CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Avfallshantering

Det är viktigt att ha goda rutiner för sortering och hantering av kemikalieavfall och annat labbavfall. Det säkerställer en bra arbetsmiljö för elever och anställda i skolan och förebygger utsläpp i miljön.

Innehåll

Avfallspyramiden

Att förebygga avfall är det första steget i avfallspyramiden, eller avfallshierarkin, och det är prioriterat i både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen.

Modell för avfallshierakin: En uppochnervänd pyramid som är vertikalt uppdelad i fem sektioner. Den övre och bredaste delen av pyramiden står för: förebyggande. Pyramidens andra del är: förberedelse för återanvändning. Den tredje delen av pyramiden är: återvinning. Den fjärde delen av pyramiden är: energiåtervinning. Den sista och minsta sektionen längst ner i pyramiden är: bortskaffande (deponi).
Avfallsdirektivet definierar en hierarki för avfallshantering
 • Optimera kemikalieanvändningen för att minska eller undvika att avfall bildas (mer om Grön Kemi).
 • Byt ut kemikalier med farliga egenskaper mot sådana som har mindre farliga egenskaper (mer om Substitution).
 • Gör avfallet mindre farligt. Exempelvis genom neutralisation, utspädning, avdunstning, oxidation, sönderdelning, utfällning eller filtrering.
 • Kemikalieavfall som inte kan behandlas och göras mindre farligt, ska samlas in och omhändertas enligt gällande föreskrifter.
 • Märk upp och förvara kemikalieavfallet korrekt tills det återvinns eller hämtas för destruktion.

Klassificering av kemikalieavfall

Farligt avfall kan utgöra en arbetsmiljörisk eftersom det innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen, och behöver därför hanteras under strikt kontroll. Avfall som uppvisar en eller flera av de farliga egenskaper som anges i bilaga III till Avfallsdirektivet räknas som farligt avfall.  

Faroangivelser för en kemikalie och informationen om faroklasserna finns bland annat i dess säkerhetsdatablad, avsnitt 2.1. Observera att en lösning som inte klassificeras som en farlig kemikalie ändå kan klassas som farligt avfall. Det avgörs av angiven koncentrationsgräns.

Tabellen nedan ger en översikt över några av de faroklasser som är relevanta för skolans kemiundervisning. 

Några faroklasser som är relevanta för skolans kemiundervisning.
FaropiktogramFaroklass och KategoriFaroangivelserKoncentrationsgränsExempel
BrandfarligBrandfarliga vätskor 2H225 1-propanol
Brandfarliga vätskor 3H226 1-pentanol
Brandfarligt fast ämne 1H228 Järnpulver
Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser 1H260 Magnesium, Natrium, kalciumkarbid
FrätandeSkadlig/Farligt för ozonskiktetFrätande eller irriterande på huden 1A/B/CH3141 %Saltsyra
Allvarlig ögonskada 1H31810 %Zinksulfat
Irriterar huden och/eller ögonirritationH315 och/eller H31920 %Natriumkarbonat
GiftigSkadlig/Farligt för ozonskiktetAkut toxicitet 1 (förtäring)H3015 %Bariumklorid, metylorange
Akut toxicitet 4 (förtäring)H30225 %Ammoniumklorid
Akut toxicitet 3 (hudkontakt)H31115 %Metanol
Akut toxicitet 4 (hudkontakt)H31255 % 
Akut toxicitet 3 (inandning)H3313,5 %Salpetersyra
Akut toxicitet 4 (inandning)H33222,5 % 
MiljöfarligFarligt för vattenmiljön 1H40025 % 
Farligt för vattenmiljön, kronisk 1H4100,25 %Koppar(II)sulfat, silverklorid
Farligt för vattenmiljön, kronisk 2H4112,5 %Mangan(II)klorid
Farligt för vattenmiljön, kronisk 3H41225 % 

Exempel på hur man använder tabellen

Hur avgör man om 1 mol/dm³ HCl klassificeras som farligt avfall? Säkerhetsdatabladet för koncentrerad HCl anger att denna lösning är klassificerad Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon (H314). Enligt tabellen ovan är koncentrationsgränsen då 1 % (massa/massa). Eftersom 1 mol/dm³ HCl är cirka 3,6 %, är denna lösning klassad som farligt avfall och måste hanteras som sådan. Koncentrerad HCl klassas i flera faroklasser, men eftersom vi redan har klassificerat  1 mol/dm³ HCl som farligt avfall behöver vi inte ta hänsyn till dem.

Hur man gör sig av med labbavfall

Skolans NV-institutioner ska ha avfallsstationer för insamling av farligt avfall som uppfyller gällande föreskrifter. Avfallskärlen ska vara uppmärkta med lämpliga piktogram och placeras i förvaringsskåp med avseende på innehållet. Skolan behöver upprätta rutiner för hur man beställer och koordinerar hämtning av avfallet vid behov. Kontakta alltid lokala myndigheter för vägledning kring avfallshanteringen då lokala regler kan vara strängare än på nationell nivå.

Råd om avfallsstationer

Utse en specifik plats för labbavfallet som är ur vägen för de vanliga aktiviteterna, men ändå lättillgängligt och tydligt uppmärkt för användarna.

Avfallsbehållarna på en avfallsstation ska:

 • vara kemiskt kompatibla med avfallet (t.ex. plastdunkar av högdensitetspolyeten, HDPE, för sura och basiska lösningar)
 • vara robusta och täta
 • ha skruvlock
 • placeras i en yttre spillbehållare (t.ex. plastlåda i polyeten) om avfallet är flytande, för att förhindra läckor och spill
 • vara märkta i enlighet med lokala och nationella krav
Exempel på kemiskt kompatibel avfallsbehållare med skruvlock för flytande avfall, märkt enligt lokala och nationella bestämmelser, placerad i en yttre spillbehållare.
Ett exempel på avfallsbehållare för flytande farligt avfall.

Tabellen nedan visar hur man organiserar kemikalieavfall och annat labbavfall. Under tabellen finns ett beslutsträd som kan vara till hjälp för att avgöra vilken behållare som ska användas för avfallet.

Om ett professionellt företag hämtar skolans labbavfall, ska man rådgöra med företaget om val av behållare och hur de vill att avfallet ska sorteras när det slängs.

Behållare för kemikalieavfall
Behållare 1

Sura lösningar

T.ex. saltsyra (alternativt: neutralisera efter användning)

Behållare 2

Basiska lösningar

T.ex. natriumhydroxid (alternativt: neutralisera efter användning)

Behållare 3

Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter

T.ex. salter av zink eller koppar

Behållare 4

Icke-halogenerade organiska ämnen

T.ex. etylacetat, butanol, heptan

Behållare 5

Halogenerade organiska ämnen och avfall från halogeneringsreaktioner

T.ex. klorbensen

KOMMENTAR

Fasta metaller bör återanvändas (t.ex. kopparelektrod) eller destrueras genom vidare reaktion (t.ex. magnesium i syra vid tillverkning av vätgas)

Små mängder flytande fetter och oljor kan läggas i en förseglad behållare (t.ex. en mjölkkartong) och slängas som brännbart avfall. Större mängder ska samlas in och skickas iväg tillsammans med övrigt farligt avfall.

Behållare för annat labbavfall
Behållare 6

Förorenade nålar och/eller vassa föremål

T.ex. trasiga pasteurpipetter eller trasigt värmetåligt glas

Behållare 7

Förorenat fast avfall

T.ex. kraftigt förorenade handskar

Behållare 8

Rent värmetåligt labbglas

(trasigt eller helt)

Beslutsträd för val av avfallsbehållare:
Är avfallet farligt avfall?
 • Ja
  Innehåller avfallet organiska ämnen?
  • Ja
   Är avfallet halogenerat?
   • Ja
    Behållare: Halogenerade organiska ämnen
   • Nej
    Behållare: Organiska ämnen (icke-halogenerade)
  • Nej
   Innehåller avfallet miljöfarliga oorganiska salter?
   • Ja
    Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
   • Nej
    Är avfallet surt?
    • Ja
     Behållare: Sura lösningar
    • Nej
     Är avfallet basiskt?
     • Ja
      Behållare: Basiska lösningar
     • Nej
      Börja om från början
 • Nej
  Är avfallet annat labbavfall?
  • Ja
   Är avfallet kraftigt förorenat labbglas?
   • Ja
    Är avfallet spetsigt eller vasst?
    • Ja
     Behållare: Förorenade nålar och/eller vassa föremål
    • Nej
     Behållare: Annat förorenat fast avfall
   • Nej
    Är avfallet rent värmetåligt labbglas?
    • Ja
     Behållare: Rent värmetåligt labbglas (trasigt eller helt)
    • Nej
     Återvinns i vanlig glasåtervinning
  • Nej
   Återvinns i vanlig glasåtervinning

Publicerad: 

28.11.2022

Senast ändrad:

26.06.2023
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, juni 26).
Avfallshantering.