The CheSSE project logo, link to frontpage

Označevanje

Namen te strani je nakazati smernice ustreznega razvrščanja in označevanja kemikalij. Ustrezno označene kemikalije so nato shranjene v omari učilnice ali kabineta skladno s predpisi.

Vsebina

Kemikalije, ki so ob naročilu že označene z etiketo

Uporabniki nevarnih kemikalij morajo biti ob naročilu obveščeni o nevarnih lastnostih kemikalij, pravilni uporabi, ukrepih za varovanje zdravja in okolja ter o ravnanju z odpadnimi ostanki. Dobavitelji morajo naročnikom zagotoviti ustrezno označeno embalažo kemikalij z etiketo, ki je pripravljena skladno s predpisi.

Embalaža nevarnih kemikalij mora imeti ustrezno etiketo, ki vsebuje naslednje standardizirane elemente:

  • Ime kemikalije in identifikator izdelka
  • Kemijske formule in koncentracijo
  • Piktograme za nevarnost
  • Opozorilno besedo
  • Stavek(-e) o nevarnosti
  • Previdnostne stavke
  • Ime, naslov in telefonsko številko dobavitelja

Nadaljnje branje: Zakonodaja o razvrščanju in označevanju kemikalij

Ime kemikalije in identifikator izdelka

Identifikator izdelka vključuje ime kemikalije in identifikacijsko številko, ki je navedena v popisu za razvrščanje in označevanje kemikalij, na embalaži originalnega izdelka dobavitelja ali v varnostnem listu. V primeru, da specifične kemikalije ne najdemo med zgoraj navedenimi viri podatkov, v identifikator izdelka vključimo številko, ki jo je določila služba za izvlečke o kemikalijah (Chemical Abstract Service – CAS) in ime, določeno v nomenklaturi IUPAC ali drugo mednarodno kemijsko ime. Če številka CAS ni na voljo, zapišemo le ime, ki je določeno v nomenklaturi IUPAC ali drugo mednarodno kemijsko ime. Pozornost je potrebno nameniti tudi tistim raztopinam, pri katerih kot topilo ni bila izbrana voda. V tem primeru je potrebno na etiketi v naslovu ali podnaslovu navesti kemijsko ime izbranega topila.

Kemijske formule in koncentracija

Na etiketi je potrebno navesti kemijsko formulo in koncentracijo raztopljene snovi v topilu. Koncentracija je običajno podana v odstotkih ali mol/L (M).

Elementi, ki nosijo informacije o nevarnosti

Eden izmed standardiziranih elementov, ki vsebujejo informacije o nevarnosti so piktogrami. Piktogrami že ob prvem pregledu etikete seznanijo učitelje in laborante, da rokujejo z določeno vrsto nevarnih kemikalij. Naslednji standardizirani elementi so stavki o nevarnosti, s katerimi so opisane nevarne lastnosti kemikalij, kot so na primer nevarnosti za zdravje in okolje ali fizikalne nevarnosti. Previdnostni stavki v primerjavi s stavki o nevarnosti opisujejo navodila za varno ravnanje s kemikalijami, natančneje njihovo shranjevanje in odstranjevanje. Zadnji standardiziran element so opozorilne besede, ki jih prepoznamo po besedah Pozor ali Nevarno.

Oznaka embalaže kemikaliji, ki jih učitelj ali laborant pripravi sam

Kemikalije (npr. raztopine), ki jih učitelji ali laboranti pripravijo sami je potrebno ustrezno označiti. Novo pripravljene kemikalije morajo vsebovati etiketo s ključnimi informacijami, ki omogočajo uporabniku varno in pravilno ravnanje. Med ključne informacije etikete uvrščamo ime snovi, koncentracijo raztopine (mol/L) in bistvene oznake nevarnih lastnostni snovi (npr. piktogrami). Na embalažo novo pripravljenih kemikalij nalepimo ustrezno pripravljene etikete ali pa ključne informacije na embalažo zapišemo s permanentnim markerjem.

Informacije o nevarnosti za kemikalije, ki se pogosto uporabljajo pri pouku

Spodaj je priložen seznam najpogosteje uporabljenih spojin in njihovih raztopin pri pouku kemije. V seznamu so zbrane informacije o standardiziranih elementih (npr. ime kemikalije in identifikacijska številka, piktogrami, opozorilne besede, stavki o nevarnosti, previdnostni stavki,…). Pri pripravi novih raztopin je potrebno navesti njeno natančno koncentracijo, saj so od koncentracije raztopine odvisne informacije elementov o nevarnosti (npr. piktogrami, opozorilne besede, itd.).

V kolikor se pri pouku kemije uporabljajo druge kemikalije, ki niso navedene v spodnjem seznamu, je potrebno poiskati informacije o standardiziranih elementih (npr. piktogrami, opozorilne besede, stavki o nevarnosti, previdnostni stavki, idr.) v varnostnih listih in biti pozoren na ustrezno koncentracijo raztopine. V primeru, da raztopine snovi z določeno koncentracijo ni na seznamu v varnostnem listu, uporabimo informacije o standardiziranih elementih bolj koncentrirane raztopine ali čiste snovi.

CheSSE generator etiket

Generator etiket generira etikete z ustreznimi elementi. Temeljijo na usklajeni klasifikaciji in se lahko nekoliko razlikujejo od informacij v varnostnih listih različnih dobaviteljev.

Ob kliku na posamezno snov na seznamu se prikaže razvrstitev za različne koncentracijske intervale. Etiketo pridobite s klikom na “generiraj etiketo” za izbran koncentracijski interval. Ustvarjeno etiketo je mogoče kopirati in prilepiti na primer v besedilno polje v Wordovem dokumentu. Na ta način je možno natisniti več etiket/nalepk na isto stran.

Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
17.4 M > C ≥ 13.3 M
100 % > C ≥ 80 %

Generiraj etiketo
FlameHarmed material and harmed hand Nevarno Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.
13.3 M > C ≥ 4.1 M
80 % > C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.
4.1 M > C ≥ 1.6 M
25 % > C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
C < 1.6 M
C < 10 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Skladiščenje Omara: Organske in anorganske kisline
Hraniti pod višino oči. Koncentracije nad 80 % je treba hraniti v omari z vnetljivimi snovmi.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Kisle raztopine
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
C ≥ 4.6 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hudo draženje oči. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
4.6 M > C ≥ 1.8 M
25 % > C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
C < 1.8 M
C < 10 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 20 %
Posoda: Kisle raztopine
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 13.4 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation markDead plant and dead fish Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Zelo strupeno za vodne organizme. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

13.4 M > C ≥ 2.9 M
25 % > C ≥ 5 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

2.9 M > C ≥ 1.7 M
5 % > C ≥ 3 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

1.7 M > C ≥ 0.58 M
3 % > C ≥ 1 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 0.58 M
C < 1 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske baze
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Bazične raztopine
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 1.4 M
C ≥ 33 %

Generiraj etiketo
Skull and crossbones Nevarno Strupeno pri zaužitju. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Po uporabi temeljito umiti kožo. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite zdravnika. Ne vdihavati prahu/ dima.

1.4 M > C ≥ 1.3 M
33 % > C ≥ 30 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Zdravju škodljivo pri zaužitju. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Po uporabi temeljito umiti kožo. Ne vdihavati prahu/ dima.

1.3 M > C ≥ 0.2 M
30 % > C ≥ 5 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Strupeno pri zaužitju. Po uporabi temeljito umiti kožo.

C < 0.2 M
C < 5 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 5 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
C ≥ 1.2 M
C ≥ 33 %

Generiraj etiketo
Skull and crossbones Nevarno Strupeno pri zaužitju. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Povzroča hudo draženje oči. Po uporabi temeljito umiti kožo. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite zdravnika. Ne vdihavati prahu/ dima. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
1.2 M > C ≥ 1.1 M
33 % > C ≥ 30 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Zdravju škodljivo pri zaužitju. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Povzroča hudo draženje oči. Po uporabi temeljito umiti kožo. Ne vdihavati prahu/ dima. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
1.1 M > C ≥ 0.38 M
30 % > C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hudo draženje oči. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.
0.38 M > C ≥ 0.19 M
10 % > C ≥ 5 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Strupeno pri zaužitju. Po uporabi temeljito umiti kožo.
C < 0.19 M
C < 5 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Trdni odpadki naj bodo shranjeni v omari: Oksidativne snovi
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 5 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
Generiraj etiketo
Exclamation markDead plant and dead fish Pozor Povzroča hudo draženje oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske baze
Odstranjevanje odpadkov Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
0.26 M > C ≥ 0.13 M
2 % > C ≥ 1 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
C < 0.13 M
C < 1 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske baze
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Bazične raztopine
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 0.5 M
C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 0.5 M
C < 10 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Oranske in anorganske kisline
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 20 %
Posoda: Kisle raztopine
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
C ≥ 4.09 M
C ≥ 55 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation markDead plant and dead fish Nevarno Zdravju škodljivo pri zaužitju ali stiku s kožo. Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
4.09 M > C ≥ 1.85 M
55 % > C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation markDead plant and dead fish Nevarno Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
1.85 M > C ≥ 0.74 M
25 % > C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation markDead plant and dead fish Nevarno Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.74 M > C ≥ 0.22 M
10 % > C ≥ 3 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handDead plant and dead fish Nevarno Povzroča hude poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.22 M > C ≥ 0.074 M
3 % > C ≥ 1 %

Generiraj etiketo
Exclamation markDead plant and dead fish Pozor Povzroča hudo draženje oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.074 M > C ≥ 0.018 M
1 % > C ≥ 0.25 %

Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Pozor Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.018 M > C ≥ 0.0018 M
0.25 % > C ≥ 0.025 %

Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.0018 M > C ≥ 0.00018 M
0.025 % > C ≥ 0.0025 %

Generiraj etiketo
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečiti sproščanje v okolje.
C < 0.00018 M
C < 0.0025 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 0.25 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 1.5 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Exclamation markDead plant and dead fish Pozor Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

1.5 M > C ≥ 0.5 M
25 % > C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation markDead plant and dead fish Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

0.5 M > C ≥ 0.15 M
10 % > C ≥ 2.5 %

Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Pozor Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

0.15 M > C ≥ 0.015 M
2.5 % > C ≥ 0.25 %

Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

0.015 M > C ≥ 0.0015 M
0.25 % > C ≥ 0.025 %

Generiraj etiketo
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečiti sproščanje v okolje.

C < 0.0015 M
C < 0.025 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 0.25 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Pozor Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske baze
Odstranjevanje odpadkov Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Spiraj kožo z vodo. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske baze
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handDead plant and dead fish Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Spiraj kožo z vodo. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske baze
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 6.8 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

6.8 M > C ≥ 2.7 M
25 % > C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 2.7 M
C < 10 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske kisline
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Kisle raztopine
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Hazard pictogram Opozorilna beseda Izjave H P-izjave

10 M > C ≥ 7.3 M
35 % > C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude poškodbe oči. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

7.3 M > C ≥ 2.3 M
25 % > C ≥ 8 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

2.3 M > C ≥ 1.4 M
8 % > C ≥ 5 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 1.4 M
C < 5 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Skladiščenje Pri koncentracijah pod 50 % lahko vodikov peroksid shranjujete v omari za kisline, po možnosti pa ga hranite na hladnem v hladilniku. Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija nevarnih odpadkov: 10 %
Na majhne količine je treba reagirati do konca ali jih razredčiti pod 10 % in jih nato spustiti v odtok.
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 0.9 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

0.9 M > C ≥ 0.35 M
25 % > C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 0.35 M
C < 10 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 20 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 0.9 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje.

0.9 M > C ≥ 0.18 M
25 % > C ≥ 5 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

0.18 M > C ≥ 0.11 M
5 % > C ≥ 3 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

0.11 M > C ≥ 0.036 M
3 % > C ≥ 1 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 0.036 M
C < 1 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
Označevanje
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C = 0.1 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

15.8 M > C ≥ 14 M
70 % > C ≥ 65 %

Generiraj etiketo
Flame over circleHarmed material and harmed handSkull and crossbones Nevarno Lahko povzroči ali okrepi požar; oksidativna snov. Strupeno pri vdihavanju. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti ločeno od oblačil in drugih vnetljivih materialov. Ne vdihavati hlapov. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Pokličite zdravnika. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

14 M > C ≥ 4.5 M
65 % > C ≥ 28.6 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handSkull and crossbones Nevarno Strupeno pri vdihavanju. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati hlapov. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Pokličite zdravnika. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

4.5 M > C ≥ 2.2 M
28.6 % > C ≥ 14.3 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati hlapov. Ob slabem počutju pokličite zdravnika. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

2.2 M > C ≥ 0.79 M
14.3 % > C ≥ 5 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

0.79 M > C ≥ 0.47 M
5 % > C ≥ 3 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

0.47 M > C ≥ 0.15 M
3 % > C ≥ 1 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 0.15 M
C < 1 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske kisline
Opomba: Dušikovo(V) kislino s C ≥ 65 % shranjujte v omari: Oksidativne snovi.
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Kisle raztopine
Označevanje
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C = 0.1 %

Generiraj etiketo
Flame Nevarno Zelo vnetljiva tekočina ali hlapi. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Vnetljive snovi vključno z organskimi topili in snovmi, ki reagirajo z vodo
Odstranjevanje odpadkov Posoda: Nehalogenirane organske snovi
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 2.55 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

2.55 M > C ≥ 1.02 M
25 % > C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 1.02 M
C < 10 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske kisline
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Kisle raztopine
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 4.4 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

4.4 M > C ≥ 0.35 M
25 % > C ≥ 2 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

0.35 M > C ≥ 0.08 M
2 % > C ≥ 0.5 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 0.08 M
C < 0.5 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske baze
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Bazične raztopine
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
C ≥ 0.84 M
C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
C < 0.84 M
C < 10 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 20 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
C ≥ 1.58 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Exclamation markTorso harmed internallyDead plant and dead fish Pozor Zdravju škodljivo pri zaužitju. Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti kožo. Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
1.58 M > C ≥ 0.18 M
25 % > C ≥ 3 %

Generiraj etiketo
Torso harmed internallyDead plant and dead fish Pozor Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.18 M > C ≥ 0.15 M
3 % > C ≥ 2.5 %

Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Pozor Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.15 M > C ≥ 0.015 M
2.5 % > C ≥ 0.25 %

Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.015 M > C ≥ 0.0015 M
0.25 % > C ≥ 0.025 %

Generiraj etiketo
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečiti sproščanje v okolje.
C < 0.0015 M
C < 0.025 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Trdni odpadki naj bodo shranjeni v omari: Oksidativne snovi
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 0.25 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
C ≥ 5.6 M
C ≥ 55 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Zdravju škodljivo pri zaužitju, pri stiku s kožo in pri vdihavanju. Povzroča hude poškodbe oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti kožo. Ne vdihavati prahu. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje.
5.6 M > C ≥ 3 M
55 % > C ≥ 30 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Zdravju škodljivo pri zaužitju in pri vdihavanju. Povzroča hude poškodbe oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti kožo. Ne vdihavati prahu. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje.
3 M > C ≥ 2.5 M
30 % > C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude poškodbe oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje.
2.5 M > C ≥ 0.3 M
25 % > C ≥ 3 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.
0.3 M > C ≥ 0.1 M
3 % > C ≥ 1 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
C < 0.1 M
C < 1 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 10 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 0.29 M
C ≥ 5 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handDead plant and dead fish Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

0.29 M > C ≥ 0.17 M
5 % > C ≥ 3 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handDead plant and dead fish Nevarno Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

0.17 M > C ≥ 0.058 M
3 % > C ≥ 1 %

Generiraj etiketo
Exclamation markDead plant and dead fish Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

0.058 M > C ≥ 0.001 M
1 % > C ≥ 0.025 %

Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Pozor Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

0.001 M > C ≥ 0.0001 M
0.025 % > C ≥ 0.0025 %

Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

0.0001 M > C ≥ 0.00001 M
0.0025 % > C ≥ 0.00025 %

Generiraj etiketo
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečiti sproščanje v okolje.

C < 0.00001 M
C < 0.00025 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Trdni odpadki naj se shranijo v omaro: Oksidativne snovi
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 0.25 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
C ≥ 0.9 M
C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
C < 0.9 M
C < 10 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske baze
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 20 %
Posoda: Bazične raztopine
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 0.5 M
C ≥ 2 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

0.5 M > C ≥ 0.125 M
2 % > C ≥ 0.5 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 0.125 M
C < 0.5 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske baze
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Bazične raztopine
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
C ≥ 1.5 M
C ≥ 15 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.
1.5 M > C ≥ 0.5 M
15 % > C ≥ 5 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
C < 0.5 M
C < 5 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske kisline
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Kisle raztopine
Označevanje
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C = 0.5 %

Generiraj etiketo
Flame Nevarno Zelo vnetljiva tekočina ali hlapi. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Vnetljive snovi vključno z organskimi topili in snovmi, ki reagirajo z vodo
Odstranjevanje odpadkov Posoda: Nehalogenirane organske snovi
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
C ≥ 1.5 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation markDead plant and dead fish Nevarno Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
1.5 M > C ≥ 0.18 M
25 % > C ≥ 3 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handDead plant and dead fish Nevarno Povzroča hude poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.18 M > C ≥ 0.15 M
3 % > C ≥ 2.5 %

Generiraj etiketo
Exclamation markDead plant and dead fish Pozor Povzroča hudo draženje oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.15 M > C ≥ 0.06 M
2.5 % > C ≥ 1 %

Generiraj etiketo
Exclamation markDead plant and dead fish Pozor Povzroča hudo draženje oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.06 M > C ≥ 0.015 M
1 % > C ≥ 0.25 %

Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.015 M > C ≥ 0.0015 M
0.25 % > C ≥ 0.025 %

Generiraj etiketo
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečiti sproščanje v okolje.
C < 0.0015 M
C < 0.025 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 0.25 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli

Obljavljeno: 

05.05.2023

Na zadnje posodobljeno:

05.05.2023
Če želite navesti oziroma citirati prispevek na chesse.org, predlagamo naslednjo obliko (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, 5 maja).
Označevanje.
2023/05/05