CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Lovgivning om klassifisering og merking av kjemikalier

En introduksjon til klassifisering og merking av kjemikalier i henhold til regelverket, og informasjon om struktur og innhold i sikkerhetsdatablader.

Innhold

Denne siden handler om lovgivning for klassifisering og merking av kjemikalier.
For praktiske eksempler, se: Merking

Klassifisering og merking av kjemikalier

Generelt skal stoffer og stoffblandinger som selges innenfor EU- eller EØS-området, klassifiseres og merkes i henhold til forskrift om klassifisering, merking og emballering (CLP-forskriften). I Norge skal fareetiketten være på norsk. Den må vise relevante faresymbol(er) (farepiktogram), varselord, og fare- og sikkerhetssetninger (H- og P-setninger). Etiketten må gjenspeile klassifiseringen av stoffet eller stoffblandingen.

Eksempel på noen av elementene på etiketten til konsentrert svovelsyre.
Produktnavn Svovelsyre
Faresymbol Skadet materiale og skadet hånd
Varselord Fare
Faresetning (H-setning) Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Det er ni faresymboler; hvert med et spesifikt grafisk symbol i svart omgitt av et rødt kvadrat(rotert 45°).

Fare:
Gass under trykk
Gasstank
Eksplosjonsfarlig
Eksploderende bombe
Oksiderende
Flamme over sirkel
Brannfarlig
Flamme
Etsende
Skadet materiale og skadet hånd
Akutt giftighet
Hodeskalle og knokler
Kronisk helsefare
Torso med indre skader
Helsefare / Farlig for ozonlaget
Utropstegn
Miljøfare
Død plante og død fisk

Klassifiseringen av et stoff eller en stoffblanding er basert på stoffets farlige egenskaper. Dette kan være fysiske farer, helsefarer eller miljøfarer. Hver av farene er delt inn i forskjellige fareklasser. Eksempler på fareklasser er Akutt giftighet og Brannfarlige væsker.

Klassifisering og merking i henhold til CLP, med fareklassen Akutt giftighet som et eksempel.
Klassifisering Merking
Fare Forkortelse for klassifisering Faresymbol, Kode Varselord Nummer Faresetning
Fareklasse Kategori
Akutt giftighet Kategori 1 Acute tox. 1 Hodeskalle og knoklerGHS06 Fare
 • H300
 • H310
 • H330
 • Dødelig ved svelging.
 • Dødelig ved hudkontakt.
 • Dødelig ved innånding.
Kategori 2 Acute tox. 2
Kategori 3 Acute tox. 3
 • H301
 • H311
 • H331
 • Giftig ved svelging.
 • Giftig ved hudkontakt.
 • Giftig ved innånding.
Kategori 4 Acute tox. 4 UtropstegnGHS07 Advarsel
 • H302
 • H312
 • H332
 • Farlig ved svelging.
 • Farlig ved hudkontakt.
 • Farlig ved innånding.

Hver fareklasse er delt inn i forskjellige kategorier. Disse kategoriene angir faregraden. Kategorien med det laveste tallet representerer den alvorligste faren. Et kjemisk produkt kan klassifiseres i flere ulike fareklasser.

Faresetninger (H-setninger) beskriver fysiske farer og farer for helse eller miljø. For eksempel må et stoff klassifisert i fareklassen Akutt giftighet kategori 3 merkes med faresetningene H301 «Giftig ved svelging», H311 «Giftig ved hudkontakt» eller H331 «Giftig ved innånding», avhengig av hvordan kjemikalien kan forårsake skade.

Faresetningene er knyttet til stoffets kjemiske egenskaper. Sikkerhetssetningene (P-setningene) beskriver hvordan stoffer skal håndteres og lagres på en sikker måte. Faresetningene er nummerert i henhold til typen fare og sikkerhetssetningene er nummerert etter type forbehold som skal tas eller tiltak som må gjennomføres. Både H- og P-setningene er standardiserte, og de kan ikke oversettes fritt.

Oversikt over nummerserier for faresetninger (H-setninger) i CLP.
Nummer Faretype
H200–H299 Fysisk fare
H300–H399 Helsefare
H400–H499 Miljøfare
Oversikt over nummerserier for sikkerhetssetninger (P-setninger) i CLP.
Nummer Type vernetiltak
P100–P199 Generelt
P200–P299 Forebygging
P300–P399 Tiltak
P400–P499 Lagring
P500–P599 Avhending

Sikkerhetsdatablad

Et sikkerhetsdatablad skal leveres sammen med alle kjemikalier som er klassifisert som farlige i henhold til CLP-forskriften. Sikkerhetsdatabladet skal følge med når stoffer leveres til profesjonell eller industriell bruk. Et sikkerhetsdatablad er et lovpålagt dokument som inneholder informasjon om stoffets farlige egenskaper samt anbefalte vernetiltak ved bruk av stoffet.

Leverandøren av et stoff eller en blanding er ansvarlig for informasjonen i sikkerhetsdatabladet. Sikkerhetsdatablader skal være gratis og tilgjengelig for mottakeren senest når stoffet blir levert til mottakeren. Leverandøren kan velge om databladet skal leveres på papir eller elektronisk, men det er ikke tilstrekkelig bare å gjøre det tilgjengelig på en nettside eller i en database. Med mindre sikkerhetsdatabladet er revidert av leverandøren, er det ikke nødvendig å levere det til samme mottaker flere ganger. Når et sikkerhetsdatablad blir oppdatert, må leverandøren sørge for at det oppdaterte databladet distribueres til alle som har mottatt stoffet eller stoffblandingen de siste tolv månedene.

Alle sikkerhetsdatablad skal inneholde disse 16 punktene:

 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
 2. Fareidentifikasjon
 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
 4. Førstehjelpstiltak
 5. Brannslokkingstiltak
 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
 7. Håndtering og lagring
 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
 9. Fysiske og kjemiske egenskaper
 10. Stabilitet og reaktivitet
 11. Toksikologiske opplysninger
 12. Økologiske opplysninger
 13. Sluttbehandling
 14. Transportopplysninger
 15. Opplysninger om regelverk
 16. Andre opplysninger

Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier

Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS) består av felles kriterier for klassifisering og merking av kjemikalier. Målet med GHS er å harmonisere regler for klassifisering av kjemiske farer ved å bruke et felles format og innhold på etiketter og i sikkerhetsdatablader. Dette skal gi bedre beskyttelse for helse og miljø og lette internasjonal handel med kjemikalier. GHS ble vedtatt av FN i 2002, og prinsippene er innarbeidet i EU-lovgivningen gjennom CLP- og REACH-forskriften.

Publisert: 

20.11.2022

Sist oppdatert:

20.11.2022
Ønsker du å referere til denne siden, foreslår vi følgende format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, 20. november).
Lovgivning om klassifisering og merking av kjemikalier.
2022/11/20