The CheSSE project logo, link to frontpage

Zakonodaja, ki omejuje uporabo kemikalij

Omejitve za kemikalije, katerih uporaba prinaša nesprejemljiva tveganja za zdravje ljudi in okolja.

Vsebina

Omejitve za kemikalije

Uporaba nekaterih kemikalij je lahko omejena iz različnih razlogov. Z omejitvami snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (Substances of Very High Concern, SVHC), ščitimo zdravje ljudi in okolje pred nesprejemljivimi tveganji, ki jih lahko prinaša uporaba kemikalij. Z omejitvami se običajno omeji ali prepove proizvodnjo, dajanje snovi na trg (vključno z uvozom) ali uporabo snovi, lahko pa se predpiše dodatne pogoje, kot so na primer zahteve po tehničnih ukrepih ali posebnih oznakah.

Nekatere kemikalije so lahko na primer omejene zaradi tveganj njihove uporabe, na primer če bi se lahko uporabljale za izdelavo eksplozivov ali prepovedanih drog.

Omejitve zaradi nevarnosti za zdravje ali okolje

Uredba REACH (Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij) se ukvarja z identifikacijo in regulacijo nevarnih kemikalij. Snovi, ki imajo resne učinke na zdravje ljudi in okolje, so lahko opredeljene kot snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (Substances of Very High Concern, SVHC). To so predvsem snovi, ki so (1) rakotvorne, mutagene, strupene za razmnoževanje, (2) obstojne, bioakumulativne in strupene, (3) zelo obstojne in zelo bioakumulativne in (4) predstavljajo podoben nivo zaskrbljenosti.

Za nadzor tveganj, povezanih s SVHC snovmi v EU, je za njihovo uporabo potrebno pridobiti posebno dovoljenje. Ta postopek se imenuje avtorizacija, njen namen pa je zagotoviti, da se SVHC snovi postopoma nadomestijo z manj nevarnimi snovmi ali tehnologijami, če so le na voljo druge, tehnično in ekonomsko izvedljive možnosti.

Proces avtorizacije se začne na predlog Evropske agencije za kemikalije (European Chemicals Agency, ECHA), da se določena snov opredeli kot SVHC. Te snovi so uvrščene na Kandidatno listo snovi, objavljeno na spletni strani ECHA. Snovi s te liste so kandidati za vključitev v Prilogo XIV uredbe REACH in tako postanejo predmet avtorizacije.

Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost
Kandidatna lista snovi
  • Snovi, ki se zaradi svojih nevarnih lastnosti identificirane kot SVHC snovi, so uvrščene na Kandidatno listo snovi, ki je ob vsaki dopolnitvi dopolnjena na spletni strani Evropske kemijske Agencije (ECHA).
  • Snovi na Kandidatni listi so prioritizirane in predlagane s strani Evropske komisije za vključitev v Prilogo XIV Uredbe REACH ter tako postanejo predmet avtorizacije.
  • Snovi iz Priloge XIV se lahko uporabljajo brez pridobljene avtorizacije le do v prilogi določenega datuma (datum »sunset«).
  • Kandidatna lista snovi je objavljena na spletni strani Evropske agencije za kemikalije, ECHA v skladu s členom 59(10) uredbe REACH.
Avtorizacija snovi
  • Če želi uporabnik uporabljati snovi iz Priloge XIV, po v prilogi določenem datumu, mora pri ECHA vložiti vlogo za avtorizacijo.
  • V kolikor vloga s strani ECHA ni odobrena, snovi ni dovoljeno uporabljati in je dati na trg EU.
  • Seznam avtoriziranih snovi je objavljen na strani Evropske agencije za kemikalije, ECHA in je Priloga XIV k uredbi REACH.

Nadomestitev snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, z manj nevarnimi snovmi ali tehnologijami je obvezna za vse snovi, za katere je potrebna avtorizacija, in zelo priporočljiva za snovi s seznama kandidatnih snovi. Če nadomestitev na primer zaradi tehničnih in ekonomskih vidikov ni mogoča, lahko Evropska komisija dovoli nadaljnjo uporabo.

Druge omejitve

Posebne uporabe kemikalij se lahko omejijo, če njihova uporaba predstavlja nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi ali okolje. V nekaterih primerih lahko taka omejitev zajema tudi proizvodnjo in dobavo kemikalij. Številne kemikalije so omejene na tak način in so navedene v Prilogi XVII k uredbi REACH.

Uporabo nevarnih kemikalij urejajo tudi drugi evropski in nacionalni zakonodajni akti, kot sta npr. Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah ali Uredba o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

Zaščita pred nepooblaščenim dostopom

Zaradi zaščite mladoletnih oseb je pomembno, da ima šola vzpostavljen sistem za nadzor uporabe kemikalij, saj bi lahko bile predmet kraje in bi njihova uporaba lahko ogrozile zdravje ljudi in okolja.

Pri tem gre posebno pozornost nameniti nedenaturiranemu etanolu in kemikalijam, ki se lahko uporabljajo kot predhodne sestavine za sintezo eksplozivov ali nezakonito proizvodnjo drog.

Šola mora imeti pregled nad zalogami kemikalij, da lahko hitro odkrije krajo ali znatno in nepojasnjeno izginotje.

Obljavljeno: 

19.04.2023

Na zadnje posodobljeno:

19.04.2023
Če želite navesti oziroma citirati prispevek na chesse.org, predlagamo naslednjo obliko (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, 19 aprila).
Zakonodaja, ki omejuje uporabo kemikalij.
2023/04/19