CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Märkning

Hur kemikalier och kemiska lösningar som ofta används i undervisningen ska märkas.

Innehåll

Märkning av kemikalier

Nya kemikalier som beställs från en leverantör är redan märkta i enlighet med föreskrifterna.
Lösningar som tillverkas lokalt måste dock också märkas.
Etiketten ska minst innehålla lösningens namn och koncentration samt tillräcklig faroinformation för att säkerställa korrekt användning.
För lösningar som ska lagras under en längre tid eller användas i klassrummet rekommenderas att de märks med faroinformation som liknar den som finns på etiketter som tillverkats enligt CLP-förordningen.
Gamla kemikalier som inte har en CLP-etikett måste märkas om.

Läs mer: Lagstiftning om klassificering och märkning av kemikalier

Att göra en etikett för märkning enligt CLP

En etikett ska enligt CLP innehålla följande delar:

 • Produktbeteckning (namn och ID-nummer)
 • Kemisk formel och koncentration
 • Faroinformation
  • Faropiktogram
  • Signalord
  • Faroangivelse(r)
  • Skyddsangivelse(r)
 • Information om vem som gjort lösningen och när den gjordes

Produktbeteckning

Kemiska produkter har ett kemiskt namn och ett ID-nummer, till exempel ett CAS-nummer. Denna information kallas produktbeteckning. Produktbeteckningen kan hittas i Klassificerings- och märkningsregistret, på produktens behållare från leverantören, samt i säkerhetsdatabladet. Om lösningsmedlet är något annat än vatten, ska även lösningsmedlets kemiska namn finnas med i titeln eller i en underrubrik.

Kemisk formel och koncentration

Den kemiska formeln och koncentrationen av det upplösta ämnet ska anges på etiketten.
Koncentrationen anges vanligtvis i procent eller mol/L.

Faroinformation

I faroinformationen ingår faropiktogram, signalord, faroangivelse(r) och skyddsangivelse(r). Faroinformationen ska stå samlad på etiketten. Kemikalier som inte är faroklassade ska ha märkningen ”Ej märkningspliktigt” på etiketten. Om en lösning innehåller andra lösningsmedel än vatten, eller mer än ett ämne, ska märkningen även innehålla faroinformation för dessa ämnen.

Information om vem som gjort lösningen

Märkningen på lösningar som bereds i skolan ska innehålla tillverkningsdatum och namnet på den som gjort lösningen.

Faroinformation för några vanliga kemikalier

Listan nedan innehåller faroinformation för vanligt förekommande lösningar i kemiundervisningen. Faroinformationen beror av lösningens koncentration, så se till att välja rätt koncentrationsintervall.

Om kemikalien inte finns i listan nedan, försök hitta ett säkerhetsdatablad för kemikalielösningen vid önskad koncentration. På etiketten anges de faropiktogram, signalord och faroangivelser som står i säkerhetsdatabladet. Välj de skyddsangivelser som är mest relevanta för hur lösningen ska användas. Om ett säkerhetsdatablad med rätt koncentration inte finns tillgängligt, kan du använda faroinformationen från ett säkerhetsdatablad för en mer koncentrerad lösning eller för det rena ämnet. Då blir lösningen överklassificerad (har för skarp märkning), men det är bättre än ingen märkning alls.

Etikettgenerator

Etikettgeneratorn ger etiketter enligt CLP-förordningen, och är baserad på harmoniserad klassificering. Informationen kan skilja sig något från den som finns i enstaka leverantörers säkerhetsdatablad.

När du väljer en kemikalie visas klassificeringen för olika koncentrationsintervall. Klicka på ”Skapa etikett” för önskat koncentrationsintervall. Ett tips för att få flera kopior på en utskriftssida eller göra andra justeringar är att kopiera innehållet på sidan med etiketten och klistra in i till exempel en textruta i ett Word-dokument.

Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
17,4 M > c ≥ 13,3 M
100 % > c ≥ 80 %

Skapa etikett
FlammaSkadat material och skadad hand Fara Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.
13,3 M > c ≥ 4,1 M
80 % > c ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.
4,1 M > c ≥ 1,6 M
25 % > c ≥ 10 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
c < 1,6 M
c < 10 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Syror
Förvara under ögonhöjd. Koncentrationer över 80 % ska förvaras i skåp med brandfarliga ämnen.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Sura lösningar
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
c ≥ 4,6 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
4,6 M > c ≥ 1,8 M
25 % > c ≥ 10 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
c < 1,8 M
c < 10 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 20 %
Behållare: Sura lösningar
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 13,4 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropsteckenDött träd och död fisk Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

13,4 M > c ≥ 2,9 M
25 % > C ≥ 5 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

2,9 M > c ≥ 1,7 M
5 % > C ≥ 3 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

1,7 M > c ≥ 0,58 M
3 % > C ≥ 1 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 0,58 M
C < 1 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Baser
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Basiska lösningar
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 1,4 M
c ≥ 33 %

Skapa etikett
Dödskalle och korsade benknotor Fara Giftigt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Undvik att inandas damm/dimma.

1,4 M > c ≥ 1,3 M
33 % > c ≥ 30 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik att inandas damm/dimma.

1,3 M > c ≥ 0,2 M
30 % > c ≥ 5 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Skadligt vid förtäring. Tvätta händerna grundligt efter användning.

c < 0,2 M
c< 5 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 5 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
c ≥ 1,2 M
c ≥ 33 %

Skapa etikett
Dödskalle och korsade benknotor Fara Giftigt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Undvik att inandas damm/dimma. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
1,2 M > c ≥ 1,1 M
33 % > c ≥ 30 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik att inandas damm/dimma. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
1,1 M > c ≥ 0,38 M
30 % > c ≥ 10 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.
0,38 M > c ≥ 0,19 M
10 % > c ≥ 5 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Skadligt vid förtäring. Tvätta händerna grundligt efter användning.
c < 0,19 M
c < 5 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Fast Ska förvaras i skåp: Oxiderande.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 5 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
Skapa etikett
UtropsteckenDött träd och död fisk Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Baser
Avfallshantering Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
0,26 M > c ≥ 0,13 M
2 % > c ≥ 1 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
c < 0,13 M
c < 1 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Baser
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Basiska lösningar
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 0,5 M
c ≥ 10 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 0,5 M
C < 10 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Syror
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 20 %
Behållare: Sura lösningar
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
c ≥ 4,09 M
c ≥ 55 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropsteckenDött träd och död fisk Fara Skadligt vid förtäring eller vid hudkontakt. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
4,09 M > c ≥ 1,85 M
55 % > c ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropsteckenDött träd och död fisk Fara Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
1,85 M > c ≥ 0,74 M
25 % > c ≥ 10 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropsteckenDött träd och död fisk Fara Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,74 M > c ≥ 0,22 M
10 % > c ≥ 3 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handDött träd och död fisk Fara Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,22 M > c ≥ 0,074 M
3 % > c ≥ 1 %

Skapa etikett
UtropsteckenDött träd och död fisk Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,074 M > c ≥ 0,018 M
1 % > c ≥ 0,25 %

Skapa etikett
Dött träd och död fisk Varning Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,018 M > c ≥ 0,0018 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Skapa etikett
Dött träd och död fisk Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,0018 M > c ≥ 0,00018 M
0,025 % > c ≥ 0,0025 %

Skapa etikett
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.
c < 0,00018 M
c < 0.0025 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 0,25 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 1,5 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
UtropsteckenDött träd och död fisk Varning Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

1,5 M > c ≥ 0,5 M
25 % > C ≥ 10 %

Skapa etikett
UtropsteckenDött träd och död fisk Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

0,5 M > c ≥ 0,15 M
10 % > c ≥ 2,5 %

Skapa etikett
Dött träd och död fisk Varning Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

0,15 M > c ≥ 0,015 M
2,5 % > c ≥ 0,25 %

Skapa etikett
Dött träd och död fisk Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

0,015 M > c ≥ 0,0015 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Skapa etikett
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.

c < 0,0015 M
c < 0,025 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 0,25 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
Skapa etikett
Dött träd och död fisk Varning Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Baser
Avfallshantering Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Baser
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
Skapa etikett
Skadat material och skadad handDött träd och död fisk Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Baser
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 6,8 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

6,8 M > c ≥ 2,7 M
25 % > C ≥ 10 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 2,7 M
C < 10 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Syror
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Sura lösningar
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-försäkran P-statements

10 M > c ≥ 7,3 M
35 % > C ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

7,3 M > c ≥ 2,3 M
25 % > C ≥ 8 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

2,3 M > c ≥ 1,4 M
8 % > C ≥ 5 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 1,4 M
c< 5 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Vid koncentrationer under 50 % kan väteperoxid förvaras i skåp för syror, men förvaras helst kallt i ett kylskåp. Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 10 %.
Små mängder bör reageras fullständigt eller spädas ut under 10 % och sedan hällas ut i avloppet.
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 0,9 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

0,9 M > c ≥ 0,35 M
25 % > C ≥ 10 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 0,35 M
C < 10 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 20 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 0,9 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön.

0,9 M > c ≥ 0,18 M
25 % > C ≥ 5 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

0,18 M > c ≥ 0,11 M
5 % > C ≥ 3 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

0,11 M > c ≥ 0,036 M
3 % > C ≥ 1 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 0,036 M
C < 1 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
Märkning
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c = 0,1 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

15,8 M > c ≥ 14 M
70 % > C ≥ 65 %

Skapa etikett
Flamma över en cirkelSkadat material och skadad handDödskalle och korsade benknotor Fara Kan intensifiera brand. Oxiderande. Giftigt vid inandning. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara material. Andas inte in ångor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

14 M > c ≥ 4,5 M
65 % > c ≥ 28,6 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handDödskalle och korsade benknotor Fara Giftigt vid inandning. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Andas inte in ångor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

4,5 M > c ≥ 2,2 M
28,6 % > c ≥ 14,3 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Skadligt vid inandning. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Andas inte in ångor. Sök läkarhjälp vid obehag. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

2,2 M > c ≥ 0,79 M
14,3 % > c ≥ 5 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

0,79 M > c ≥ 0,47 M
5 % > C ≥ 3 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

0,47 M > c ≥ 0,15 M
3 % > C ≥ 1 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 0,15 M
C < 1 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Syror
Salpetersyra med c ≥ 65 % förvaras i skåp: Oxiderande ämnen.
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Sura lösningar
Märkning
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c = 0,1 %

Skapa etikett
Flamma Fara Mycket brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras på väl ventilerad plats.
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Brandfarliga (inklusive organiska lösningsmedel) och ämnen som reagerar med vatten
Avfallshantering Behållare: Organiskt avfall (icke halogenerat)
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 2,55 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

2,55 M > c ≥ 1,02 M
25 % > C ≥ 10 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 1,02 M
C < 10 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Syror
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Sura lösningar
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 4,4 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

4,4 M > c ≥ 0,35 M
25 % > C ≥ 2 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

0,35 M > c ≥ 0,08 M
2 % > c ≥ 0,5 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 0,08 M
c < 0,5 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Baser
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Basiska lösningar
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
c ≥ 0,84 M
c ≥ 10 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
c < 0,84 M
c < 10 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 20 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
c ≥ 1,58 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
UtropsteckenEn överkropp med inre skadorDött träd och död fisk Varning Skadligt vid förtäring. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Tvätta händerna grundligt efter användning. Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
1,58 M > c ≥ 0,18 M
25 % > c ≥ 3 %

Skapa etikett
En överkropp med inre skadorDött träd och död fisk Varning Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,18 M > c ≥ 0,15 M
3 % > c ≥ 2,5 %

Skapa etikett
Dött träd och död fisk Varning Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,15 M > c ≥ 0,015 M
2,5 % > c ≥ 0,25 %

Skapa etikett
Dött träd och död fisk Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,015 M > c ≥ 0,0015 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Skapa etikett
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.
c < 0,0015 M
c < 0,025 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Fast Ska förvaras i skåp: Oxiderande.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 0,25 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
c ≥ 5,6 M
c ≥ 55 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Skadligt vid förtäring, vid hudkontakt eller vid inandning. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik att inandas damm. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön.
5,6 M > c ≥ 3 M
55 % > c ≥ 30 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Skadligt vid förtäring eller vid inandning. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik att inandas damm. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön.
3 M > c ≥ 2,5 M
30 % > c ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön.
2,5 M > c ≥ 0,3 M
25 % > c ≥ 3 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.
0,3 M > c ≥ 0,1 M
3 % > c ≥ 1 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
c < 0,1 M
c < 1 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 10 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 0,29 M
c ≥ 5 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handDött träd och död fisk Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

0,29 M > c ≥ 0,17 M
5 % > C ≥ 3 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handDött träd och död fisk Fara Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

0,17 M > c ≥ 0,058 M
3 % > C ≥ 1 %

Skapa etikett
UtropsteckenDött träd och död fisk Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

0,058 M > c ≥ 0,001 M
1 % > c ≥ 0,025 %

Skapa etikett
Dött träd och död fisk Varning Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

0,001 M > c ≥ 0,0001 M
0,025 % > c ≥ 0,0025 %

Skapa etikett
Dött träd och död fisk Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

0,0001 M > c ≥ 0,00001 M
0,0025 % > c ≥ 0,00025 %

Skapa etikett
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.

c < 0,00001 M
C < 0,00025 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Fast Ska förvaras i skåp: Oxiderande
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 0,25 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
c ≥ 0,9 M
c ≥ 10 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
c < 0,9 M
c < 10 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Baser
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 20 %
Behållare: Basiska lösningar
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 0,5 M
c ≥ 2 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

0,5 M > c ≥ 0,125 M
2 % > c ≥ 0,5 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 0,125 M
c < 0,5 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Baser
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Basiska lösningar
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
c ≥ 1,5 M
c ≥ 15 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.
1,5 M > c ≥ 0,5 M
15 % > c ≥ 5 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
c < 0,5 M
c < 5 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Syror
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Sura lösningar
Märkning
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c = 0,5 %

Skapa etikett
Flamma Fara Mycket brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras på väl ventilerad plats.
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Brandfarliga (inklusive organiska lösningsmedel) och ämnen som reagerar med vatten
Avfallshantering Behållare: Organiskt avfall (icke halogenerat)
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
c ≥ 1,5 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropsteckenDött träd och död fisk Fara Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
1,5 M > c ≥ 0,18 M
25 % > c ≥ 3 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handDött träd och död fisk Fara Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,18 M > c ≥ 0,15 M
3 % > c ≥ 2,5 %

Skapa etikett
UtropsteckenDött träd och död fisk Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,15 M > c ≥ 0,06 M
2,5 % > c ≥ 1 %

Skapa etikett
UtropsteckenDött träd och död fisk Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,06 M > c ≥ 0,015 M
1 % > c ≥ 0,25 %

Skapa etikett
Dött träd och död fisk Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,015 M > c ≥ 0,0015 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Skapa etikett
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.
c < 0,0015 M
c < 0,025 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 0,25 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter

Publicerad: 

20.11.2022

Senast ändrad:

24.04.2024
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2024, april 24).
Märkning.