CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Merking

Merking av løsninger som skal oppbevares på skolen.

Innhold

Merking av kjemikalier

Kjemikalier skolen kjøper fra en leverandør er merket i henhold til CLP-forskriften. Løsninger du lager selv må også merkes forsvarlig. Som et minimum må merkingen inneholde løsningens navn og konsentrasjon, og nok fareinformasjon til å sikre riktig håndtering. For løsninger som skal brukes i klasserommet eller oppbevares over tid, anbefaler vi å lage en fareetikett som ligner etiketter laget i henhold til CLP-forskriften. Hvis skolen har gamle kjemikalier som ikke er merket i tråd med CLP-forskriften, må disse merkes på nytt.

Les mer: Lovgivning om klassifisering og merking av kjemikalier

Lage en fareetikett for en løsning

En fareetikett skal være skrevet på arbeidsspråket (vanligvis norsk) og den skal inneholde følgende elementer:

 • Produktidentifikator (navn og identifikasjonsnummer)
 • Kjemisk formel og konsentrasjon på det oppløste stoffet
 • Fareinformasjon
  • Faresymbol(er)
  • Varselord
  • Faresetninger (H-setninger)
  • Sikkerhetssetninger (P-setninger)
 • Informasjon om hvem som har laget løsningen og når den ble laget

Produktidentifikator

Produktidentifikatoren til et stoff består av stoffets kjemiske navn og et identifikasjonsnummer for eksempel CAS-nummeret. Denne informasjonen finnes i databasen C&L Inventory, på beholderen til stoffet fra leverandøren og i sikkerhetsdatabladet til stoffet. Hvis løsemiddelet er noe annet enn vann, bør også det kjemiske navnet til løsemiddelet stå på etiketten.

Kjemisk formel og konsentrasjon

Kjemisk formel for og konsentrasjonen til det oppløste stoffet skal stå på etiketten. Konsentrasjonen oppgis vanligvis enten i prosent eller i mol/L.

Fareinformasjon

Fareinformasjon består av faresymboler, varselord, faresetninger og sikkerhetssetninger. Fareinformasjonen skal stå samlet på fareetiketten. Dersom en løsning inneholder andre løsemidler enn vann, eller mer enn et oppløst stoff, skal etiketten inneholde fareinformasjon for disse stoffene også. Dersom en løsning ikke er klassifisert som farlig bør det stå «Vurdert ikke merkepliktig» på etiketten.

Informasjon om hvem som har laget løsningen

For løsninger laget på skolen skal etiketten inneholde produksjonsdato og navnet på personen som laget løsningen.

Fareinformasjon for noen vanlige kjemikalier

Fareetikettgeneratoren nedenfor inneholder fareinformasjon for noen løsninger som er vanlige å bruke i naturfag- og kjemiundervisning. Fareinformasjonen avhenger av konsentrasjonen til løsningen, så pass på å velge riktig konsentrasjonsintervall!

Hvis du skal lage en etikett til stoffer som du ikke finner i fareetikettgeneratoren, prøv å finne et sikkerhetsdatablad for en løsning med samme stoff og konsentrasjon. Bruk faresymbol, varselord og faresetninger (H-setninger) du finner i sikkerhetsdatabladet og bruk de sikkerhetssetningene (P-setninger) som er relevante for hvordan løsningen skal brukes i klasserommet. Dersom du ikke finner et sikkerhetsdatablad med riktig konsentrasjon, bruk et sikkerhetsdatablad for en mer konsentrert løsning eller for det rene stoffet. Det kan bety at løsningen blir klassifisert som farligere enn det den er, men her er det bedre å være på den sikre siden.

Fareetikettgenerator

Med fareetikettgeneratoren vår nedenfor kan du lage etiketter med faremerking.

Når du velger en kjemikalie, vises klassifiseringen for ulike konsentrasjonsintervaller. Klikk «Lag fareetikett» for ønsket konsentrasjonsintervall. Et tips for å få flere kopier på én utskriftsside eller gjøre andre tilpasninger, er å kopiere innholdet på siden med etiketten og lime det inn i for eksempel en tekstboks i et Word-dokument.

Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
17,4 M > c ≥ 13,3 M
100 % > c ≥ 80 %

Lag fareetikett
FlammeSkadet materiale og skadet hånd Fare Brannfarlig væske og damp. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.
13,3 M > c ≥ 4,1 M
80 % > c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.
4,1 M > c ≥ 1,6 M
25 % > c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
c < 1,6 M
c < 10 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Syrer
Oppbevares under øyehøyde. Konsentrasjoner over eller lik 80 % skal oppbevares i skapet for brannfarlige stoffer.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Sure løsninger
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
c ≥ 4,6 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
4,6 M > c ≥ 1,8 M
25 % > c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
c < 1,8 M
c < 10 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 20 %
Beholder: Sure løsninger
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 13,4 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegnDød plante og død fisk Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig for liv i vann. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

13,4 M > c ≥ 2,9 M
25 % > c ≥ 5 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

2,9 M > c ≥ 1,7 M
5 % > c ≥ 3 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

1,7 M > c ≥ 0,58 M
3 % > c ≥ 1 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 0,58 M
c < 1 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Baser
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Basiske løsninger
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 1,4 M
c ≥ 33 %

Lag fareetikett
Hodeskalle og knokler Fare Giftig ved svelging. Farlig ved innånding. Vask hendene grundig etter bruk. VED SVELGING: Kontakt lege umiddelbart. Unngå innånding av støv/tåke.

1,4 M > c ≥ 1,3 M
33 % > c ≥ 30 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Farlig ved svelging. Farlig ved innånding. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av støv/tåke.

1,3 M > c ≥ 0,2 M
30 % > c ≥ 5 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Farlig ved svelging. Vask hendene grundig etter bruk.

c < 0,2 M
c < 5 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 5 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
c ≥ 1,2 M
c ≥ 33 %

Lag fareetikett
Hodeskalle og knokler Fare Giftig ved svelging. Farlig ved innånding. Gir alvorlig øyeirritasjon. Vask hendene grundig etter bruk. VED SVELGING: Kontakt lege umiddelbart. Unngå innånding av støv/tåke. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
1,2 M > c ≥ 1,1 M
33 % > c ≥ 30 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Farlig ved svelging. Farlig ved innånding. Gir alvorlig øyeirritasjon. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av støv/tåke. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
1,1 M > c ≥ 0,38 M
30 % > c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.
0,38 M > c ≥ 0,19 M
10 % > c ≥ 5 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Farlig ved svelging. Vask hendene grundig etter bruk.
c < 0,19 M
c < 5 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Fast stoff skal oppbevares i skap: Oksiderende stoffer.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 5 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
Lag fareetikett
UtropstegnDød plante og død fisk Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Baser
Avfallshåndtering Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
0,26 M > c ≥ 0,13 M
2 % > c ≥ 1 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
c < 0,13 M
c < 1 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Baser
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Basiske løsninger
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 0,5 M
c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 0,5 M
c < 10 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Syrer
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 20 %
Beholder: Sure løsninger
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
c ≥ 4,09 M
c ≥ 55 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegnDød plante og død fisk Fare Farlig ved svelging og hudkontakt. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
4,09 M > c ≥ 1,85 M
55 % > c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegnDød plante og død fisk Fare Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
1,85 M > c ≥ 0,74 M
25 % > c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegnDød plante og død fisk Fare Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,74 M > c ≥ 0,22 M
10 % > c ≥ 3 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndDød plante og død fisk Fare Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,22 M > c ≥ 0,074 M
3 % > c ≥ 1 %

Lag fareetikett
UtropstegnDød plante og død fisk Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,074 M > c ≥ 0,018 M
1 % > c ≥ 0,25 %

Lag fareetikett
Død plante og død fisk Advarsel Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,018 M > c ≥ 0,0018 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Lag fareetikett
Død plante og død fisk Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,0018 M > c ≥ 0,00018 M
0,025 % > c ≥ 0,0025 %

Lag fareetikett
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet.
c < 0,00018 M
c < 0.0025 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 0,25 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 1,5 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
UtropstegnDød plante og død fisk Advarsel Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

1,5 M > c ≥ 0,5 M
25 % > c ≥ 10 %

Lag fareetikett
UtropstegnDød plante og død fisk Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

0,5 M > c ≥ 0,15 M
10 % > c ≥ 2,5 %

Lag fareetikett
Død plante og død fisk Advarsel Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

0,15 M > c ≥ 0,015 M
2,5 % > c ≥ 0,25 %

Lag fareetikett
Død plante og død fisk Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

0,015 M > c ≥ 0,0015 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Lag fareetikett
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet.

c < 0,0015 M
c < 0,025 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 0,25 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
Lag fareetikett
Død plante og død fisk Advarsel Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Baser
Avfallshåndtering Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Baser
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndDød plante og død fisk Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Baser
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 6,8 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

6,8 M > c ≥ 2,7 M
25 % > c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 2,7 M
c < 10 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Syrer
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Sure løsninger
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord H-erklæringer P-erklæringer

10 M > c ≥ 7,3 M
35 % > c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeskade. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

7,3 M > c ≥ 2,3 M
25 % > c ≥ 8 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlig øyeskade. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

2,3 M > c ≥ 1,4 M
8 % > c ≥ 5 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 1,4 M
c < 5 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Hydrogenperoksid bør helst oppbevares i kjøleskap, men kan også oppbevares i skapet for syrer så lenge konsentrasjonen er 35 % eller lavere. Oppbevares under øyehøyde.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 10 %.
Små mengder bør reageres ferdig eller fortynnes til under 10 % og deretter skylles ut i avløpet.
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 0,9 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

0,9 M > c ≥ 0,35 M
25 % > c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 0,35 M
c < 10 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 20 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 0,9 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Farlig ved svelging. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet.

0,9 M > c ≥ 0,18 M
25 % > c ≥ 5 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

0,18 M > c ≥ 0,11 M
5 % > c ≥ 3 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

0,11 M > c ≥ 0,036 M
3 % > c ≥ 1 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 0,036 M
c < 1 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
Merking
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c = 0,1 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

15,8 M > c ≥ 14 M
70 % > c ≥ 65 %

Lag fareetikett
Flamme over sirkelSkadet materiale og skadet håndHodeskalle og knokler Fare Kan forsterke brann; oksiderende. Giftig ved innånding. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Holdes borte fra klær og andre brennbare materialer. Unngå innånding av damp. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt en lege. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

14 M > c ≥ 4,5 M
65 % > c ≥ 28,6 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndHodeskalle og knokler Fare Giftig ved innånding. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Unngå innånding av damp. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt en lege. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

4,5 M > c ≥ 2,2 M
28,6 % > c ≥ 14,3 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Farlig ved innånding. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Unngå innånding av damp. Kontakt en lege ved ubehag. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

2,2 M > c ≥ 0,79 M
14,3 % > c ≥ 5 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

0,79 M > c ≥ 0,47 M
5 % > c ≥ 3 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

0,47 M > c ≥ 0,15 M
3 % > c ≥ 1 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 0,15 M
c < 1 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Syrer
Salpetersyre med c ≥ 65 % oppbevares i skap: Oksiderende stoffer.
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Sure løsninger
Merking
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c = 0,1 %

Lag fareetikett
Flamme Fare Meget brannfarlig væske og damp. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares på et godt ventilert sted.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Brannfarlig stoffer – inkludert organiske løsemidler. Stoffer eller stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser
Avfallshåndtering Beholder: Organiske forbindelser uten halogener
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 2,55 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

2,55 M > c ≥ 1,02 M
25 % > c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 1,02 M
c < 10 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Syrer
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Sure løsninger
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 4,4 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Farlig ved svelging. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

4,4 M > c ≥ 0,35 M
25 % > c ≥ 2 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

0,35 M > c ≥ 0,08 M
2 % > c ≥ 0,5 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 0,08 M
c < 0,5 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Baser
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Basiske løsninger
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
c ≥ 0,84 M
c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
c < 0,84 M
c < 10 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 20 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
c ≥ 1,58 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
UtropstegnTorso med indre skaderDød plante og død fisk Advarsel Farlig ved svelging. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Vask hendene grundig etter bruk. Innhent særskilt instruks før bruk. Benytt vernehansker, verneklær og øyevern. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
1,58 M > c ≥ 0,18 M
25 % > c ≥ 3 %

Lag fareetikett
Torso med indre skaderDød plante og død fisk Advarsel Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Innhent særskilt instruks før bruk. Benytt vernehansker, verneklær og øyevern. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,18 M > c ≥ 0,15 M
3 % > c ≥ 2,5 %

Lag fareetikett
Død plante og død fisk Advarsel Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,15 M > c ≥ 0,015 M
2,5 % > c ≥ 0,25 %

Lag fareetikett
Død plante og død fisk Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,015 M > c ≥ 0,0015 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Lag fareetikett
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet.
c < 0,0015 M
c < 0,025 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Fast stoff skal oppbevares i skap: Oksiderende stoffer.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 0,25 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
c ≥ 5,6 M
c ≥ 55 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding. Gir alvorlig øyeskade. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av støv. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet.
5,6 M > c ≥ 3 M
55 % > c ≥ 30 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Farlig ved svelging eller innånding. Gir alvorlig øyeskade. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av støv. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet.
3 M > c ≥ 2,5 M
30 % > c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeskade. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet.
2,5 M > c ≥ 0,3 M
25 % > c ≥ 3 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlig øyeskade. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.
0,3 M > c ≥ 0,1 M
3 % > c ≥ 1 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
c < 0,1 M
c < 1 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 10 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 0,29 M
c ≥ 5 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndDød plante og død fisk Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

0,29 M > c ≥ 0,17 M
5 % > c ≥ 3 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndDød plante og død fisk Fare Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

0,17 M > c ≥ 0,058 M
3 % > c ≥ 1 %

Lag fareetikett
UtropstegnDød plante og død fisk Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

0,058 M > c ≥ 0,001 M
1 % > c ≥ 0,025 %

Lag fareetikett
Død plante og død fisk Advarsel Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

0,001 M > c ≥ 0,0001 M
0,025 % > c ≥ 0,0025 %

Lag fareetikett
Død plante og død fisk Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

0,0001 M > c ≥ 0,00001 M
0,0025 % > c ≥ 0,00025 %

Lag fareetikett
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet.

c < 0,00001 M
c < 0,00025 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Fast stoff skal oppbevares i skap: Oksiderende stoffer
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 0,25 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
c ≥ 0,9 M
c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
c < 0,9 M
c < 10 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Baser
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 20 %
Beholder: Basiske løsninger
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 0,5 M
c ≥ 2 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

0,5 M > c ≥ 0,125 M
2 % > c ≥ 0,5 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 0,125 M
c < 0,5 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Baser
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Basiske løsninger
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
c ≥ 1,5 M
c ≥ 15 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.
1,5 M > c ≥ 0,5 M
15 % > c ≥ 5 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
c < 0,5 M
c < 5 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Syrer
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Sure løsninger
Merking
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c = 0,5 %

Lag fareetikett
Flamme Fare Meget brannfarlig væske og damp. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares på et godt ventilert sted.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Brannfarlig stoffer – inkludert organiske løsemidler. Stoffer eller stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser
Avfallshåndtering Beholder: Organiske forbindelser uten halogener
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
c ≥ 1,5 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegnDød plante og død fisk Fare Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
1,5 M > c ≥ 0,18 M
25 % > c ≥ 3 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndDød plante og død fisk Fare Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,18 M > c ≥ 0,15 M
3 % > c ≥ 2,5 %

Lag fareetikett
UtropstegnDød plante og død fisk Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,15 M > c ≥ 0,06 M
2,5 % > c ≥ 1 %

Lag fareetikett
UtropstegnDød plante og død fisk Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,06 M > c ≥ 0,015 M
1 % > c ≥ 0,25 %

Lag fareetikett
Død plante og død fisk Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,015 M > c ≥ 0,0015 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Lag fareetikett
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet.
c < 0,0015 M
c < 0,025 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 0,25 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter

Publisert: 

07.10.2022

Sist oppdatert:

07.06.2024
Ønsker du å referere til denne siden, foreslår vi følgende format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2024, 7. juni).
Merking.
2024/06/07