CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Oppbevaring

Sikker oppbevaring av kjemikalier må ta hensyn til egenskapene til stoffene som lagres. Alle kjemikalier skal være oppført i skolens stoffkartotek.

Innhold

Oppbevaring av kjemikalier

Farlige stoffer skal oppbevares utilgjengelige for uvedkommende. Dette kan løses ved at kjemikaliene oppbevares i et låst rom eller i låste skap.

Alle skoler bør ha en person som ivaretar skolens system for oppbevaring av kjemikalier.

Store mengder farlige kjemikalier utgjør en sikkerhetsrisiko. Prøv å estimere det årlige forbruket av hver kjemikalie, og unngå lagring av større mengder enn det som er nødvendig.

Skolens rutiner for oppbevaring av kjemikalier bør inneholde en årlig gjennomgang av kjemikaliesamlingen. Stoffer som ikke er i bruk bør fjernes. I rom som har sentral gassforsyning bør gassen slås av ved hovedkranen når gassen ikke er i bruk.

Hvordan organisere oppbevaringen

Kjemikalier skal oppbevares på en trygg og forsvarlig måte slik at helseskader, brann, eksplosjoner og andre ulykker unngås. På et kjemirom kan det være nødvendig med fem–seks kjemikalieskap. Krav til skapenes utforming og hvilke kjemikalier som lagres sammen avhenger av stoffenes (farlige) egenskaper. For eksempel bør flyktige forbindelser oppbevares i ventilerte skap, og oksiderende forbindelser skal oppbevares adskilt fra brannfarlige kjemikalier.

Skolens stoffkartotek

Skolen er lovpålagt å ha et oppdatert stoffkartotek. Et stoffkartotek er en samling sikkerhetsdatablader for alle kjemikalier og løsninger som brukes på skolen. Stoffkartoteket kan være digitalt eller på papir. I tillegg til et stoffkartotek kan skolen ha en liste med alle kjemikalier skolen har. I den lista kan det legges inn informasjon som for eksempel dato for innkjøp, i hvilket rom, skap og hylle stoffet oppbevares, forpakningsstørrelse og hva stoffet brukes til.

Skap

Kjemikalieskapene kan være laget av metall eller tre. For skap med mekanisk ventilasjon bør avtrekket være koblet direkte til hovedventilasjonsanlegget, slik at forurenset luft transporteres ut av bygget.

Ventilasjonen i skapene bør kontrolleres regelmessig, for eksempel hvert femte år. Det er også viktig å sjekke at hengslene på skapene ikke er skadet eller rustne, for eksempel på grunn av kontakt med syrer.

Treskap og metallskap, hvert med ventilasjonsrør montert på toppen.
Eksempel på kjemikalieskap med mekanisk ventilasjon. Treskap til venstre og et metallskap til høyre.

Forslag til oppbevaring

Rom med brannfarlige stoffer, særlig reaktive stoffer og gass under trykk skal merkes med lett synlige gule og svarte fareskilt som opplyser om fare. Skapene som brukes til oppbevaring av farlige stoffer merkes med riktige skilt og symbol(er). Farlige kjemikalier må ikke plasseres i eller nær rømningsveier. For noen kjemikalier er det spesielle lagringskrav. Stoffer som er klassifisert som farlige må oppbevares slik det er beskrevet i sikkerhetsdatabladet til stoffet, punkt 2 – Fareidentifikasjon, punkt 7 – Håndtering og lagring og punkt 10 – Stabilitet og reaktivitet.

Forslag til skap for oppbevaring av kjemikalier.
SkapKrav til oppbevaringFare­symbol(er) på kjemikaliene i skapet
Skap 1:

OKSIDERENDE STOFFER

Adskilt fra brannfarlige stoffer.

Metallskap.

Skapet skal merkes med gult og svart skilt for «oksiderende»:
Gult trekantet varselskilt med svart kant og svart flamme-over-sirkel-symbol i midten

Oksiderende
Skap 2:

BRANNFARLIG STOFFER – inkludert organiske løsemidler

STOFFER ELLER STOFFBLANDINGER SOM VED KONTAKT MED VANN UTVIKLER BRANNFARLIGE GASSER

Metallskap med avtrekk.

Skapet skal merkes med gult og svart skilt «brannfarlig»:
Gult trekantet varselskilt med svart kant og svart flammesymbol i midten

Merk: Brannfarlige stoffer kan selvantenne. Stoffer eller stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser kan reagere voldsomt i kontakt med vann.

Brannfarlig
Skap 3:

SYRER – organiske og uorganiske

Skap med avtrekk.

Plasser beholdere med syrer under øyehøyde.

Råd: Beholdere med konsentrerte syrer bør plasseres i sekundære beholdere (f.eks. et plastkar).

Etsende
Skap 4:

BASER – både organiske og uorganiske

Skap med avtrekk.

Plasser beholdere med baser under øyehøyde.

Råd: Beholdere med flytende, konsentrerte baser bør plasseres i sekundære beholdere (f.eks. et plastkar).

Etsende
Skap 5:

GIFTIG – akutt giftighet, kreftfremkallende egenskaper, kjønnscelle­mutagent, reproduksjons­toksisitet, farlig for vannmiljøet

Skap som inneholder flyktige stoffer skal ha avtrekk.Kronisk helsefareAkutt giftighetMiljøfare
Skap 6:

GASSER – gassbrennere med propan/butan (brannfarlige) og hydrogengass

Brannsikkert skap med mekanisk ventilasjon.

Gass under trykk skal oppbevares adskilt fra andre brannfarlige stoffer.

Skapet skal merkes med de gule og svarte skiltene  «brannfarlig» og «gass under trykk»:
Gult trekantet varselskilt med svart kant og svart flammesymbol i midtenGult trekantet varselskilt med svart kant og svart gassbeholdersymbol i midten

BrannfarligGass under trykk
Hvis et stoff eller en stoffblanding har flere faresymboler, bør det lagres i høyeste prioriteringklasse. Dette er prioriteringsrekkefølgen for faresymbolene:
 1. Oksiderende
  Faresymbol: Flamme over sirkel
 2. Brannfarlig
  Faresymbol: Flamme
 3. Etsende
  Faresymbol: Skadet materiale og skadet hånd
 4. Kronisk helsefare / Akutt giftig
  To faresymbol: 1 – Torso med indre skader. 2 – Hodeskalle og knokler.
 5. Helsefare / Miljøfare
  To faresymbol: 1 – Utropstegn. 2 – Død plante og død fisk.

Vi har laget et forslag for plassering av noen kjemikalier i ulike skap. Listen er ikke uttømmende, men er basert på de stoffene som er brukt til elevforsøkene i læreverkene Element, Naturfag og Solaris for ungdomsskolen.

Stoffer som kan lagres sammen

På en skole er antall skap eller plass ofte begrenset. Det er i noen tilfeller mulig å samlagre kjemikalier fra ulike fareklasser. Tabellen nedenfor kan brukes som et utgangspunkt for å vurdere om kjemikalier i ulike fareklasser kan lagres sammen. Celler farget rød betyr at kjemikalier ikke skal samlagres. Gule celler indikerer at du må lese i sikkerhetsdatabladet for å finne informasjon om muligheten for samlagring.

Tabell over muligheter for samlagring
 OksiderendeFaresymbol: Flamme over sirkelBrannfarligFaresymbol: FlammeEtsende: SyreFaresymbol: Skadet materiale og skadet håndEtsende: BaseFaresymbol: Skadet materiale og skadet håndHelsefarlig / GiftigTo faresymbol: 1 – Torso med indre skader. 2 – Hodeskalle og knokler.
Oksiderende
Faresymbol: Flamme over sirkel
KompatibelInkompatibelOppbevar i henhold til punkt 7 og 10 i sikkerhets-databladOppbevar i henhold til punkt 7 og 10 i sikkerhets-databladOppbevar i henhold til punkt 7 og 10 i sikkerhets-datablad
Brannfarlig
Faresymbol: Flamme
InkompatibelKompatibelInkompatibelInkompatibelOppbevar i henhold til punkt 7 og 10 i sikkerhets-datablad
Etsende: Syre
Faresymbol: Skadet materiale og skadet hånd
Oppbevar i henhold til punkt 7 og 10 i sikkerhets-databladInkompatibelKompatibelInkompatibelInkompatibel
Etsende: Base
Faresymbol: Skadet materiale og skadet hånd
Oppbevar i henhold til punkt 7 og 10 i sikkerhets-databladInkompatibelInkompatibelKompatibelOppbevar i henhold til punkt 7 og 10 i sikkerhets-datablad
Helsefarlig / Giftig
To faresymbol: 1 – Torso med indre skader. 2 – Hodeskalle og knokler.
Oppbevar i henhold til punkt 7 og 10 i sikkerhets-databladOppbevar i henhold til punkt 7 og 10 i sikkerhets-databladInkompatibelOppbevar i henhold til punkt 7 og 10 i sikkerhets-databladKompatibel

Giftige stoffer

Hvis skolen har svært giftige stoffer bør disse ikke oppbevares i samme skap som stoffer som kan forårsake brann eller eksplosjoner. Ved en eksplosjon kan det oppstå større skader ved spredning av det giftige stoffet enn ved selve eksplosjonen.

Metaller fra gruppe 1 og gruppe 2

Gruppe 1 og 2 metaller er svært reaktive i kontakt med vann og sure løsninger. Reaksjonen produserer brennbar hydrogengass. Disse metallene bør lagres i adskilte skap fra alle vannløsninger og oksidasjonsmidler. For eksempel bør magnesiumpulver oppbevares adskilt fra kaliumjodat og kaliumpermanganat.

Matvarer

Matvarer skal ikke oppbevares sammen med farlige kjemikalier. Eksperimenter der elevene får smaksprøver bør gjennomføres i et vanlig klasserom, ikke i naturfag- eller kjemirommet.

Gasser

Skap for gassbrennere skal merkes med gult varselskilt som sier «Gass under trykk». Dette gjelder også rommet der skapet er plassert. Det lokale brannvesenet kan kreve ytterligere merking som viser hvor gassbeholderne er oppbevart, slik at de lett kan finnes og isoleres ved brann.

Alle gassbeholdere skal oppbevares i stående stilling, over bakkenivå og i rom med god utlufting. Ikke oppbevar større mengder gass enn nødvendig. Dersom mengden gass som skal lagres overstiger 15 små bokser eller 6 kg, rådfør deg med det lokale brannvesenet.

Lyssensitive kjemikalier

Lyssensitive kjemikalier bør lagres i mørke beholdere og gjerne i et lystett skap.

Andre tips til oppbevaring

 • Stoffer som ikke er klassifisert som farlige, trenger ikke oppbevares i egne kjemikalieskap. 
 • Det er bedre å kjøpe og oppbevare væsker i flere mindre flasker enn i én stor tung flaske.  
 • Ikke oppbevar større mengder kjemikalier enn nødvendig. 

Publisert: 

17.11.2022

Sist oppdatert:

22.08.2023
Ønsker du å referere til denne siden, foreslår vi følgende format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, 22. august).
Oppbevaring.
2023/08/22