CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Hantering av brandfarliga och explosiva varor

Hantering av brandfarliga och explosiva ämnen regleras dels av samma lagar som andra kemikalier och dels av lagar som är utformade för denna grupp av ämnen. Vad detta kan innebära för skolans verksamhet beskrivs på denna sida.

Innehåll

Den här sidan handlar om hantering av brandfarliga och explosiva varor i Sverige. För mer information se även: Märkning, förvaring och avfallshantering

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska skolor arbeta systematiskt för att förebygga bränder och explosioner och detta arbete ska dokumenteras.

Brandfarliga varor

Vad betyder det?

Brandfarliga varor är ett samlingsbegrepp för brandfarliga gaser, vätskor och andra brandreaktiva ämnen. Brännbara vätskor har en flampunkt på 100 °C eller lägre, till exempel handsprit, bensin och aceton. Brandfarliga gaser kan vid en temperatur av 20 °C bilda en brandfarlig gasblandning med luft, det gäller exempelvis acetylen, metan, ammoniak och väte.

Tillstånd

Det krävs tillstånd från kommunen för hantering av en större mängd brandfarliga varor. För skolor, som är publika verksamheter, gäller tillståndsgränserna i tabellen nedan. I ett tillstånd för brandfarlig vara redovisas; tillståndshavaren (skolan), tillstånds-ID, skolans föreståndare för brandfarlig vara, förvaring, samt vilka volymer man har av brandfarlig vätska, aerosol respektive gas.

Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor (msb.se)

Tillståndsgränser för brandfarliga varor för publika verksamheter.
KategoriTillståndsgränsExempel
Brandfarliga gaser2 liter (motsvarande fyra små engångsbehållare)Gasol, metan, ammoniak, vätgas
Aerosoler100 literFärgspray
Brandfarliga vätskor (flampunkt under 60 °C)100 literHandsprit, bensin, aceton, fotogen

Föreståndare

En skola, som har en tillståndspliktig mängd brandfarlig vara, behöver en föreståndare för brandfarlig vara, som verkar för att den brandfarliga varan hanteras säkert. Föreståndaren behöver ha skälig kompetens om tillämpliga regler och egenskaper hos brandfarliga varor i den verksamhet som bedrivs, vilket kan fås genom att gå en grundläggande halv- eller heldagskurs. Utbildningen, som ges av flera aktörer, är inte specifikt utformad för skolverksamhet. Eftersom kurserna ofta är teoretiska, så det kan vara bra att komplettera dem genom att regelbundet på arbetsplatsen öva på den praktiska hanteringen, exempelvis hur man använder läckspray eller kontrollerar slangar.

Uppdraget kan delas på flera personer, exempelvis kan en lärare vara föreståndare för de brandfarliga varorna i NV-salarna, och en skolvaktmästare för de som finns i resten av skolan. Delegeringen av uppgiften ska finnas i ett skriftligt dokument, som inte bara beskriver vad uppgiften innebär utan också hur föreståndaren ska ha möjlighet att genomföra den i form av tid och resurser.

Handbok: Brandfarliga varor – Föreståndare (pdf, msb.se)

Förvaring

För att organisera förvaringen av brandfarlig vara hänvisar vi till information från MSB eller den lokala Räddningstjänsten. Här är några övergripande riktlinjer kring förvaring av brandfarliga varor.

  • De ska endast förvaras tillsammans med produkter som har likartade egenskaper. Allra viktigast är att de ska förvaras åtskilda från oxiderande ämnen.
  • De ska förvaras i låst utrymme, som obehöriga inte kommer åt.
  • Gasflaskor upp till 5 liter kan hanteras fritt i klassrummet, men förvaras i ett EI30-klassat skåp (som står emot brand i 30 minuter) mellan lektioner.
  • Max 60 liter brandfarlig vätska får förvaras i en brandcell.

Mer övergripande information om förvaring av kemikalier

Skyltning

Om skolan förvarar brandfarliga, reaktiva och trycksatta ämnen ska skyltar sättas upp som informerar om fara för brand, explosion eller annan olycka. Skyltarna ska placeras lätt synliga, både på skåp som innehåller brandfarliga varor och på dörren till rummet där dessa förvaras.

Fyra skyltar. 1. Faropiktogram för brandfarligt (svart låga på vit bakgrund omgiven av en röd fyrkantig ram på sned). 2. Förbudsskylt för öppen låga (svart tändsticka och låga på vit bakgrund omgiven av en röd cirkulär ram och snedstreck). 3. Faropiktogram för gas under tryck (svart gasbehållare på vit bakgrund omgiven av en röd fyrkantig ram på sned). 4. Faroskylt för explosiv atmosfär (triangulär skylt med svart ram och svart text EX på gul bakgrund).
Förråd där brandfarliga vätskor eller gaser förvaras ska märkas med piktogrammet brandfarligt samt förbudsskylten införande av öppen eld. Rum och skåp med gasbehållare ska även märkas med piktogrammet Gas under tryck samt EX-skylten som varnar för explosiv atmosfär.

Förråd där brandfarliga vätskor eller gaser förvaras ska märkas med piktogrammet brandfarligt samt förbudsskylten införande av öppen eld. Rum och skåp med gasbehållare ska även märkas med piktogrammet Gas under tryck samt EX-skylten som varnar för explosiv atmosfär (triangulär skylt med gul bakgrund och svart ram).

Rutiner

Det behövs rutiner för användningen av brandfarliga varor som är anpassade för skolans verksamhet. Rutinerna vid exempelvis gasläckage eller brand ska vara tillgängliga så att all personal som använder brandfarlig vara ska känna till den. Några exempel på rutiner hittar du här.

Explosiva varor

Vad betyder det?

Explosivämnen definieras som ”fasta eller flytande ämnen eller blandningar som i sig själva genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och sådant tryck, samt med sådan hastighet att de kan skada omgivningen”. Just att de ”i sig själva” kan reagera är det som skiljer explosiva ämnen och blandningar från andra reaktiva kemikalier. Blandningar av starka oxidationsmedel med organiska ämnen, svavel eller metallpulver bildar explosiva varor.

Klassiska laborationer

Tillverkningen av explosiva varor är tillståndspliktig, oavsett typ av vara eller mängd. Klassiska och populära kemilaborationer såsom nitrering av bomull, tillverkning av klorat-/sockerblandningar eller bengaliska eldar är exempel på tillverkning av explosiva varor, som är alltså tillståndspliktiga. Ett undantag är att tomtebloss av bariumnitrat, stärkelse och aluminium-, järn- eller kopparpulver får tillverkas utan tillstånd vid lärarledd undervisning (högst 300 g).

Tillstånd för tillverkning

Skolor som vill söka tillstånd att genomföra laborationer med tillverkning av explosiva varor ska göra en skriftlig ansökan till MSB; registrator@msb.se, postadress 651 81 Karlstad. Det finns ingen blankett eller mall att fylla i, utan sökanden får själv formulera sin ansökan utifrån sina individuella förutsättningar. Ansökan ska innehålla

  • Uppgifter om skolan
  • Namn på minst en föreståndare för tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor, som verkar för att verksamheten bedrivs enligt lagstiftningens krav. I ansökan anges personuppgifter, befattning, kunskap/utbildning och erfarenhet för den som utsetts till föreståndare
  • Uppgift om den explosiva vara som ska tillverkas och den största mängd (nettovikt) som kommer att tillverkas vid ett tillfälle
  • Beskrivning av arbetsmetod och lokal som ska användas
  • Riskbedömning
  • Ansökan undertecknas av både blivande föreståndare och en representant för skolans ledning

Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor (msb.se)

Sprängämnesprekursorer

Flera vanliga kemikalier i skolor kan användas som utgångsmaterial för sprängämnen. Sedan några år tillbaka gäller EU-gemensamma begränsningar för privatpersoners tillgång till dessa i syfte att försvåra illegal tillverkning av explosiva varor.

Sprängämnesprekursorer med begränsningar ((EU) nr 2019/1148))
Privatpersoner får innehaPrivatpersoner behöver tillstånd för att innehaPrivatpersoner får inte inneha
> 40 vikt% natrium-/kaliumklorat/-perklorat
< 16 vikt% nitrometan> 16 vikt% nitrometan> 46 vikt% ammoniumnitrat
< 3 vikt% salpetersyra3–10 vikt% salpetersyra> 10 vikt% salpetersyra
< 15 vikt% svavelsyra15–40 vikt% svavelsyra> 40 vikt% svavelsyra
< 12 vikt% väteperoxid12–35 vikt% väteperoxid> 35 vikt% väteperoxid

Begränsningarna medför att dessa produkter har blivit stöldbegärliga. Detta hindrar inte att elever hanterar dessa ämnen vid lärarledda kemilektioner i skolans regi, men kräver korrekt hantering. Som andra kemikalier ska sprängämnesprekursorer förvaras inlåsta. Under laborationer ska endast en begränsad mängd ställas fram i klassrummet, anpassad efter det aktuella behovet.

Skolan är skyldig att se till att ämnen som definieras som utgångsmaterial för sprängämnen inte kommer på avvägar eller i fel händer. Därför behövs rutiner som gör det möjligt att upptäcka stöld och oförklarlig förlust, vilken omedelbart ska polisanmälas.

Publicerad: 

30.11.2022

Senast ändrad:

02.05.2023
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, maj 2).
Hantering av brandfarliga och explosiva varor.