CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Avfallshåndtering

Korrekt avfallshåndtering sikrer et trygt arbeidsmiljø og hindrer utslipp av farlige kjemikalier til luft, vann og jord.

Innhold

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden, eller avfallshierarkiet, er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk. Et grunnprinsipp er å behandle avfall så nær toppen av pyramiden som mulig. Avfallsforebygging ligger øverst i pyramiden og skal prioriteres først. Dette gjelder også for håndtering av avfall fra skoler.

Avfallspyramiden: En pyramide med spissen ned og som fra topp til bunn er vertikalt delt inn i fem seksjoner. Den øverste og største seksjonen er avfallsreduksjon. Den nest øverste er gjenbruk. Den tredje er materialgjenvinning. Den fjerde er energiutnyttelse. I bunnen av pyramiden er den minste seksjonen deponering.
Avfallspyramiden, eller avfallshierarkiet, er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk.
 • Optimaliser prosesser for å unngå avfall eller redusere mengden (les mer: Grønn kjemi).
 • Bytt ut farlige stoffer med mindre farlige stoffer (les mer: Substitusjon).
 • Gjør avfallet mindre farlig ved f.eks. nøytralisering, fortynning, fordamping, oksidasjon, dekomponering, utfelling eller filtrering.
 • Farlig avfall som ikke kan uskadeliggjøres i laboratoriet, skal samles inn, merkes, oppbevares og avhendes i henhold til gjeldende forskrifter for sortering og håndtering av farlig avfall.

Klassifisering av farlig avfall

Farlig avfall utgjør en risiko fordi avfallet inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. En rekke lover og forskrifter regulerer hvordan farlig avfall skal håndteres. Hovedkravet er at farlig avfall ikke skal blandes med annet avfall. Det er den som besitter avfallet som har ansvaret for at farlig avfall ikke forårsaker helseskader eller forurensing. Avfall som har en eller flere av de farlige egenskapene som er oppført i vedlegg III til rammedirektiv om avfall, regnes som farlig avfall.

Faresetningene for en kjemikalie og informasjon om fareklassene finnes for eksempel i sikkerhetsdatabladet, avsnitt 2.1. Vær oppmerksom på at en løsning som ikke er klassifisert som en farlig kjemikalie likevel kan være klassifisert som farlig avfall.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over noen av fareklassene som er relevante for naturfag- og kjemiundervisning.

Oversikt over noen fareklasser som er relevante for naturfag- og kjemiundervisning
FaresymbolFareklasse og ‑kategoriFare­setningKonsenTrasjons­grenseEksempler
BrannfarligBrannfarlige væsker kategori 2H225 propan-1-ol
Brannfarlige væsker kategori 3H226 pentan-1-ol
Brannfarlige faste stoffer kategori 1H228 jernpulver
Stoffer eller stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser kategori 1H260 magnesium, natrium, kalsiumkarbid
EtsendeHelsefare / Farlig for ozonlagetEtesende/irriterende for huden kategori 1A/B/CH3141 %saltsyre
Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon kategori 1H31810 %sinksulfat
Etsende eller irriterende for huden kategori 2 og/eller Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon kategori 2H315 og/eller H31920 %natriumkarbonat
Akutt giftighetHelsefare / Farlig for ozonlagetAkutt giftighet kategori 3 (svelging)H3015 %bariumklorid, metyloransje
Akutt giftighet kategori 4 (svelging)H30225 %ammoniumklorid
Akutt giftighet kategori 3 (hudkontakt)H31115 %metanol
Akutt giftighet kategori 4 (hudkontakt)H31255 % 
Akutt giftighet kategori 3 (innånding)H3313,5 %salpetersyre
Akutt giftighet kategori 4 (innånding)H33222,5 % 
MiljøfareFarlig for vannmiljøet akutt kategori 1H40025 % 
Farlig for vannmiljøet kronisk kategori 1H4100,25 %kobber(II)sulfat, sølvklorid
Farlig for vannmiljøet kronisk kategori 2H4112,5 %mangan(II))klorid
Farlig for vannmiljøet kronisk kategori 3H41225 % 

Hvordan kaste laboratorieavfall?

Skolens må ha et system som ivaretar kravene i lovverket. Alt farlig avfall skal emballeres, merkes og oppbevares forsvarlig. Dette innebærer at emballasjen må være egnet for lagring og transport. Videre må emballasjen være tydelig merket med innhold og tilhørende faresymbol(er). Farlig avfall skal oppbevares slik at det ikke kan føre til skade eller forurensning, oppbevares adskilt fra annet avfall og være utilgjengelig for uvedkommende. Skolen må ha rutiner for hva som skal gjøres med avfallet når det skal avhendes. Ta kontakt med et godkjent avfallsmottak eller avfallsinnsamleren skolen bruker for råd og veiledning.

Tips og råd for avfallshåndtering

Ha en fast plass der skolen samler farlig kjemisk avfall. Denne plassen må være tilgjengelig og gjenkjennelig for brukerne og utilgjengelig for uvedkommende.

Emballasje som inneholder farlig avfall skal

 • tåle det avfallet den skal inneholde (for eksempel bør sure og basiske løsninger i beholdere av polyeten med høy tetthet)
 • være solid og lekkasjesikker
 • ha lokk som kan festes godt
 • plasseres i en sekundær beholder (for eksempel et plastkar) for å forhindre lekkasjer og søl
 • merkes med innhold og faresymboler
Kjemisk forenelig med avfallet, tett kork, tydelig merket med faresymbol og innhold, plassert i en sekundær beholder.

Et eksempel på avfallsbeholder.

Tabellene nedenfor viser anbefalinger for et system for kjemisk avfall og annet laboratorieavfall. Under tabellene er det et flytskjema som kan være til hjelp for å finne ut hvilket avfall som skal i hvilken beholder.

Selskapene som henter farlig avfall har ulike måter å sortere dette på. Ha en dialog med de som henter avfallet før du bestemmer et system. 

Beholdere for farlig kjemisk avfall
Beholder 1

Sure løsninger

F.eks. saltsyre

Beholder 2

Basiske løsninger

F.eks. natriumhydroksid

Beholder 3

Løsninger av giftige uorganiske salter

F.eks. bariumklorid, sølvnitrat, kobber(II)sulfat

Beholder 4

Organiske forbindelser uten halogener

F.eks. etylacetat, metanol, heptan

Beholder 5

Halogenerte organiske forbindelser

F.eks. trans-1,2-dibromheksan

Kommentarer

Metaller bør reduseres (f.eks. kobberelektroder) eller reagere fullstendig (f.eks. når magnesium reagerer med syre ved fremstilling av hydrogengass).

Små mengder fett og olje kan tørkes opp med papir og kastes i restavfallet. Større mengde fett og olje kan samles opp i en tett beholder, merkes og leveres sammen med annet farlig avfall.

Beholdere for andre typer laboratorieavfall
Beholder 6

Forurenset glassavfall

F.eks. glassutstyr som ikke kan vaskes rent

Beholder 7

Forurenset avfall

F.eks. tilgrisede hansker, forurenset tørkepapir og filterpapir

Beholder 8 Rent glassavfall som ikke kan resirkuleres
Interaktivt flytskjema for avfallshåndtering
 • Organiske forbindelser
  Er avfallet halogenert?
  • Ja
   Beholder: Halogenerte organiske forbindelser
  • Nei
   Beholder: Organiske forbindelser uten halogener
 • Uorganiske forbindelser
  Inneholder avfallet giftige, uorganiske salter?
  • Ja
   Beholder: Løsninger av giftige, uorganiske salter
  • Nei
   Er avfallet surt eller basisk?
   • Surt
    Beholder: Sure løsninger
   • Basisk
    Beholder: Basiske løsninger
 • Glassavfall
  Er glasset forurenset?
  • Ja
   Beholder: Forurenset glassavfall
  • Nei
   Er glasset resikulerbart?
   • Ja
    Resirkuler sammen med vanlig glassavfall
   • Nei
    Beholder: Rent glassavfall som ikke kan resikuleres
 • Annet
  Er avfallet skarpt, spisst e.l.?
  • Ja
   Beholder: Sprøytespisser, skalpeller o.l.
  • Nei
   Beholder: Forurenset avfall

Publisert: 

09.10.2022

Sist oppdatert:

16.01.2023
Ønsker du å referere til denne siden, foreslår vi følgende format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, 16. januar).
Avfallshåndtering.
2023/01/16