Lagstiftning om klassificering och märkning av kemikalier

En introduktion till klassificering och märkning av kemikalier enligt EU-lagstiftningen och syftet med säkerhetsdatablad.

Innehåll

Klassificering och märkning av kemikalier

Ämnen och blandningar som säljs och används inom EU, ska vara klassificerade enligt CLP-förordningen (classification, labelling and packaging). Märkningen på förpackningar ska visa faropiktogram, signalord, faroangivelser (H-fraser) och förebyggande åtgärder (P-fraser) och eventuell annan hälsoviktig information som gäller för den aktuella kemikalien eller blandningen.

Exempel på några märkningselement för koncentrerad svavelsyra.
Produktnamn Svavelsyra
Faroangivelse Skadat material och skadad handFrätande
Signalord Fara
Faroangivelse Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Det finns nio olika faropiktogram. De har formen av en kvadrat med röd ram ställd på en spets, med en specifik svart symbol på vit botten.

Fara:
Gas under tryck
Gasflaska
Explosiv
Exploderande bomb
Oxiderande
Flamma över en cirkel
Brandfarlig
Flamma
Frätande
Skadat material och skadad hand
Giftig
Döskalle och korsade benknotor
Hälsofara
En överkropp med inre skador
Ozonförstörande
Utropstecken
Miljöfarlig
Dött träd och död fisk

Klassificeringen av ett ämne är baserad på vilka hälsofarliga, fysikaliska faror eller miljöfarliga egenskaper ämnet har. Dessa faror är samlade i olika kategorier, till exempel ”Akut toxicitet” och ”Brandfarliga vätskor”.

Klassificering och märkning enligt CLP, med klassen akuta toxicitet som exempel.
Klassificering Märkning
Fara Förkortning Piktogram, fras Signalord Fras Faroangivelse
Klass Kategori
Giftig Kategori 1 Akut toxicitet 1 Döskalle-och-benknotorGHS06 Fara
 • H300
 • H310
 • H330
 • Dödligt vid förtäring.
 • Dödligt vid hudkontakt.
 • Dödligt vid inandning.
Kategori 2 Akut toxicitet 2
Kategori 3 Akut toxicitet 3
 • H301
 • H311
 • H331
 • Giftigt vid förtäring.
 • Giftigt vid hudkontakt.
 • Giftigt vid inandning.
Kategori 4 Akut toxicitet 4 UtropsteckenGHS07 Varning
 • H302
 • H312
 • H332
 • Skadligt vid förtäring.
 • Skadligt vid hudkontakt.
 • Skadligt vid inandning.

Till varje faroklass och farokategori finns det olika faroangivelser, med olika grader av fara. De angivelser med lägst nummer motsvarar den högsta faran. Ett kemiskt ämne kan klassificeras i flera faroklasser, inom en eller flera kategorier.

Faroangivelser anger fysikaliska faror och miljö- och hälsofaror. Till exempel har kategori 3 i Akut toxicitet följande faroangivelser: ”H301 Giftigt vid förtäring”, ”H311 Giftigt vid hudkontakt”, ”H331 Giftigt vid inandning”.

Faroangivelser är standardiserade texter som förklarar ämnets faror (H-fraser), medan skyddsangivelserna (P-fraser) beskriver hur man ska förvara och hantera ämnet på ett säkert sätt Faro- och skyddsangivelserna är numrerade efter den typ av fara eller åtgärd de anger. De tillhörande texterna är fastställda av EU och får inte översättas fritt.

Översikt av faroangivelser (H-fraser) enligt CLP.
Fras Farokategori
H200–H299 Fysikalisk fara
H300–H399 Hälsofara
H400–H499 Miljöfara
Översikt av försiktighetsåtgärder (P-fraser) enligt CLP.
Fras Typ av skyddsåtgärder
P100–P199 Allmänt
P200–P299 Förebyggande
P300–P399 Åtgärder
P400–P499 Förvaring
P500–P599 Avfall

Säkehetsdatablad

Alla ämnen som klassificeras som farliga enligt CLP-förordningen ska levereras med säkerhetsdatablad. Ett säkerhetsdatablad är ett officiellt dokument som innehåller säkerhetsinformation.

Den som producerar en kemikalie eller blandning måste leverera ett säkerhetsdatablad och har ansvaret för att informationen är korrekt. Säkerhetsdatabladet ska levereras gratis, när en kund beställer en kemikalie. Dokumentet kan skickas i pappersform eller elektroniskt, men en länk till en webbsida räcker inte. Producenten behöver inte skicka ett nytt säkerhetsdatablad vid ombeställning till samma kund om ingen ny information har tillkommit. Om säkerhetsdatabladet uppdateras, måste producenten se till att alla kunder som har köpt produkten de senaste 12 månader får det uppdaterade säkerhetsdatabladet.

Alla säkerhetsdatablad måste innehålla följande 16 avsnitt.

 1. Namnet på ämnet/blandningen och producenten
 2. Farliga egenskaper inklusive märkning
 3. Sammansättning
 4. Åtgärder vid första hjälpen
 5. Åtgärder vid brandbekämpning
 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 7. Hantering och lagring
 8. Begränsning av exponering/personligt skydd
 9. Fysiskaliska och kemiska egenskaper
 10. Stabiltet och reaktivitet
 11. Toxikologisk information
 12. Ekologisk information
 13. Avfallshantering
 14. Transportinformation
 15. Gällande föreskrifter
 16. Annan information

Det globala harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier

Det globala harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) är en lista gemensamma kriterier som togs fram av FN 2002. Kriterierna är infogade i EU-lagstiftningen genom CLP-förordningen sedan 2008. Syftet med GHS är att ha globalt överensstämmande regler för klassificering av kemiska faror med hjälp av ett gemensamt format och innehåll för både etiketter och säkerhetsdatablad. The GHS principles are incorporated into EU legislation by the CLP Regulation, which came into force in 2008. The aim of GHS is to harmonize rules for classifying chemical hazards by using a common format and content for labels and safety data sheets.

Publicerad: 

07.12.2021

Senast ändrad:

25.01.2022
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, januari 25).
Lagstiftning om klassificering och märkning av kemikalier.