The CheSSE project logo, link to frontpage

Skladiščenje

Kemikalije, ki se uporabljajo pri pouku, morajo biti navedene v šolskem popisu kemikalij. Skladiščenje kemikalij mora biti organizirano in izvedeno skladno s predpisi.

Vsebina

Splošni premisleki

Odgovorna oseba, ki skladišči nevarne kemikalije, mora poskrbeti za navodila o varnem shranjevanju kemikalij ter odgovarja za vsako škodo, ki bi utegnila nastati pri njihovem skladiščenju. Odgovorna oseba skrbi za ustrezno skladiščenje nevarnih kemikalij tako, da onemogoči dostop nepooblaščenim osebam (npr. učencem). Prostori, v katerih so skladiščene nevarne kemikalije, morajo biti zaklenjeni in nadzorovani.

Skladiščenje velikih količin nevarnih kemikalij predstavlja visoko tveganje z vidika kemijske varnosti. Učitelj naravoslovnih vsebin mora razmisliti in presoditi, kolikšna količina posameznih kemikalij se porabi na letni ravni za namen izvedbe eksperimentalnega dela pri pouku naravoslovnih predmetov. Skladno z razmisleki in oceno tveganja je potrebno odstraniti nerabljene kemikalije oz. njihovo količino omejiti pri nadaljnjem nakupu.

Organizacija skladiščenja kemikalij

Prostori, ki so namenjeni shranjevanju kemikalij morajo biti opremljeni z ločenimi omarami za shranjevanje kemikalij. Police, delovne površine in druga oprema morajo biti zgrajene iz odpornih materialov, ki ne vpijajo kemikalij in s tem omogočajo varno delo. Prostori, v katerih so shranjene nevarne kemikalije morajo biti urejeni s prezračevalnim sistemom, ki zagotavlja, da koncentracija plinov, aerosolov in hlapov ne presega dovoljene vrednosti. Kemikalije morajo biti pregledno zložene, ločene in urejene na policah v omari tako, da je omogočen stalen varen dostop.

Popis kemikalij v šolah

Šole morajo skrbeti za stalno posodabljanje popisa kemikalij. V popisu mora biti seznam vseh nevarnih kemikalij, ki se uporabljajo pri pouku naravoslovnih predmetov ter varnostni listi vseh kemikalij. Ob seznamu mora biti zapisan tudi podatek o natančnem mestu nahajališča posamezne kemikalije v omari (vključno z oznako police).

Omare

Omare, v katerih se skladiščijo nevarne kemikalije, morajo biti zaklenjene. Zgrajene so lahko iz različnih materialov (npr. lesene ali kovinske) in opremljene z opozorilnimi znaki. Omare, v katerih se skladiščijo zdravju škodljive hlapne kemikalije, morajo imeti vgrajeno mehansko prezračevanje z ločenimi odvodnimi napeljavami.
Zrak iz ločenih odvodnih napeljav potuje v skupen odvodni kanal. S takšnim prezračevalnim sistemom preprečujemo, da bi zrak krožil med posameznimi omarami. Večje količine vnetljivih tekočin se shranjujejo v omarah iz negorljivega materiala, brez možnosti vžiga. Morebitne poškodbe (npr. tečaji) ali nedelovanje prezračevalnega sistema je potrebno nemudoma odpraviti.

Tri lesene omare in ena kovinska omara, vsaka ima na vrhu nameščeno prezračevalno cev.
Primer prezračevalnega sistema v lesenih in kovinskih omarah za shranjevanje kemikalij. Na levi strani so prikazane lesene omare, na desni pa kovinska omara.

Usmeritve pri skladiščenju kemikalij

V spodnjem seznamu je navedenih nekaj ključnih usmeritev za skladiščenje kemikalij:

 • Tekoče in trdne kemikalije se na policah omar skladiščijo ločeno druge od drugih.
 • Nevarne snovi, ki vsebujejo zdravju škodljive hlape se hranijo na mestih s stalnim odsesavanjem.
 • Nevarne snovi se hranijo pod ključem in stalnim nadzorom odgovorne osebe.
 • Nezdružljive kemikalije se shranjujejo ločeno.
 • Vnetljive tekočine niso izpostavljene toplotnim virom (npr. grelniki, sončna svetloba, vžigalniki, idr.).
 • Tekoče kemikalije (še posebej jedke in vnetljive) se shranjujejo pod nivojem oči.
 • Tekoče kemikalije iz večje steklenice se prelijejo v več manjših steklenic.
 • Trdnih kemikalij, ki ne vsebujejo oznake za nevarnost, ni potreba shranjevati v posebni omari.
 • Težjo opremo ali večje steklenice s kemikalijami se shranjujejo na nizkih policah (npr. posode, ki jih je mogoče nositi samo z obema rokama, se ne sme skladiščiti nad višino prijema).
 • Stalno preverjanje roka uporabe kemikalij.
 • Steklovina, v kateri so skladiščene kemikalije, ne sme biti razbita, imeti ostrih robov ali raz.

Smernice za skladiščenje kemikalij v ločenih omarah

Nevarne kemikalije na primer oksidativne in vnetljive snovi, pline in drugo je potrebno pri shranjevanju hraniti v ločenih omarah. Preveriti je potrebno varnostni list (Oddelek 2 – Identifikacija nevarnosti, Oddelek 7 – Ravnanje in shranjevanje ter Oddelek 10 – Stabilnost in reaktivnost), da ugotovite, kako ustrezno skladiščiti nevarno snov ali zmes.

Predlog razporeditve kemikalij v omarah v šoli
Razporeditev kemikalij v omarahZahteve za shranjevanjePiktogram
Omara št. 1:
 • Oksidativne snovi

Ločeno od vnetljivih snovi. Ločeno od vira vžiga (npr. gorilnik, vžigalnik, sončna svetloba, idr.).

Kovinske omare.

Oksidativno
Omara št. 2:
 • Vnetljive snovi (vključno z organskimi topili)
 • Snovi, ki reagirajo z vodo

Kovinske omare s prezračevalnim sistemom.

Ločeno od oksidativnih snovi. Ločeno od vira vžiga (npr. gorilnik, vžigalnik, sončna svetloba, idr.). Preprečevanje dostopa vlage.

Vnetljivo
Omara št. 3:
 • Organske in anorganske kisline

Omare s prezračevalnim sistemom.

Steklenice organskih in anorganskih kislin naj bodo shranjene pod nivojem oči.

Nasvet: Steklenice koncentriranih organskih in anorganskih kislin naj se hrani v sekundarnih posodah za dodatno zaščito.

Korozivno
Omara št. 4:
 • Organske in anorganske baze

Omare s prezračevalnim sistemom.

Steklenice organskih in anorganskih kislin naj bodo shranjene pod nivojem oči.

Nasvet: Steklenice koncentriranih organskih in anorganskih baz naj se hrani v sekundarnih posodah za dodatno zaščito.

Korozivno
Omara št. 5:
 • Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Kovinska ali lesena omara s prezračevalnim sistemom (še posebej v primeru hlapnih snovi).Zdravju škodljivoStrupenoOkolju nevarno
Omara št. 6:
 • Plini – gorilniki na propan/butan in plin vodik

Kovinske omare s prezračevalnim sistemom.

Ločeno od vnetljivih snovi. Ločeno od oksidativnih snovi.

Omara mora biti označena z rumenim znakom “plin pod tlakom”.

VnetljivoPlin pod tlakom

Če določena kemikalija na svoji embalaži vsebuje več različnih piktogramov, jo je potrebno skladiščiti glede na prioritetno lestvico piktogramov. Oksidativne snovi so na vrhu prioritetne lestvice, na dnu pa snovi, ki so nevarne za zdravje ali okolje.

Prioritetna lestvica piktogramov

 1. Oksidativno
  Piktogram: Plamen izven kroga
 2. Vnetljivo
  Piktogram: Plamen
 3. Korozivno
  Piktogram: Poškodovan predmet in roka
 4. Škodljivi vplivi na zdravje / zelo strupeno
  Dva piktograma: 1 – Poškodovan trup. 2 – Lobanja in kosti
 5. Škodljivo, dražljivo / nevarno za okolje
  Dva piktograma: 1 – Klicaj. 2 – Mrtva rastlina in riba.

Smernice za skladiščenje kemikalij v skupnih omarah

Pogosto se zgodi, da se v šolskem prostoru, ki je namenjen skladiščenju kemikalij, nahaja le ena do dve omari. Posledično je potrebno kemikalije z različnimi oznakami za nevarnost skladiščiti skupaj, a le ob predpostavki, da to ne predstavlja tveganja z vidika kemijske varnosti. V spodnji tabeli je možno za vsak razred nevarnosti ugotoviti, ali je dovoljeno skupno skladiščenje z vsakim od ostalih razredov (zelen okvirček), če obstaja prepoved skupnega skladiščenja (rdeč okvirček) in ali obstajajo omejitve glede skupnega skladiščenja (oranžen okvirček). Omejitve je potrebno preveriti v varnostnem listu, natančneje v Oddelku 7 in Oddelku 10.

Shema priporočil za skladiščenje kemikalij v skupnih omarah v šoli
OksidativnoPiktogram: Plamen izven kroga VnetljivoPiktogram: Plamen Jedko: KISLINEPiktogram: Poškodovan predmet in roka Jedko: BAZEPiktogram: Poškodovan predmet in roka Škodljivi vplivi na zdravje / zelo strupenoDva piktograma: 1 – Poškodovan trup. 2 – Lobanja in kosti
Oksidativno
Piktogram: Plamen izven kroga
Kompatibilno Ni kompatibilno Skladiščenje glede na varnostni list (Oddelek 7 in 10) Skladiščenje glede na varnostni list (Oddelek 7 in 10) Skladiščenje glede na varnostni list (Oddelek 7 in 10)
Vnetljivo
Piktogram: Plamen
Ni kompatibilno Kompatibilno Ni kompatibilno Ni kompatibilno Skladiščenje glede na varnostni list (Oddelka 7 in 10)
Jedko: KISLINE
Piktogram: Poškodovan predmet in roka
Skladiščenje glede na varnostni list (Oddelek 7 in 10) Ni kompatibilno Kompatibilno Ni kompatibilno Ni kompatibilno
Jedko: BAZE
Piktogram: Poškodovan predmet in roka
Skladiščenje glede na varnostni list (Oddelek 7 in 10) Ni kompatibilno Ni kompatibilno Kompatibilno Skladiščenje glede na varnostni list (Oddelek 7 in 10)
Škodljivi vplivi na zdravje / zelo strupeno
Dva piktograma: 1 – Poškodovan trup. 2 – Lobanja in kosti
Skladiščenje glede na varnostni list (Oddelek 7 in 10) Skladiščenje glede na varnostni list (Oddelek 7 in 10) Ni kompatibilno Skladiščenje glede na varnostni list (Oddelek 7 in 10) Kompatibilno

Preostale usmeritve pri skladiščenju kemikalij

Alkalijske in zemeljskoalkalijske kovine
Alkalijske in zemeljskoalkalijske kovine so ob stiku z vodo in kislimi vodnimi raztopinami zelo reaktivne. Pri reakciji nastane vnetljiv plin vodik. Te kovine je potrebno skladiščiti ločeno od vseh vodnih raztopin in oksidantov.

Živila in kemikalije za gospodinjsko rabo
Živila, ki so namenjena okušanju, se ne smejo skladiščiti v istem prostoru kot nevarne kemikalije.

Plini in aerosoli
Omare, v katerih se skladiščijo plinski gorilniki morajo biti označene z opozorilnim napisom “Plin pod pritiskom”. Enaka oznaka se mora nahajati na vratih prostora z namenom, da je plinske gorilnike v primeru požara mogoče zlahka najti in izolirati.

Ogljikov dioksid je potrebno hraniti v omari s prezračevalnim sistemom, da v primeru uhajanja plina ne pride do zadušitve.

Kemikalije, občutljive na svetlobo
Kemikalije, občutljive na svetlobo, je potrebno hraniti v temnih posodah v skladu z varnostnim listom kemikalije.

Obljavljeno: 

28.04.2023

Na zadnje posodobljeno:

21.06.2023
Če želite navesti oziroma citirati prispevek na chesse.org, predlagamo naslednjo obliko (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, 21 junija).
Skladiščenje.
2023/06/21