The CheSSE project logo, link to frontpage

Predloge in primeri dobrih praks

Na tej strani lahko dostopate do vseh predlog in primerov dobrih praks, ki so predstavljeni na chesse.org spletni strani.

V nadaljevanju najdete predlogo s primerom dobre prakse za pregled in vzdrževanje v povezavi z zagotavljanjem kemijske varnosti v šolah.

Pred vsakim šolskim eksperimentalnim delom je z namenom zagotavljanja kemijske varnosti smiselno opraviti premisleke povezane z oceno tveganja. V nadaljevanju najdete primer predloge za razmisleke v povezavi z oceno tveganja.

Več si lahko preberete na strani: Premisleki povezani z oceno tveganja

Kemikalije, ki se uporabljajo za šolsko eksperimentalno delo morajo biti skladiščene v skladu s pogoji skladiščenja posameznih kemikalij. V nadaljevanju lahko najdete splošne usmeritve pri skladiščenju kemikalij v šolah in kontrolni seznam, ki je lahko v pomoč pri pregledu skladiščenih kemikalij.

Več si lahko preberete na strani: Skladiščenje

Šola mora skladno z zakonodajo posodabljati seznam kemikalij in zbirko varnostnih listov.

Šole morajo kemikalije odstranjevati skladno s predpisi, ki zagotavljajo ustrezno ravnanje z odpadki.

Interaktivno odločitveno drevo ravnanja z odpadki:
Ali so vaši odpadki nevarni kemični odpadki?
 • Da.
  Ali vaši odpadki vsebujejo organske snovi?
  • Da.
   Ali so vaši odpadki halogenirani?
   • Da.
    Posoda: Vse halogenirane organske snovi in odpadki iz reakcij halogeniranja organskih snovi
   • Ne.
    Posoda: Nehalogenirane organske snovi
  • Ne.
   Ali vaši odpadki vsebujejo strupene anorganske soli?
   • Da.
    Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
   • Ne.
    So vaši odpadki kisli?
    • Da.
     Posoda: Kisle raztopine
    • Ne.
     So vaši odpadki bazični?
     • Da.
      Posoda: Bazične raztopine
     • Ne.
      Začnite znova.
 • Ne.
  Ali so vaši odpadki laboratorijski odpadki?
  • Da.
   Ali so vaši odpadki močno onesnaženi?
   • Da.
    Je vaš odpadek koničast in/ali oster?
    • Da.
     Posoda: Onesnaženi koničasti in/ali ostri predmeti
    • Ne.
     Posoda: Onesnaženi trdni odpadki
   • Ne.
    Ali je vaš odpadek steklo, ki ga ni mogoče reciklirati?
    • Da.
     Posoda: Neonesnaženo laboratorijsko steklo
    • Ne.
     Ločite in zavržite v navadne zabojnike.
  • Ne.
   Ločite in zavržite v navadne zabojnike.

Več si lahko preberete na strani: Ravnanje z odpadki

V primeru nezgod pri šolskem eksperimentalnem delu je potrbeno upoštevati navodila v varnostnih listih za posamezno kemikalijo pri delu s katero je prišlo do nezgode.

Informacije o nevarnosti za kemikalije, ki se pogosto uporabljajo pri pouku

Spodaj je priložen seznam najpogosteje uporabljenih spojin in njihovih raztopin pri pouku kemije. V seznamu so zbrane informacije o standardiziranih elementih (npr. ime kemikalije in identifikacijska številka, piktogrami, opozorilne besede, stavki o nevarnosti, previdnostni stavki,…). Pri pripravi novih raztopin je potrebno navesti njeno natančno koncentracijo, saj so od koncentracije raztopine odvisne informacije elementov o nevarnosti (npr. piktogrami, opozorilne besede, itd.).

V kolikor se pri pouku kemije uporabljajo druge kemikalije, ki niso navedene v spodnjem seznamu, je potrebno poiskati informacije o standardiziranih elementih (npr. piktogrami, opozorilne besede, stavki o nevarnosti, previdnostni stavki, idr.) v varnostnih listih in biti pozoren na ustrezno koncentracijo raztopine. V primeru, da raztopine snovi z določeno koncentracijo ni na seznamu v varnostnem listu, uporabimo informacije o standardiziranih elementih bolj koncentrirane raztopine ali čiste snovi.

CheSSE generator etiket

Generator etiket generira etikete z ustreznimi elementi. Temeljijo na usklajeni klasifikaciji in se lahko nekoliko razlikujejo od informacij v varnostnih listih različnih dobaviteljev.

Ob kliku na posamezno snov na seznamu se prikaže razvrstitev za različne koncentracijske intervale. Etiketo pridobite s klikom na “generiraj etiketo” za izbran koncentracijski interval. Ustvarjeno etiketo je mogoče kopirati in prilepiti na primer v besedilno polje v Wordovem dokumentu. Na ta način je možno natisniti več etiket/nalepk na isto stran.

Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
17.4 M > C ≥ 13.3 M
100 % > C ≥ 80 %

Generiraj etiketo
FlameHarmed material and harmed hand Nevarno Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.
13.3 M > C ≥ 4.1 M
80 % > C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.
4.1 M > C ≥ 1.6 M
25 % > C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
C < 1.6 M
C < 10 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Skladiščenje Omara: Organske in anorganske kisline
Hraniti pod višino oči. Koncentracije nad 80 % je treba hraniti v omari z vnetljivimi snovmi.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Kisle raztopine
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
C ≥ 4.6 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hudo draženje oči. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
4.6 M > C ≥ 1.8 M
25 % > C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
C < 1.8 M
C < 10 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 20 %
Posoda: Kisle raztopine
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 13.4 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation markDead plant and dead fish Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Zelo strupeno za vodne organizme. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

13.4 M > C ≥ 2.9 M
25 % > C ≥ 5 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

2.9 M > C ≥ 1.7 M
5 % > C ≥ 3 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

1.7 M > C ≥ 0.58 M
3 % > C ≥ 1 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 0.58 M
C < 1 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske baze
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Bazične raztopine
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 1.4 M
C ≥ 33 %

Generiraj etiketo
Skull and crossbones Nevarno Strupeno pri zaužitju. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Po uporabi temeljito umiti kožo. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite zdravnika. Ne vdihavati prahu/ dima.

1.4 M > C ≥ 1.3 M
33 % > C ≥ 30 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Zdravju škodljivo pri zaužitju. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Po uporabi temeljito umiti kožo. Ne vdihavati prahu/ dima.

1.3 M > C ≥ 0.2 M
30 % > C ≥ 5 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Strupeno pri zaužitju. Po uporabi temeljito umiti kožo.

C < 0.2 M
C < 5 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 5 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
C ≥ 1.2 M
C ≥ 33 %

Generiraj etiketo
Skull and crossbones Nevarno Strupeno pri zaužitju. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Povzroča hudo draženje oči. Po uporabi temeljito umiti kožo. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite zdravnika. Ne vdihavati prahu/ dima. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
1.2 M > C ≥ 1.1 M
33 % > C ≥ 30 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Zdravju škodljivo pri zaužitju. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Povzroča hudo draženje oči. Po uporabi temeljito umiti kožo. Ne vdihavati prahu/ dima. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
1.1 M > C ≥ 0.38 M
30 % > C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hudo draženje oči. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.
0.38 M > C ≥ 0.19 M
10 % > C ≥ 5 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Strupeno pri zaužitju. Po uporabi temeljito umiti kožo.
C < 0.19 M
C < 5 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Trdni odpadki naj bodo shranjeni v omari: Oksidativne snovi
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 5 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
Generiraj etiketo
Exclamation markDead plant and dead fish Pozor Povzroča hudo draženje oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske baze
Odstranjevanje odpadkov Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
0.26 M > C ≥ 0.13 M
2 % > C ≥ 1 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
C < 0.13 M
C < 1 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske baze
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Bazične raztopine
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 0.5 M
C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 0.5 M
C < 10 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Oranske in anorganske kisline
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 20 %
Posoda: Kisle raztopine
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
C ≥ 4.09 M
C ≥ 55 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation markDead plant and dead fish Nevarno Zdravju škodljivo pri zaužitju ali stiku s kožo. Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
4.09 M > C ≥ 1.85 M
55 % > C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation markDead plant and dead fish Nevarno Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
1.85 M > C ≥ 0.74 M
25 % > C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation markDead plant and dead fish Nevarno Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.74 M > C ≥ 0.22 M
10 % > C ≥ 3 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handDead plant and dead fish Nevarno Povzroča hude poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.22 M > C ≥ 0.074 M
3 % > C ≥ 1 %

Generiraj etiketo
Exclamation markDead plant and dead fish Pozor Povzroča hudo draženje oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.074 M > C ≥ 0.018 M
1 % > C ≥ 0.25 %

Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Pozor Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.018 M > C ≥ 0.0018 M
0.25 % > C ≥ 0.025 %

Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.0018 M > C ≥ 0.00018 M
0.025 % > C ≥ 0.0025 %

Generiraj etiketo
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečiti sproščanje v okolje.
C < 0.00018 M
C < 0.0025 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 0.25 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 1.5 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Exclamation markDead plant and dead fish Pozor Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

1.5 M > C ≥ 0.5 M
25 % > C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation markDead plant and dead fish Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

0.5 M > C ≥ 0.15 M
10 % > C ≥ 2.5 %

Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Pozor Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

0.15 M > C ≥ 0.015 M
2.5 % > C ≥ 0.25 %

Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

0.015 M > C ≥ 0.0015 M
0.25 % > C ≥ 0.025 %

Generiraj etiketo
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečiti sproščanje v okolje.

C < 0.0015 M
C < 0.025 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 0.25 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Pozor Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske baze
Odstranjevanje odpadkov Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Spiraj kožo z vodo. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske baze
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handDead plant and dead fish Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Spiraj kožo z vodo. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske baze
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 6.8 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

6.8 M > C ≥ 2.7 M
25 % > C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 2.7 M
C < 10 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske kisline
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Kisle raztopine
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Hazard pictogram Opozorilna beseda Izjave H P-izjave

10 M > C ≥ 7.3 M
35 % > C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude poškodbe oči. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

7.3 M > C ≥ 2.3 M
25 % > C ≥ 8 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

2.3 M > C ≥ 1.4 M
8 % > C ≥ 5 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 1.4 M
C < 5 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Skladiščenje Pri koncentracijah pod 50 % lahko vodikov peroksid shranjujete v omari za kisline, po možnosti pa ga hranite na hladnem v hladilniku. Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija nevarnih odpadkov: 10 %
Na majhne količine je treba reagirati do konca ali jih razredčiti pod 10 % in jih nato spustiti v odtok.
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 0.9 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

0.9 M > C ≥ 0.35 M
25 % > C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 0.35 M
C < 10 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 20 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 0.9 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje.

0.9 M > C ≥ 0.18 M
25 % > C ≥ 5 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

0.18 M > C ≥ 0.11 M
5 % > C ≥ 3 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

0.11 M > C ≥ 0.036 M
3 % > C ≥ 1 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 0.036 M
C < 1 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
Označevanje
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C = 0.1 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

15.8 M > C ≥ 14 M
70 % > C ≥ 65 %

Generiraj etiketo
Flame over circleHarmed material and harmed handSkull and crossbones Nevarno Lahko povzroči ali okrepi požar; oksidativna snov. Strupeno pri vdihavanju. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti ločeno od oblačil in drugih vnetljivih materialov. Ne vdihavati hlapov. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Pokličite zdravnika. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

14 M > C ≥ 4.5 M
65 % > C ≥ 28.6 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handSkull and crossbones Nevarno Strupeno pri vdihavanju. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati hlapov. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Pokličite zdravnika. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

4.5 M > C ≥ 2.2 M
28.6 % > C ≥ 14.3 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati hlapov. Ob slabem počutju pokličite zdravnika. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

2.2 M > C ≥ 0.79 M
14.3 % > C ≥ 5 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

0.79 M > C ≥ 0.47 M
5 % > C ≥ 3 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

0.47 M > C ≥ 0.15 M
3 % > C ≥ 1 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 0.15 M
C < 1 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske kisline
Opomba: Dušikovo(V) kislino s C ≥ 65 % shranjujte v omari: Oksidativne snovi.
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Kisle raztopine
Označevanje
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C = 0.1 %

Generiraj etiketo
Flame Nevarno Zelo vnetljiva tekočina ali hlapi. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Vnetljive snovi vključno z organskimi topili in snovmi, ki reagirajo z vodo
Odstranjevanje odpadkov Posoda: Nehalogenirane organske snovi
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 2.55 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

2.55 M > C ≥ 1.02 M
25 % > C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 1.02 M
C < 10 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske kisline
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Kisle raztopine
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 4.4 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

4.4 M > C ≥ 0.35 M
25 % > C ≥ 2 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

0.35 M > C ≥ 0.08 M
2 % > C ≥ 0.5 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 0.08 M
C < 0.5 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske baze
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Bazične raztopine
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
C ≥ 0.84 M
C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
C < 0.84 M
C < 10 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 20 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
OznačevanjeNavedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
C ≥ 1.58 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Exclamation markTorso harmed internallyDead plant and dead fish Pozor Zdravju škodljivo pri zaužitju. Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti kožo. Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
1.58 M > C ≥ 0.18 M
25 % > C ≥ 3 %

Generiraj etiketo
Torso harmed internallyDead plant and dead fish Pozor Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.18 M > C ≥ 0.15 M
3 % > C ≥ 2.5 %

Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Pozor Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.15 M > C ≥ 0.015 M
2.5 % > C ≥ 0.25 %

Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.015 M > C ≥ 0.0015 M
0.25 % > C ≥ 0.025 %

Generiraj etiketo
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečiti sproščanje v okolje.
C < 0.0015 M
C < 0.025 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Trdni odpadki naj bodo shranjeni v omari: Oksidativne snovi
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 0.25 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
C ≥ 5.6 M
C ≥ 55 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Zdravju škodljivo pri zaužitju, pri stiku s kožo in pri vdihavanju. Povzroča hude poškodbe oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti kožo. Ne vdihavati prahu. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje.
5.6 M > C ≥ 3 M
55 % > C ≥ 30 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Zdravju škodljivo pri zaužitju in pri vdihavanju. Povzroča hude poškodbe oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti kožo. Ne vdihavati prahu. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje.
3 M > C ≥ 2.5 M
30 % > C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation mark Nevarno Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude poškodbe oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje.
2.5 M > C ≥ 0.3 M
25 % > C ≥ 3 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.
0.3 M > C ≥ 0.1 M
3 % > C ≥ 1 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
C < 0.1 M
C < 1 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 10 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 0.29 M
C ≥ 5 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handDead plant and dead fish Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

0.29 M > C ≥ 0.17 M
5 % > C ≥ 3 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handDead plant and dead fish Nevarno Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

0.17 M > C ≥ 0.058 M
3 % > C ≥ 1 %

Generiraj etiketo
Exclamation markDead plant and dead fish Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

0.058 M > C ≥ 0.001 M
1 % > C ≥ 0.025 %

Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Pozor Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

0.001 M > C ≥ 0.0001 M
0.025 % > C ≥ 0.0025 %

Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.

0.0001 M > C ≥ 0.00001 M
0.0025 % > C ≥ 0.00025 %

Generiraj etiketo
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečiti sproščanje v okolje.

C < 0.00001 M
C < 0.00025 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Trdni odpadki naj se shranijo v omaro: Oksidativne snovi
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 0.25 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
C ≥ 0.9 M
C ≥ 10 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
C < 0.9 M
C < 10 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske baze
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 20 %
Posoda: Bazične raztopine
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C ≥ 0.5 M
C ≥ 2 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

0.5 M > C ≥ 0.125 M
2 % > C ≥ 0.5 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

C < 0.125 M
C < 0.5 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske baze
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Bazične raztopine
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
C ≥ 1.5 M
C ≥ 15 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed hand Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nosite zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Spirajte usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo izpirajte z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.
1.5 M > C ≥ 0.5 M
15 % > C ≥ 5 %

Generiraj etiketo
Exclamation mark Pozor Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.
C < 0.5 M
C < 5 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Organske in anorganske kisline
Hraniti pod višino oči.
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 1 %
Posoda: Kisle raztopine
Označevanje
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki

C = 0.5 %

Generiraj etiketo
Flame Nevarno Zelo vnetljiva tekočina ali hlapi. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Vnetljive snovi vključno z organskimi topili in snovmi, ki reagirajo z vodo
Odstranjevanje odpadkov Posoda: Nehalogenirane organske snovi
Označevanje Navedeni so predlogi P-stavkov za uporabo snovi v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju
Koncentracija Piktogram Opozorilna beseda H-stavki P-stavki
C ≥ 1.5 M
C ≥ 25 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handExclamation markDead plant and dead fish Nevarno Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi temeljito umiti kožo. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
1.5 M > C ≥ 0.18 M
25 % > C ≥ 3 %

Generiraj etiketo
Harmed material and harmed handDead plant and dead fish Nevarno Povzroča hude poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.18 M > C ≥ 0.15 M
3 % > C ≥ 2.5 %

Generiraj etiketo
Exclamation markDead plant and dead fish Pozor Povzroča hudo draženje oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.15 M > C ≥ 0.06 M
2.5 % > C ≥ 1 %

Generiraj etiketo
Exclamation markDead plant and dead fish Pozor Povzroča hudo draženje oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nosite zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.06 M > C ≥ 0.015 M
1 % > C ≥ 0.25 %

Generiraj etiketo
Dead plant and dead fish Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečite sproščanje v okolje. Zberite razlite količine.
0.015 M > C ≥ 0.0015 M
0.25 % > C ≥ 0.025 %

Generiraj etiketo
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečiti sproščanje v okolje.
C < 0.0015 M
C < 0.025 %

Generiraj etiketo
Ni klasificirana kot nevarna snov.
Shranjevanje in odstranjevanje odpadkov
Shranjevanje Omara: Škodljivi vplivi na zdravje, zelo strupeno in nevarno za okolje
Odstranjevanje odpadkov Mejna koncentracija: 0.25 %
Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli

Obljavljeno: 

06.06.2023

Na zadnje posodobljeno:

22.06.2023
Če želite navesti oziroma citirati prispevek na chesse.org, predlagamo naslednjo obliko (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, 22 junija).
Predloge in primeri dobrih praks.
2023/06/22