CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Arbetsmiljölagstiftning

En omfattande lagstiftning reglerar hur arbetet i skolans NV-undervisning ska bedrivas på ett tryggt och säkert sätt.

Innehåll

Arbetstagares hälsa och säkerhet

Regler när det gäller kemisäkerhet nämns i flera EU-direktiv om hälsa, miljö och säkerhet i arbetet. Dessa är införlivade i den svenska lagstiftningen. Flera av reglerna omfattar även elever i en undervisningssituation. 

Arbetsmiljölagstiftningen

Arbetsmiljölagstiftningen med tillhörande föreskrifter behandlar många aspekter som rör en säker arbetsmiljö, bland annat arbete med farliga ämnen och ämnesblandningar. Föreskrifterna ställer bland annat krav på riskbedömning och regler för korrekt förvaring och hantering. På en skola är arbetsgivaren, eller rektor som representant för arbetsgivaren, ansvarig för att regelverket följs. Arbetstagarna (lärare och elever) är skyldiga att samarbeta med arbetsgivaren för att säkerställa säkra arbetsförhållanden.

Elever skyddas av arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter i många sammanhang, även vid praktikarbete och utflykter. De ska skyddas mot ämnen som kan skada liv och hälsa. Man måste ta hänsyn till att barn och unga är extra sårbara för hälsofarliga ämnen, och ofta saknar erfarenhet och mognad för att bedöma risker och agera rätt.

Arbetsgivaren, eller rektorn som representant för arbetsgivaren,  ska undersöka om det finns (eller bildas) farliga kemiska ämnen på arbetsplatsen. Finns det så ska arbetsgivaren:

  • Ge utsedda arbetstagare tillräckligt med tid och resurser för att kunna genomföra de arbetsuppgifter som rör säkerhetsarbetet och som behövs för att uppfylla arbetsmiljölagstiftningen.
  • Göra en riskbedömning för arbetstagarnas hälsa och säkerhet till följd av användning av dessa kemiska ämnen.
  • Vidta nödvändiga åtgärder för god hälsa och säkerhet, i enlighet med nationella lagar och/eller praxis.
  • Informera arbetstagarna så att de får all nödvändig information om hälso- och säkerhetsrisker, skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder.
  • Försäkra sig om att arbetstagarna (lärare, elever och andra berörda) får tillräckligt med tid och har tillräcklig kunskap för att kunna arbeta på ett säkert sätt.

Det är dock varje arbetstagares ansvar att så långt det är möjligt ta ansvar för sin egen säkerhet. I direktiv 89/391/EEG anges därför att varje lärare, som arbetstagare, är skyldig att samarbeta med arbetsgivaren för att säkerställa trygga arbetsförhållanden, exempelvis genom att 

  • Informera arbetsgivaren om alla brister i säkerheten. 
  • Samarbeta med arbetsgivaren kring uppgifter som krävs för att åtgärda eventuella brister

Både elever och lärare har ett arbetstagaransvar som innebär att de ska

  • Följa hanterings- och skyddsinstruktioner och andra anvisningar.
  • Använda skyddsanordningar och iaktta den försiktighet som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.
  • Omedelbart rapportera brister i säkerheten. 

På den här sidan finns förslag på hur arbetsuppgifter relaterade till skolans kemiundervisning kan fördelas. Ansvar (chesse.org)

Arbete med cancerframkallande och mutagena ämnen 

I EU-direktivet om cancerframkallande och mutagena ämnen fastställs minimikraven för att skydda arbetstagare mot hälso- och säkerhetsrisker vid exponering i arbetet. Föreskrifterna innehåller också skyldigheter för både arbetsgivare och arbetstagare i verksamheter där sådana ämnen används. Cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande (CMR) ämnen, identifieras också som särskilt farliga ämnen (SVHC), vilket du kan läsa mer om här: Lagstiftning som begränsar användningen av kemikalier (chesse.org).

Unga arbetstagare

EU:s medlemsstater ska se till att unga arbetstagare skyddas från alla specifika risker som kan påverka deras säkerhet, hälsa och utveckling. Unga människor har oftast bristande erfarenhet och sämre kunskap om befintliga och potentiella risker vilket man ska ta hänsyn till.

Arbetsgivaren ska informera alla elever, och vårdnadshavare för elever under 16 år, om eventuella risker och om de åtgärder som vidtagits att säkerställa elevernas hälsa och säkerhet. Även om lärare inte är arbetsgivare är det lämpligt att de informerar elever och vårdnadshavare om kemiska risker i undervisningen.

Publicerad: 

10.11.2022

Senast ändrad:

08.12.2022
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, december 8).
Arbetsmiljölagstiftning.