CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Utbildning i kemisäkerhet

För att arbeta med kemikalier på ett säkert sätt, behövs tillräcklig kunskap om kemisäkerhet. Det gäller både lärare och elever.

Innehåll

Lärarfortbildning

För att hantera kemikalier i skolan behöver läraren två olika sorters färdigheter:

 • Praktiska och teoretiska kunskaper om hur farliga kemikalier hanteras på ett säkert sätt och hur man lär ut detta till eleverna.
 • Tillräcklig kompetens för arbetsuppgifter kopplat till kemikaliehantering, exempelvis riskbedömning, förvaring av kemikalier och hantering av labbavfall.

Även om lärare under sin ämnesutbildning inom kemi har lärt sig att hantera kemikalier, är erfarenheten av hur man tar hand om en kemiinstitution ofta begränsad i början av yrkeskarriären. Mer erfarna lärare ska ha möjlighet att bibehålla och uppdatera sina kunskaper.

Ansvar för lärares fortbildning i kemisäkerhet

På en arbetsplats med kemikalier ska arbetsgivaren säkerställa att anställda har lämplig kompetens för att arbeta säkert med kemikalierna. Anställda som har arbetsuppgifter relaterade till kemisäkerhet ska också ges den tid och den utbildning eller fortbildning som behövs för att de ska känna sig trygga i arbetet. Detta omfattar både lärares och elevers arbete med kemikalier och kemisäkerhet.

Det finns flera sätt att organisera fortbildning. I vissa länder erbjuds kurser av fackföreningar eller av privata företag, men fortbildningen kan även ordnas lokalt. Denna webbplats täcker de grundläggande kraven för arbete kopplat till kemisäkerhet och kan användas som en resurs för fortbildning kring detta.

Arbete med farliga kemikalier

Lärare, som inte känner sig trygga i arbetet med farliga kemikalier, måste få riktad fortbildning. Det är viktigt att läraren och arbetsgivaren kommunicerar med varandra om utbildningsbehovet. Denna webbplats är inte tillräcklig för denna typ av riktad fortbildning.

Grundläggande fortbildning i kemisäkerhet

Alla lärare som undervisar i kemi ska ha en grundläggande förståelse för frågor som rör kemisäkerhet och känna till sin skolas säkerhetsrutiner.

Fortbildning i kemisäkerhet bör ske fortlöpande. Detta exempel inbegriper en förberedande uppgift och en uppföljande uppgift, eftersom kemisäkerhet blir mer meningsfullt i ett arbetsrelaterat sammanhang. Det går dock att enbart genomföra den grundläggande introduktionen i mitten.

Förberedande uppgift

Skriv ner frågor du vill ha svar på under fortbildningen.

Grundläggande fortbildning om kemisäkerhet

Följande delar är lämpliga att ta med i den grundläggande fortbildningen:

 1. Inledning och förväntningar
 2. CheSSE.org som kemisäkerhetsresurs
 3. Lagstiftning
 4. Ansvarsfrågor
 5. Säkerhetsdatablad
 6. Riskbedömning
 7. Förvaring och märkning av kemikalier
 8. Att göra egna lösningar och etiketter för märkning
 9. Hantering av farligt avfall
 10. Lärarens ansvar vid praktiskt arbete på labb
 11. Skolans rutiner och information
 12. Sammanfattning och reflektion

Uppföljning

Ett uppföljande projekt som kan utföras individuellt men gärna tillsammans med en kollega.

 1. Identifiera ett område kopplat till kemisäkerhet på din skola som behöver förbättras
 2. Gör en handlingsplan för vad du ska förbättra situationen och verkställ planen
 3. Skriv en kort rapport och dela den med din arbetsgivare

Fortbildning kring särskilda arbetsuppgifter

Den som tilldelats särskilda arbetsuppgifter i kemisäkerhet måste också få resurser i form av tid och fortbildning för att kunna genomföra arbetet tillfredställande. Det kan exempelvis handla om att uppdatera kemikalieförteckningen. Fortbildningen kan ske internt på arbetsplatsen av någon som haft arbetsuppgiften tidigare eller genom självstudier. Oavsett omständigheter är det viktigt att tillräckligt med tid avsätts för fortbildningen.

Det är värdefullt om en eller flera personer i organisationen får mer omfattande kompetensutveckling i kemisäkerhet för att vara en resurs i kemisäkerhetsfrågor.

Stöd efter fortbildning

Genom att ha en god säkerhetskultur på skolan där kollegor med jämna mellanrum kan diskutera kemisäkerhetsfrågor, kan en god kompetens upprätthållas och utvecklas. I vissa länder finns också nationella eller regionala nätverk eller företag som ger stöd i kemisäkerhetsfrågor.

Undervisa elever i kemisäkerhet

Elever bör få grundläggande undervisning i kemisäkerhet vid laborativt arbete, som anpassad efter åldersgruppens behov och aktiviteter. Detta kan ske antingen i början av varje läsår eller när eleverna är nya på skolan. Här ingår att eleverna får lära sig säkerhetsreglerna som gäller i kemilabbet och hur man läser och tolkar faropiktogram. Genom att diskutera fram reglerna tillsammans med eleverna kan dessa bli lättare för eleverna att komma ihåg och följa dem.

Det kan också vara en bra idé att låta eleverna öva på specifika laboratorietekniker för att säkerställa korrekt hantering och minimera risken för olyckor. Exempelvis, hur man använder en gasbrännare, eller hur man hanterar en vollpipett. När eleverna har visat sina praktiska färdigheter kan de få ett diplom som ett bevis på genomförd utbildning.

Publicerad: 

10.11.2022

Senast ändrad:

24.04.2024
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2024, april 24).
Utbildning i kemisäkerhet.