Arbetsmiljölagstiftning

Lagstiftningen som ger vägledning för en god arbetsmiljö i skolans kemiundervisning är omfattande.

Innehåll

Arbetstagares hälsa och säkerhet

Den här delen handlar om arbetsmiljölagen och tillhörande bestämmelser.

Arbetsgivaren ska undersöka om det finns farliga kemiska ämnen, som har köpts in eller bildats, på arbetsplatsen. Finns det ska arbetsgivaren:

  • Försäkra sig om att arbetstagarna (lärare, elever och andra berörda) har tillräckligt med tid och tillräcklig kunskap för att kunna arbeta på ett säkeret sätt
  • Ge utsedda arbetstagare tillräckligt med tid och resurser för att kunna genomföra de arbetsuppgifter som rör säkerhetsarbetet och som behövs för att uppfylla arbetsmiljölagstiftningen.
  • Göra en riskbedömning för arbetstagarnas hälsa och säkerhet till följd av användning av dessa kemiska ämnen.
  • Vidta nödvändiga åtgärder för bra hälsa och säkerhet, i enlighet med nationella lagar och/eller praxis
  • Utvärdera riskerna för arbetstagarna vid val av till exempel skyddsutrustning och kemikalier
  • Informera arbetstagarna så att de får all nödvändig information om hälso- och säkerhetsrisker, skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder

Arbetstagaren ska samarbeta med arbetsgivaren för att uppnå en säker arbetsmiljö genom att:

  • Följa hanterings- och skyddsinstruktioner och andra anvisnngar.
  • Använda skyddsanordningar och iaktta den försiktighet som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.
  • Informera arbetsgivaren om alla brister i säkerheten. Det kan exempelvis handla om att skåpet där den brandfarliga gasen förvaras inte uppfyller kraven.
  • Samarbeta med arbetsgivaren kring uppgifter som krävs för att åtgärda eventuella brister.

Skydd mot cancerframkallande ämnen och mutagener på jobbet

Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen kallas även CMR-ämnen. Direktivet om cancerframkallande ämnen och mutagener anger minimikraven för att skydda arbetstagare mot arbetsmiljörisker, som skulle kunna uppstå, vid exponering för cancerframkallande ämnen och mutagena ämnen. Dessa ämnen identifieras också som särskilt farliga ämnen (SVHC), vilket du kan läsa mer om här: Restriktioner på grund av hälso- eller miljörisker.

Särskilt direktiv för unga arbetstagare

EU:s medlemsstater ska se till att unga människor skyddas från alla specifika risker som kan påverka deras säkerhet, hälsa och utveckling. Unga människor har oftast bristande erfarenhet och sämre kunskap om befintliga och potentiella risker som bör beaktas.

Arbetsgivaren ska informera alla elever, och vårdnadshavare för elever under 16 år, om eventuella risker och om de åtgärder som vidtagits att säkerställa elevernas hälsa och säkerhet. Normalt födelas uppgiften att informera till lärare.

Publicerad: 

06.12.2021

Senast ändrad:

18.01.2022
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, januari 18).
Arbetsmiljölagstiftning.