CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Lagstiftning som begränsar användningen av kemikalier

Restriktioner gällande användning av vissa kemikalier baserade på deras farliga egenskaper eller möjligheten att använda dem som utgångsämnen vid tillverkning av farliga ämnen.

Innehåll

Kemikalier med restriktioner

Användning av vissa kemikalier är, av olika skäl, begränsad. Det kan bero på fysikaliska, hälso- eller miljöfarliga egenskaper, exempelvis att kemikalien är hormonstörande.

Vissa kemikalier har restriktioner på grund av risker kopplade till möjliga användningsområden. Det gäller till exempel att de kan användas för att tillverka sprängämnen eller illegala droger.

Särskilt farliga ämnen med hälso- eller miljöfaror

REACH-förordningen (om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) omfattar identifiering och reglering av farliga kemikalier. Ämnen som har allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön definieras som särskilt farliga ämnen (SVHC).

För att kontrollera riskerna med SVHC-ämnen krävs det i vissa fall tillstånd för användning från EU-kommissionen. Syftet är att se till att SVHC-ämnen identifieras och gradvis ersätts med mindre farliga ämnen eller andra tekniker när det är möjligt.

Förteckningar över Särskilt farliga ämnen (SVHC- Substances of very high concern).
Tillståndsförteckningen
  • listar SVHC-ämnen som är tillståndspliktiga
  • såvida inte ett tillstånd från EU-kommisionen erhållits kan ämnet inte tillhandahållas eller användas
  • publicerad på ECHA:s hemsida och i bilaga XIV i REACH-förordningen
  • reglerna gäller i hela EU
  • nya ämnen läggs regelbundet till i Tillståndsförteckningen
Kandidatförteckningen
  • listar ämnen som kan bli tillståndspliktiga
  • publicerad på ECHA:s webbplats i enlighet med artikel 59(10) i REACH-förordningen
  • indikerar vilka kemikalier som användare bör överväga att ersätta med mindre farliga alternativ

Substitution är obligatorisk för alla tillståndspliktiga ämnen och rekommenderas starkt även för ämnen i kandidatförteckningen. Om substitution inte är möjlig, kan EU-kommissionen ge tillstånd för fortsatt användning i de fall anledningen är befogad.

Vetenskaplig forskning och utveckling” är dock undantaget krav på tillstånd och i REACH definieras det så här: ”Vetenskapliga experiment, analyser eller kemisk forskning som utförs under kontrollerade förhållanden, varvid de använda volymerna understiger 1 ton per år.” Frågan är om det alltid råder kontrollerade förhållanden i kemilaborationer i skolan? Nej, troligen inte. Utbildade kemilärare kan genomföra vetenskapliga experiment och analyser under kontrollerade förhållanden och därför kan de ingå i undantaget om krav på tillstånd. Däremot ska minderåriga elever inte använda tillståndspliktiga ämnen.

Utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen

I Sverige har Kemikalieinspektionen (KemI) delat in ämnen med oönskade egenskaper i utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen. Kriterierna för utfasningsämnen är hämtade från det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, men speglar även kriterierna för tillståndsprövning inom REACH. Prioriterade riskminskningsämnen, som är en lägre nivå än utfasningsämnen, har egenskaper som bör ges särskild uppmärksamhet, exempelvis miljöfarliga och allergena ämnen.

Möjliga utgångsämnen för sprängämnen eller olagliga droger

Vid köp av ett ämne som kan användas som utgångsämne (prekursor) för explosiva varor måste leverantören vid varje inköpstillfälle kontrollera identitet och tillstånd. Därför behöver man göra en deklaration där skolans namn och adress anges, samt information kring vad kemikalien i fråga ska användas till.

Andra begränsningar

Specifik användning av en kemikalie kan begränsas om användningen utgör en oacceptabel risk för människors hälsa eller miljön. I vissa fall kan även tillverkning och leverans av en kemikalie omfattas av en sådan begränsning. Många kemikalier är begränsade på ett sådant sätt och kan hittas i bilaga XVII till REACH-förordningen.

Andra europeiska lagar reglerar ytterligare användningen av farliga kemikalier, till exempel ett förbud mot användning av farliga ämnen enligt det europeiska leksaksdirektivet.

Åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst

Kemikalier som kan vara stöldbenägna måste förvaras på ett säkert sätt och tillgången ska vara begränsad.  Skolan måste ha en rutin som gör att stöld, eller betydande och oförklarligt svinn, snabbt kan upptäckas. Eventuell stöld ska polisanmälas omedelbart. Odenaturerad etanol, svavelsyra, kaliumnitrat och kaliumpermanganat är några exempel på undervisningskemikalier som kan vara stöldbegärliga. Fullständiga listor över sprängämnes- och drogprekursorer finns i nedanstående juridiska dokument.

Publicerad: 

29.11.2022

Senast ändrad:

29.11.2022
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, november 29).
Lagstiftning som begränsar användningen av kemikalier.