CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Förvaring av kemikalier

Alla kemikalier på skolan ska listas i en kemikalieförteckning och förvaringen av kemikalierna ska vara välorganiserad.

Innehåll

Allmänna överväganden

Alla skolor bör ha en person med tillräcklig kompetens som har som arbetsuppgift att sköta skolans kemikalieförvaring inklusive hur den är organiserad. Farliga ämnen ska förvaras utom räckhåll för obehöriga.

Kemikalieskåpen och rummen där kemikalier förvaras ska vara låsta. I rum med central gastillförsel ska gastillförseln vara avstängd vid huvudkranen när gasen inte används.

Stora mängder farliga kemikalier utgör en säkerhetsrisk. Försök att uppskatta den årliga förbrukningen av varje kemikalie och undvik att lagra större mängder än nödvändigt. Kemikalier som inte används bör sorteras ut och lämnas för destruktion.

En årlig genomgång av kemikalieförrådet bör ingå i skolans rutiner för förvaring av kemikalier.

Organisera kemikalieförrådet

Ett kemikalieförråd behöver normalt fem–sex separata skåp, varav ett brandsäkert skåp för brandfarliga gaser. Skåp som innehåller flyktiga ämnen ska vara ventilerade. Avfallsbehållare ska förvaras med tydlig märkning i lämpliga skåp.

Kemikalieförteckning

Skolor är skyldiga att ha en uppdaterad kemikalieförteckning. Alla farliga kemikalier som förvaras i skolan ska ingå i förteckningen, inklusive information om var – i vilket rum, skåp och hylla – de finns. Ett kalkylblad av kemikalieförteckningen kompletteras med säkerhetsdatablad (SDB) för alla kemikalier och lösningar som skolan har köpt. Kemikalieförteckningen kan vara fysisk eller digital men ska alltid finnas tillgänglig.

Förvaringsskåp

Förvaringsskåpen kan vara gjorda av antingen metall eller trä, beroende på egenskaperna hos de lagrade kemikalierna. Ventilerade skåp ska ha mekanisk ventilation med separata utlopp. Det krävs för att luft inte ska kunna passera genom ett skåp vidare in i ett annat innan det går ut i den allmänna ventilationskanalen.

De ventilerade skåpen ska kontrolleras regelbundet, till exempel vart femte år. Det är också viktigt att kontrollera att gångjärnen på skåpen inte har blivit skadade eller rostiga, till exempel på grund av kontakt med syror.

Tre träskåp och ett metallskåp, som alla har ett separat ventilationsrör monterat ovanpå.
Exempel på ventilerade skåp för förvaring av kemikalier. Till vänster visas träskåp, till höger ett metallskåp.

Att komma igång med att organisera kemikalierna

Överväg behoven av förvaring genom att gå igenom listan nedan.

 • Separera fasta och flytande kemikalier från varandra.
 • Fasta ämnen, som varken är brandfarliga, oxiderande eller giftiga behöver inte förvaras i något speciellt skåp.
 • Flytande kemikalier ska förvaras under ögonhöjd. Det är bättre att köpa och förvara vätskor i flera mindre flaskor än i en stor tung. Förvara de största behållarna på de nedersta hyllplanen.
 • Lagra inte kemikalier i onödan. Kontrollera kemikaliernas bäst-före-datum och sortera bort kemikalier som är för gamla.
 • Förvara flaskor stående, helst i en yttre spillbehållare av polypropen (PP) eller polyeten (PE) som extra skydd.

Förslag på förvaring

Farliga kemikalier med särskilda krav på förvaring, till exempel oxiderande, brandfarliga eller CMR-klassade kemikalier, måste förvaras i separata skåp. Använd märkningen på kemikalieförpackningen eller dess säkerhetsdatablad (SDB, avsnitt 2 – Farliga egenskaper, avsnitt 7 – Hantering och lagring, och avsnitt 10 – Stabilitet och reaktivitet) för att avgöra hur kemikalien bör förvaras.

Förslag på skåp för skolans kemikalieförvaring.
Skåp Förvaringskrav Faropiktogram
Skåp 1:
 • OXIDERANDE ÄMNEN

Separerat från brandfarliga ämnen.

Metallskåp.

Oxiderande
Skåp 2:
 • BRANDFARLIGA – inklusive organiska lösningsmedel
 • ÄMNEN SOM REAGERAR MED VATTEN

Ventilerat metallskåp.

Anmärkning: Brandfarliga kemikalier kan antändas spontant. Vattenreaktiva ämnen kan reagera häftigt i kontakt med vatten.

Brandfarlig
Skåp 3:
 • SYROR – både organiska och oorganiska

Ventilerat skåp.

Förvara behållare under ögonhöjd.

Råd: Koncentrerade syror bör förvaras i yttre spillbehållare.

Frätande
Skåp 4:
 • BASER – både organiska och oorganiska

Ventilerat skåp.

Förvara behållarna under ögonhöjd.

Råd: Koncentrerade baser bör förvaras i yttre spillbehållare.

Frätande
Skåp 5:
 • GIFTER – akut toxisk, cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxisk (CMR). Farlig för vattenmiljön.
Ventilerat skåp om det innehåller flyktiga ämnen. HälsofaraGiftigMiljöfarlig
Skåp 6:
 • BRANDFARLIGA GASER – gasol (propan/butan-brännare) och vätgas

Ventilerat, brandklassat skåp (EI30-skåp).

Förvara inte nära brandfarliga kemikalier.

Skåpet ska vara märkt med en gul ”gas under tryck”-skylt.

BrandfarligGas under tryck

Om en kemikalie har flera faropiktogram, bör den förvaras i enligt den högst angivna prioriteringen. Oxidationsmedel har högsta prioritet följt av brandfarliga ämnen. Detta är prioriteringsordningen:

 1. Oxiderande
  Faropiktogram: Flamma över cirkel
 2. Brandfarlig
  Faropiktogram: Flamma
 3. Frätande
  Faropiktogram: Skadat material och skadad hand
 4. Hälsofara / Giftig
  Två faropiktogram: 1 – Torso med invärtes skador. 2 – Dödskalle och korsade benknotor
 5. Skadlig / Miljöfarlig
  Två faropiktogram: 1 – Utropstecken. 2 – Dött träd och död fisk

Möjlig samförvaring

Antalet tillgängliga skåp i ett kemikalieförråd är ofta begränsad. Därför kan kemikalier från olika faroklasser behöva samförvaras. Tabellen nedan kan vara ett stöd för att avgöra vilka kemikalier som kan samförvaras. Orangeröda celler markerar att kemikalier inte ska samförvaras. Gula celler indikerar att mer information från säkerhetsdatablad behövs för att avgöra om samförvaring är möjlig.

Tabell över möjlig samförvaring av kemikalier.
OxiderandeFaropiktogram: Flamma över cirkel BrandfarligFaropiktogram: Flamma Frätande: SYRAFaropiktogram: Skadat material och skadad hand Frätande: BASFaropiktogram: Skadat material och skadad hand hälsofara / giftigTvå faropiktogram: 1 – Torso med invärtes skador. 2 – Dödskalle och korsade benknotor
Oxiderande
Faropiktogram: Flamma över cirkel
Kan samförvaras Kan inte samförvaras Förvara enligt avsnitt 7 och 10 i SDB Förvara enligt avsnitt 7 och 10 i SDB Förvara enligt avsnitt 7 och 10 i SDB
Brandfarlig
Faropiktogram: Flamma
Kan inte samförvaras Kan samförvaras Kan inte samförvaras Kan inte samförvaras Förvara enligt avsnitt 7 och 10 i SDB
Frätande: Syra
Faropiktogram: Skadat material och skadad hand
Förvara enligt avsnitt 7 och 10 i SDB Kan inte samförvaras Kan samförvaras Kan inte samförvaras Kan inte samförvaras
Frätande: Bas
Faropiktogram: Skadat material och skadad hand
Förvara enligt avsnitt 7 och 10 i SDB Kan inte samförvaras Kan inte samförvaras Kan samförvaras Förvara enligt avsnitt 7 och 10 i SDB
hälsofara / giftig
Två faropiktogram: 1 – Torso med invärtes skador. 2 – Dödskalle och korsade benknotor
Förvara enligt avsnitt 7 och 10 i SDB Förvara enligt avsnitt 7 och 10 i SDB Kan inte samförvaras Förvara enligt avsnitt 7 och 10 i SDB Kan samförvaras

Giftiga ämnen

Mycket giftiga ämnen bör inte förvaras i samma skåp som ämnen som kan orsaka brand eller explosioner. Vid en explosion kan större skada orsakas av att det giftiga ämnet sprids än av själva explosionen.

Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller

Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller är mycket reaktiva i kontakt med vatten och sura lösningar. Vid reaktion bildas brandfarlig vätgas. Därför bör dessa metaller förvaras separerade från alla vattenhaltiga lösningar och från oxidationsmedel. Exempelvis ska magnesiumpulver förvaras separat från kaliumjodat och kaliumpermanganat.

Hushållskemikalier

Ämnen avsedda för konsumtion får inte förvaras i samma förvaringsutrymme som farliga kemikalier. Experiment med smaktester bör utföras i ett vanligt klassrum och inte i en labbsal.

Gaser och Aerosoler

Skåp för gasolbrännare ska märkas med symbolen för ”Gas under tryck”. Detta gäller även lokalen där skåpet är placerat. Det lokala räddningsverket eller motsvarande kan kräva ytterligare märkning som visar var gasbehållare förvaras, för att kunna isoleras med lätthet vid brand. Lokala föreskrifter kan vara mer omfattande vid förvaring av större volymer.

Alla gasbehållare måste förvaras i ett säkert upprätt läge. Koldioxid, måste förvaras i ett ventilerat rum för att undvika kvävning vid läckage. Koldioxid (CO₂), måste förvaras i ett ventilerat rum för att undvika kvävning vid läckage.

Ljuskänsliga kemikalier

Ljuskänsliga kemikalier ska förvaras i mörka behållare, enligt information i säkerhetsdatablad.

Publicerad: 

19.11.2022

Senast ändrad:

29.11.2022
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, november 29).
Förvaring av kemikalier.