärder vid användning.

Den som producerar en kemikalie eller blandning måste leverera ett säkerhetsdatablad och har ansvaret för att informationen är korrekt. Säkerhetsdatabladet ska levereras gratis, när en kund beställer en kemikalie. Dokumentet kan skickas i pappersform eller elektroniskt, men en länk till en webbsida räcker inte. Producenten behöver inte skicka ett nytt säkerhetsdatablad vid ombeställning till samma kund om ingen ny information har tillkommit. Om säkerhetsdatabladet uppdateras, måste producenten se till att det distribueras till alla kunder som har köpt produkten de senaste 12 månader.

Alla säkerhetsdatablad måste innehålla följande 16 avsnitt.

 1. Namnet på ämnet/blandningen och producenten
 2. Farliga egenskaper inklusive märkning
 3. Sammansättning
 4. Åtgärder vid första hjälpen
 5. Åtgärder vid brandbekämpning
 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 7. Hantering och lagring
 8. Begränsning av exponering/personligt skydd
 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
 10. Stabilitet och reaktivitet
 11. Toxikologisk information
 12. Ekologisk information
 13. Avfallshantering
 14. Transportinformation
 15. Gällande föreskrifter
 16. Annan information

Det globala harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier

Det globala harmoniserade systemet (GHS) består av en lista gemensamma kriterier för klassificering och märkning av kemikalier. Syftet med GHS är att reglerna för klassificering av kemiska faror ska stämma överens internationellt genom användning av ett gemensamt format för märkning och säkerhetsdatablad. GHS antogs av FN 2002, och principerna införlivades i stort sett oförändrade i EU-lagstiftningen 2008 genom CLP- och REACH-förordningarna.

Publicerad: 

07.12.2021

Senast ändrad:

24.04.2024
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2024, april 24).
Klassificering och märkning av kemikalier.