CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Lovgivning som regulerer bruk av kjemikalier

Omhandler restriksjoner på kjemikalier, basert på deres farlige egenskaper eller bruk.

Innhold

Restriksjoner knyttet til bruk av kjemikalier

Bruk av visse kjemikalier er av ulike årsaker regulert. Kjemikalier som gir stor grunn til bekymring, er underlagt et autorisasjonsregime for all bruk. Dette er stoffer som utgjør alvorlig fysisk fare, helse- eller miljøfarer, som for eksempel hormonforstyrrelser.

Noen kjemikalier har begrensinger på bruk på grunn av risiko knyttet til stoffets egenskaper eller mulige bruksområder. Dette gjelder for eksempel når stoffene kan brukes til å lage eksplosiver eller ulovlige stoffer.

Restriksjoner knyttet til helse- eller miljøfare

REACH-forskriften (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) er et regelverk for identifisering og regulering av farlige kjemikalier. Stoffer som er svært helse- eller miljøskadelige, og dermed gir grunn til bekymring, kalles SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern).

For å kontrollere risiko knyttet til SVHC-stoffer, krever visse SVHC-stoffer autorisasjon for bruk fra EU-kommisjonen. Målet med dette er å sikre at SVHC-stoffer identifiseres og gradvis erstattes av mindre farlige stoffer eller alternativ teknologi.

SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern)
Autorisasjonslista
  • lister opp stoffer som krever autorisasjon
  • med mindre en autorisasjon fra EU-kommisjonen foreligger, kan ikke stoffet leveres eller brukes
  • publisert i vedlegg XIV i REACH-forskriften
  • reglene gjelder i hele EU og EØS
  • nye stoffer legges til autorisasjonslista regelmessig
Kandidatlista (SVHC-lista)
  • lister opp stoffer som kan bli lagt til autorisasjonslista
  • publisert på nettsiden til ECHA i tråd med artikkel 59(10) i REACH-forskriften
  • gir en indikasjon på hvilke kjemikalier brukere bør vurdere å erstatte med mindre skadelige stoffer

Alle stoffer på autorisasjonslista må substitueres, og substitusjon anbefales sterkt for stoffer på kandidatlista. Substitusjonsplikten innebærer at den enkelte virksomhet må vurdere sin kjemikaliebruk og gå over til mindre skadelige alternativer der det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Hvis substitusjon ikke er mulig, kan EU-kommisjonen, etter en grundig begrunnet søknad, tillate fortsatt bruk.

I tillegg til autorisasjonslista og kandidatlista har vi den særnorske prioritetslista. Prioritetslista overlapper delvis med både autorisasjonslista og kandidatlista. På prioritetslista har norske myndigheter prioritert miljøskadelige stoffer fremfor de stoffene som kun er helseskadelige og tatt større hensyn til funnene som er gjort i norsk overvåkning. Denne lista gir et viktig signal om at dette er stoffer hvor det er viktig å jobbe for reduksjon i bruk eller utslipp, på samme måte som kandidatlista.  

Prioritetslista og de norske oversettelsene av autorisasjonslista og kandidatlista ligger på Miljødirektoratets nettsider. Eksempler på stoffer som er oppført på disse listene er fenolftalein og en rekke bly- og kromforbindelser.

Andre begrensninger

Det finnes også andre europeiske regelverk enn de som er nevnt her som regulerer bruken av farlige kjemikalier. Et eksempel er det europeiske leketøysdirektivets forbud mot bruk av farlige stoffer.

Potensielle utgangsstoffer for eksplosiver eller ulovlig fremstilling av narkotika

Noen kjemikalier er regulert fordi de kan brukes som utgangsmateriale for å lage eksplosiver eller brukes til ulovlig fremstilling av narkotika. Hvis du ønsker å kjøpe noen av disse kjemikaliene, vil forhandleren be om en kjøpserklæring der du oppgir navn og adresse til skolen din. Du må også redegjøre for tiltenkt bruk av kjemikalien(e). Det er forhandlerens ansvar å bekrefte din identitet og sørge for at handelen er i samsvar med regelverket i Norge. Tre eksempler på kjemikalier som trenger kjøpserklæring, og som er vanlige å bruke i kjemiundervisningen på videregående skoler, er salpetersyre, ammoniumnitrat og kaliumpermanganat.

Kjemikalier som selges uten restriksjoner, kan også være utgangsstoffer for eksplosiver eller brukes til ulovlig fremstilling av narkotika. Det er derfor viktig at kjemikalier lagres sikkert og at tilgangen til stoffene er begrenset. Tyveri skal meldes til politiet umiddelbart. 

Tiltak for å forhindre uautorisert tilgang

Skolen er pålagt å ha et system for å holde oversikt over beholdningen av stoffer som kan være tyveriutsatt og for stoffer som har lovregulert bruk. Dette gjelder udenaturert etanol, stoffer som kan brukes som utgangsmateriale for å lage eksplosiver og stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika. Skolen må ha et system som gjør at tyveri, eller betydelig og uforklarlig svinn, raskt kan oppdages. Noen eksempler på stoffer med lovregulert bruk er svovelsyre, kaliumnitrat og kaliumpermanganat. Lister over disse stoffene finnes nederst på siden.

Publisert: 

23.06.2022

Sist oppdatert:

04.09.2023
Ønsker du å referere til denne siden, foreslår vi følgende format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, 4. september).
Lovgivning som regulerer bruk av kjemikalier.
2023/09/04