Lagstiftning som begränsar användningen av kemikalier

Kemikaliebegränsningar baserade på ämnens farliga egenskaper eller möjligheten att använda dem som reaktanter vid syntes av farliga ämnen.

Innehåll

Kemikalier med restriktioner

Användning av vissa kemikalier är, av olika skäl, begränsad. Det kan bero på kemikaliernas fysikaliska, hälso- eller miljöfarliga egenskaper. Begränsningar kan också bero på möjlig användning vid tillverkning av sprängämnen eller olagliga droger.

Särskilt farliga ämnen med hälso- eller miljöfaror

REACH-förordningen (om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) tar upp identifiering och reglering av farliga kemikalier. Ämnen som har allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön definieras som särskilt farliga ämnen (SVHC).

För vissa särskilt farliga ämnen (SVHC), krävs tillstånd för användning från Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Syftet är att se till att sådana ämnen (SVHC) identifieras och successivt ersätts med mindre farliga ämnen eller andra tekniker när det är möjligt.

Förteckningar över särskilt farliga ämnen (SVHC).
Tillståndsförteckningen
Kandidatförteckningen
  • listar ämnen som kan komma att läggas till tillståndsförteckningen
  • publicerad på Echas webbplats i enlighet med artikel 59(10) i REACH-förordningen
  • uppmärksammar användare på kemikalier som man bör överväga att ersätta med mindre farliga alternativ

Substitution är obligatorisk för alla tillståndspliktiga ämnen, men ECHA kan ge tillstånd för användning, det är grundligt motiverat. Substitution rekommenderas starkt även för ämnen i kandidatförteckningen. Om substitution inte är mölig, kan ECHA ge tillstånd för fortsatt användning i de fall anledningen är välmotiverad.

Möjliga utgångsämnen för sprängämnen eller illegala droger

Det finns restriktioner vid köp av kemikalier, som kan användas som utgångsmaterial för tillverkning av sprängämnen eller olagliga droger. Om du som privatperson vill köpa en sådan kemikalie måste du ansöka om tillstånd, men reglerna är mer generösa för skolor, som räknas som professionella användare. Tre exempel på begränsade kemikalier som är vanliga i kemiundervisning är svavelsyra, ammoniumnitrat och kaliumpermanganat.

Även kemikalier som säljs utan begränsningar kan vara utgångsämnen (prekursorer) vid tillverkning av sprängämnen eller olagliga droger, exempelvis aceton. Därför är det viktigt att kemikalier förvaras säkert och att tillgången är begränsad. Stöld ska rapporteras till berörda myndigheter utan dröjsmål.

Publicerad: 

07.12.2021

Senast ändrad:

11.01.2022
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, januari 11).
Lagstiftning som begränsar användningen av kemikalier.