The CheSSE project logo, link to frontpage

Ravnanje z odpadki

Po uporabi kemikalij je potrebno poskrbeti za varno odstranjevanje odpadnih snovi. Šola kot vzgojno-izobraževalna ustanova mora z odpadki ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in ne škoduje okolju (ne predstavlja tveganja za vodo, zrak, tla, rastline in živali).

Vsebina

Nasveti za ravnanje z nevarnimi odpadki v šolah

Splošni nasveti za ravnanje z nevarnimi odpadki v šolskih laboratorijih so v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.

Model piramidne hierarhije odpadkov: Piramida je od spodaj navzgor vertikalno razdeljena na pet delov. Zgornji in najširši del piramide je: preprečevanje. Drugi del piramide je: priprava za ponovno uporabo. Tretji del piramide je: recikliranje, četrti del piramide je: predelava. Zadnji in najmanjši del na dnu piramide je: odstranjevanje.
Hierarhija ravnanja z odpadki

Pred nakupom novih kemikalij je potrebno oceniti natančno količino kemikalij za izvedbo eksperimentalnega dela pri pouku naravoslovnih predmetih. Večje zaloge kemikalij ni priporočljivo skladiščiti, saj je rok uporabe kemikalij omejen. Prav tako je priporočljivo organizirati eksperimentalno delo pri pouku naravoslovnih predmetov tako, da nastane čim manj odpadnih snovi (tudi odpadnih stranskih produktov).

 • Priporočena je optimizacija kemijskih postopkov z namenom zmanjšanja odpadnih snovi (več o zeleni kemiji).
 • Nevarne kemikalije je potrebno nadomestiti z manj nevarnimi (več o zamenjavi).
 • Z uporabo različnih kemijskih postopkov (npr. z nevtralizacijo, redčenjem, izhlapevanjem, oksidacijo, razgradnjo, obarjanjem ali filtriranjem) lahko zmanjšamo nevarnost odpadkov.
 • Nevarnih kemikalij se ne sme zlivati v odtočne kanale, zato mora biti izdelan sistem zbiranja in odstranjevanja odpadkov.
 • Odpadke se redno odvaža na mesto, namenjeno zbiranju nevarnih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki.
 • Razbita steklovina in ostali ostri odpadki se odlagajo v posode, ki jih ni mogoče predreti.
 • Tekoče in trdne kemikalije se zbirajo ločeno.

Opredelitev nevarnih odpadkov

Nevarni odpadki lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje, zato je potreben stalen nadzor. V uredbi o ravnanju z odpadki, so onevarni dpadki definirani kot snovi, ki imajo eno ali več oznak za nevarne lastnosti. Spodnja tabela prikazuje pregled nekaterih razredov nevarnosti, ki so zelo pomembni pri rokovanju s kemikalijami pri pouku naravoslovnih predmetov.

Stavki o nevarnosti za posamezne kemikalije in informacije o razrednih nevarnosti so zbrani v varnostnih listih. Kljub temu, da določena raztopina ni uvrščena na seznam nevarnih kemikalij, je lahko uvrščena med nevarne odpadke.

S pomočjo spodnje tabele lahko ugotovimo ali je 1 M vodna raztopina klorovodikove kisline uvrščena med nevarne odpadke. V varnostnem listu je pod oznako H314 navedeno, da klorovodikova kislina povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Mejna odstotna koncentracija, ki vodno raztopino klorovodikove kisline uvršča med nevarne odpadke, je 1 %. Glede na izračun odsotne koncentracije za 1 M vodno raztopino klorovodikove kisline ugotovimo, da le ta presega mejno vrednost in jo posledično uvrstimo med nevarne odpadke (3,6 %).

Pregled nekaterih razredov in kategorij nevarnosti s primeri
PiktogramRazred in kategorija nevarnostiIzjava o nevarnostiMejna koncentracijaPrimeri
VnetljivoVnetljive tekočine 2H225 Propan-1-ol
Vnetljive tekočine 3H226 Pentan-1-ol
Vnetljive trdne snovi 1H228 Železo v prahu
Snovi ali zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljiv plin 1H260 Kalcijev karbid
KorozivnoZdravju škodljivo / DražilnoSnovi, ki so jedke za kožo 1A/B/CH3141 %Klorovodikova kislina
Huda poškodba oči / draženje oči 1H31810 %Cinkov sulfat
Huda poškodba oči / draženje očiH315 in/ali H31920 %Natrijev karbonat
StrupenoZdravju škodljivo / DražilnoAkutna strupenost 3 (oralno)H3015 %Barijev klorid, metiloranž
Akutna strupenost 4 (oralno)H30225 %Amonijev klorid
Akutna strupenost 3 (dermalno)H31115 %Metanol
Akutna strupenost 4 (dermalno)H31255 % 
Akutna strupenost 3 (vdihavanje)H3313.5 %Dušikova kislina
Akutna strupenost 4 (vdihavanje)H33222.5 % 
Okolju nevarnoAkutna nevarnost za vodno okolje 1H40025 % 
Kronična nevarnost za vodno okolje 1H4100.25 %Bakrov(II) sulfat, srebrov klorid
Kronična nevarnost za vodno okolje 2H4112.5 %Manganov(II) klorid
Kronična nevarnost za okolje 3H41225 % 

Smernice za odstranjevanje nevarnih kemikalij

Učilnice in drugi šolski prostori, v katerih se rokuje z nevarnimi kemikalijami, morajo imeti posode za ločeno zbiranje odpadnih snovi. Posode morajo biti označene skladno z lokalnimi in nacionalnimi predpisi (npr. vrsta odpadnih snovi, piktogrami, idr.). Posoda za odlaganje kemikalij mora biti izdelana iz materiala odpornega na kemikalije in zatesnjena s pokrovčkom, da preprečimo morebitno uhajanje hlapov ter zmanjšamo možnost razlitja tekočine. Z namenom zagotavljanja dodatne zaščite, naj bodo posode z odpadnimi snovmi pokončno postavljene v sekundarnih posodah. Posode z odpadnimi snovmi naj bodo shranjene v zaklenjenih omarah. Pri ravnanju z odpadki je pomembno preveriti državne in lokalne predpise, saj so ti po navadi strožji.

Smernice za pripravo posod za ločeno zbiranje odpadnih snovi

Posode, v katerih se zbirajo nevarne odpadne snovi, morajo:

 • biti kemično združljive z nevarnimi odpadki (npr. kisle in alkalne raztopine v posodah iz polietilena visoke gostote),
 • biti trpežne in preprečevati puščanje,
 • imeti navojne pokrovčke,
 • v primeru tekočih odpadkov biti postavljene v sekundarno posodo (npr. polietilensko posodo), da se prepreči puščanje in razlitje tekočine,
 • biti označene v skladu z lokalnimi in nacionalnimi zahtevami.
V sekundarni posodi je nameščena kemijsko združljiva posoda z navojnim pokrovčkom, označena v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.
V sekundarni posodi je nameščena kemijsko združljiva posoda z navojnim pokrovčkom, označena v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

V spodnjih tabelah so nakazane smernice za ločeno zbiranje nevarnih odpadnih snovi. Pod tabelami je odločitveno drevo, ki je lahko v pomoč pri določanju, katero posodo uporabiti za različne nevarne odpadke.

Če z odpadki ravna izbrano podjetje, se s tem podjetjem posvetujte o izbiri posod in o tem, kaj odvreči v posamezne posode.

Primer posod za ločeno zbiranje nevarnih odpadnih snovi
Posoda 1

Kisle raztopine

Npr. klorovodikova kislina

Posoda 2

Bazične raztopine

Npr. natrijev hidroksid

Posoda 3

Raztopine strupenih anorganskih soli

Npr. soli težkih kovin, bakrove soli

Posoda 4

Nehalogenirane organske snovi

Npr. etil acetat, metanol, heptan

Posoda 5

Vse halogenirane organske snovi in odpadki iz reakcij halogeniranja organskih snovi

Npr. klorobenzen, 1-bromopropan

Opombe

Trdne kovine je treba ponovno uporabiti (npr. bakreno elektrodo) ali pa jih v kemijski reakciji uporabiti kot reaktant, ki v celoti zreagira.

Manjše količine tekočih maščob in olj lahko spravite v zaprto posodo (npr. embalažo za mleko) in jih odstranite skupaj z običajnimi odpadki. Večje količine je potrebno skladiščiti in odstraniti skupaj z nevarnimi odpadnimi snovmi.

Primer posod za druge vrste laboratorijskih odpadkov
Posoda 6

Onesnaženi koničasti in/ali ostri predmeti

Npr. močno onesnažene Pasteurjeve pipete, razbito laboratorijsko steklo

Posoda 7

Onesnaženi trdni odpadki

Npr. močno onesnažene rokavice, papirnate brisače, filtrirni papir

Posoda 8

Neonesnaženo laboratorijsko steklo

Npr. neonesnaženo laboratorijsko steklo, ki ga je mogoče reciklirati (razbito ali ne)

Interaktivno odločitveno drevo ravnanja z odpadki:
Ali so vaši odpadki nevarni kemični odpadki?
 • Da.
  Ali vaši odpadki vsebujejo organske snovi?
  • Da.
   Ali so vaši odpadki halogenirani?
   • Da.
    Posoda: Vse halogenirane organske snovi in odpadki iz reakcij halogeniranja organskih snovi
   • Ne.
    Posoda: Nehalogenirane organske snovi
  • Ne.
   Ali vaši odpadki vsebujejo strupene anorganske soli?
   • Da.
    Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
   • Ne.
    So vaši odpadki kisli?
    • Da.
     Posoda: Kisle raztopine
    • Ne.
     So vaši odpadki bazični?
     • Da.
      Posoda: Bazične raztopine
     • Ne.
      Začnite znova.
 • Ne.
  Ali so vaši odpadki laboratorijski odpadki?
  • Da.
   Ali so vaši odpadki močno onesnaženi?
   • Da.
    Je vaš odpadek koničast in/ali oster?
    • Da.
     Posoda: Onesnaženi koničasti in/ali ostri predmeti
    • Ne.
     Posoda: Onesnaženi trdni odpadki
   • Ne.
    Ali je vaš odpadek steklo, ki ga ni mogoče reciklirati?
    • Da.
     Posoda: Neonesnaženo laboratorijsko steklo
    • Ne.
     Ločite in zavržite v navadne zabojnike.
  • Ne.
   Ločite in zavržite v navadne zabojnike.

Obljavljeno: 

26.04.2023

Na zadnje posodobljeno:

22.06.2023
Če želite navesti oziroma citirati prispevek na chesse.org, predlagamo naslednjo obliko (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, 22 junija).
Ravnanje z odpadki.
2023/06/22