The CheSSE project logo, link to frontpage

Nacionalno specifična zakonodaja

V Sloveniji so Urad Republike Slovenije za kemikalije, Sektor za ravnanje z odpadki in Inšpektorat Republike Slovenije za delo v sodelovanju s pristojnimi institucijami, zadolženi za strokovne, upravne in razvojne naloge ter inšpekcijske nadzore nad proizvodnjo in uporabo kemikalij ter prometom z njimi v industrijski in splošni rabi.

V Sloveniji potekajo strokovne, upravne in razvojne naloge ter inšpekcijski nadzori nad proizvodnjo in uporabo kemikalij ter prometom z njimi v industrijski in splošni rabi v sodelovanju različnih institucij, ki delujejo v okviru pristojnih ministrstev.

Urad Republike Slovenije za kemikalije pri Ministrstvu za zdravje je odgovoren za strokovne, upravne in razvojne naloge ter inšpekcijske nadzore nad proizvodnjo in uporabo kemikalij ter prometom z njimi v industrijski in splošni rabi. Pri svojem delu spremljajo promet s kemikalijami oziroma njihovo uporabo ter vzpostavljajo ukrepe za varovanje zdravja ljudi in okolja pred njihovimi škodljivimi učinki. Aktualna zakonodaja je zbrana in redno ažurirana na njihovi spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-kemikalije/zakonodaja/

Sektor za ravnanje odpadkov pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Direktorata za okolje skrbi za spremljanje stanja in pripravo strateških rešitev glede odpadkov ter pripravlja in spremlja izvajanje predpisov s področja odpadkov. Program dela, navodila izvajalcem in aktualna zakonodaja glede ravnanja z odpadki je zbrana in redno ažurirana na njihovi spletni strani: https://www.gov.si/teme/ravnanje-z-odpadki/

Inšpektorat Republike Slovenije za delo pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smiselno podpira dejavnosti Urada Republike Slovenije za kemikalije in Sektorja za ravnanje odpadkov. Ukvarjajo se predvsem z nadzorom nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov na področju uporabe kemikalij ter splošnih aktov. Inšpekcijski nadzori s področja varnosti in zdravja pri delu zajemajo neposredno kontrolo objektov in delovnih prostorov, delovnih mest, ugotavljanje pogojev za delo v prostorih in na deloviščih, ustreznosti opreme, strojev ter orodij, osebne varovalne opreme, izvajanje zdravstvenih pregledov, mikroklimatske razmere in podobno. Aktualna zakonodaja je zbrana in redno ažurirana na njihovi spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-delo/zakonodaja/

Obljavljeno: 

30.03.2023

Na zadnje posodobljeno:

26.04.2023
Če želite navesti oziroma citirati prispevek na chesse.org, predlagamo naslednjo obliko (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, 26 aprila).
Nacionalno specifična zakonodaja.
2023/04/26