Denna webbplats är under uppbyggnad …

Online Resources for Chemical Safety in Science Education, CheSSE, är ett treårigt ERASMUS + -projekt som startade den 1 september 2020. Målet med CheSSE är att utveckla kortfattade, uppdaterade, digitala resurser om kemisäkerhet för skolans NO- och kemiundervisning.

De primära målgrupperna för projektet är NO- och kemilärare, skolchefer och NV-lärarutbildare. Innehållet kan också vara användbart för nationella och regionala myndigheter som stödjer och kontrollerar användningen av kemikalier inom naturvetenskaplig utbildning.

Ett önskat långsiktigt mål är att lärare känner sig kompetenta och säkra när de hanterar kemikalier och hanterar skollaboratorier.

Materialet kommer att utvecklas genom diskussioner och workshops och publiceras på denna webbplats, chesse.org på de deltagande organisationernas språk och på engelska.

Hemsidan kommer att innehålla material om följande ämnen:

  • Kortfattad information om europeisk kemikalielagstiftning som kan vara relevant för undervisning i skolan
  • Listor med exempel på kemiska riskkällor, inklusive märkning
  • Tillämpning av principer för grön kemi i skolor, inklusive undervisningsidéer
  • Förslag på riskbedömning av (i) studentövningar samt (ii) förberedelser och efterarbete för lärare och annan involverad personal
  • Förvaring och avfallshantering
  • Ansvarsfrågor och fördelning av arbetsuppgifter
  • Nationell konferens i Finland, Sverige, Slovenien och Norge i 2022.
  • Europeisk konferens för NV-lärarutbildare I Ljubljana I 2023
  • Europeisk konferens för lärare i Helsingfors 2023

Har du frågor eller feedback?
contact@chesse.org