CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Vad är grön kemi?

Grön kemi är baserad på 12 principer vars syfte är att bidra till mer miljövänlig och hållbar kemi.

Innehåll

Vad är grön kemi?

Konceptet grön kemi utvecklades på 90-talet som ett stöd för att designa kemiska produkter och processer med minskad användning och produktion av farliga ämnen. Det handlar om förebyggande av avfall, energibesparing och bedömning av produkters hela livscykel, bland annat genom att designa produkter så att de bryts ner på ett miljövänligt sätt.

Grön kemi bygger på tolv principer som introducerades av Paul Anastas och John Warner 1998 i boken ”Green Chemistry: Theory and Practice” och erbjuder ett ramverk för hållbar och ansvarsfull kemikalieanvändning. Även om det inte går att göra alla kemiska processer och produkter helt miljövänliga, kan den negativa påverkan minskas genom att följa de tolv principerna i design, utveckling och användning av kemiska produkter och processer.

De 12 principerna för grön kemi

1. Undvik avfall

Det är bättre att minimera mängden avfall, än att behöva återanvända och återvinna det avfall som bildats.

2. Maximera atomekonomin

Kemisk syntes bör utformas så att atomer som ingår i utgångsmaterialen i största möjliga utsträckning även ingår i slutprodukten.

3. Designa mindre riskfyllda kemiska synteser

Kemiska synteser bör utformas så att de ämnen som används och bildas är så ofarliga som möjligt för både människors hälsa och miljön.

4. Designa säkrare kemikalier

Kemiska produkter bör designas så att de har önskad funktion samtidigt som skadliga effekter på hälsa och miljö minimeras.

5. Använd säkrare lösningsmedel och hjälpämnen

Lösningsmedel och andra hjälpämnen bör undvikas om det är möjligt, annars väljs de som är minst skadliga för hälsa och miljö.

6. Öka energieffektiviteten

Kemiska processer bör utformas så att de kräver så lite energi som möjligt, både av miljömässiga och ekonomiska skäl. Målet är att synteser ska utföras vid rumstemperatur och normalt tryck.

7. Använd förnybara råvaror

Använd om möjligt förnybara råvaror.

8. Begränsa antalet syntessteg

Genom att begränsa antalet mellansteg i kemiska synteser kan mängden resurser som används i syntesen och det bildade avfallet minskas. Detta kan också resultera i lägre energiförbrukning.

9. Använd katalysatorer

Katalysatorer gör det möjligt att producera större mängder av en önskad produkt på kortare tid och med mindre energi- och materialkostnader.

10. Designa för nedbrytning

Kemiska ämnen och material ska utformas så att de när de inte längre kan användas, bryts ner till ofarliga ämnen som inte ansamlas i miljön.

11. Analysera i realtid för att förebygga föroreningar

Analytiska metoder behöver förbättras för att det ska vara möjligt att övervaka och kontrollera processer i realtid, för att undvika att farliga ämnen bildas.

12. Minimera risken för olyckor

De ämnena som används i kemiska processer bör väljas så att risker för olyckor, utsläpp, explosioner och bränder minimeras.

Publicerad: 

24.04.2023

Senast ändrad:

24.04.2024
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2024, april 24).
Vad är grön kemi?.