CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Arbeidsmiljølovgivning

Flere lover og forskrifter regulerer hvordan arbeid i skolens naturfag- og kjemirom skal gjennomføres på en trygg og sikker måte.

Innhold

Arbeidstakeres helse og sikkerhet

Regler som gjelder for både lærere (arbeidstakere) og rektorer (arbeidsgivere) når det kommer til kjemikaliesikkerhet er omtalt i flere EU-direktiver om helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet. Disse er innlemmet i norske lover og forskrifter. Flere av reglene omfatter også elever i en undervisningssituasjon. 

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven og de tilhørende forskriftene omhandler mange forhold knyttet til et trygt arbeidsmiljø, inkludert arbeid med farlige stoffer og stoffblandinger. Regelverket setter blant annet krav til risikovurdering og regler for forsvarlig oppbevaring og håndtering. På en skole er det rektor som er arbeidsgiver og ansvarlig for at regelverket blir fulgt. Arbeidstakere er pålagt å samarbeide med arbeidsgiver for å sikre trygge arbeidsforhold.

Elever er beskyttet av Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter i mange sammenhenger, også under elevforsøk og annet praktisk arbeid. De skal beskyttes mot stoffer som kan skade liv og helse. Man må ta hensyn til at barn og unge er ekstra sårbare for helsefarlige stoffer, og ofte mangler erfaring og modenhet til å vurdere risiko og handle riktig.

Forskrifter til arbeidsmiljøloven

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og legger vekt på forebyggende tiltak for arbeidsmiljøet. Forskriften stiller krav til at arbeidstakere skal få nødvendig informasjon og opplæring, og at de skal medvirke i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Forskrift om utførelse av arbeid har som formål å verne arbeidstagere mot skader på liv og helse. Den sier blant annet at det skal opprettes et stoffkartotek over farlige kjemikalier, at all bruk av kjemikaliene skal risikovurderes.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) pålegger skolen å ha et system som sikrer at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet følger regelverket og har tilstrekkelig kvalitet. Systemet skal gjennomgås jevnlig, og det er vanlig å gjøre dette årlig. Forskriften stiller også krav til hvordan systemet skal være og hvilken dokumentasjon som kreves.

Arbeidsgiver skal blant annet

Læreren skal som arbeidstaker bidra til å utvikle skolens systemer for arbeid med helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollforskriften §4). Det er hver enkelt arbeidstakers ansvar å, så langt det er mulig, ivareta sin egen sikkerhet.

Både lærere og elever skal

I EU- og EØS-landene er det i noen tilfeller pålagt å ha helseovervåking av arbeidstakere. Dette er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid.

Arbeid med kreftfremkallende og mutagene stoffer

EU-direktivet om kreftfremkallende og mutagene stoffer fastsetter minimumskravene for å beskytte arbeidstakere mot helse- og sikkerhetsrisiko som skyldes eksponering for kreftfremkallende stoffer og mutagener på jobb. Regelverket inkluderer også forpliktelser for både arbeidsgiverne og arbeidstakerne som er involvert i denne typen aktiviteter. Kreftfremkallende, mutagene (arvestoffskadelige) og reproduksjonsskadelige kjemikalier (CMR) i klasse 1A og 1B er SVHC-stoffer og omtalt i Restriksjoner på grunn av helse- eller miljøfarer.

Barn og unge

Fordi barn og unge kan være umodne eller mangle erfaring og bevissthet om eksisterende eller potensiell risiko, skal regelverket sikre at barn og unge har så trygge forhold som mulig. Enkelte stoffer bør unngås, mens andre kan brukes forutsatt at elevene får opplæring og bruker verneutstyr og avtrekk der det er påkrevd. Hvor skadelig et stoff er, avhenger blant annet av mengden vi blir eksponert for og over hvor lang tid.

Publisert: 

24.06.2022

Sist oppdatert:

17.11.2022
Ønsker du å referere til denne siden, foreslår vi følgende format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, 17. november).
Arbeidsmiljølovgivning.
2022/11/17