CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Grön kemi i undervisningen

Exempel på elevaktiviteter med koppling till grön kemi.

Inledning​

Att inkludera grön kemi i naturvetenskaplig undervisning är av stort värde, särskilt i experimentellt arbete.

Elevaktiviteter som är optimerade utifrån ett grönt kemiperspektiv gynnar en säkrare inlärningsmiljö genom minskad exponeringen för potentiellt farliga kemikalier och en minskad mängd avfall.

Att införliva gröna kemiprinciper behöver inte vara en allt-eller-inget-strategi, utan snarare en strävan efter ”ju mer, desto bättre”. För att hjälpa eleverna att utveckla kunskaper i grön kemi kan lärare ställa frågor som ”Vad är (inte) grönt med experimentet?” och ”Hur kunde detta experiment göras grönare?”. Att införliva grön kemi i undervisningen kan främja elevers systemtänkande och livscykeltänkande.

Exempel

Den här elevaktiviteten finns i två versioner, en steg för steg-instruktion, och en guidad undersökande version. Biodiesel tillverkas genom en process som kallas ”omförestring”. Eleverna kommer att lära sig om denna syntes både genom experimentellt arbete och teoretiskt via olika tillgängliga källor. Med hjälp av en livscykelanalys utvärderas olika bränslen efter deras påverkan på människor och miljö. Aktiviteten utvärderas också utifrån principerna för grön kemi genom konstruktion av en grön stjärna.

Nyckelord: alkoholer, estrar, kolväten, organiska syreföreningar

Målgrupp: åk 7-9, gymnasiet

Steg för steg-version (kommer snart i svensk översättning):

Undersökande version (kommer snart i svensk översättning):

Bilagor för båda versionerna:

Den här elevaktiviteten finns i två versioner, en steg-för-steg-instruktion och en guidad undersökande version. Eleverna framställer bioplast från bananskal genom experimentellt arbete och lär sig mer om bioplast genom att använda läroböcker och andra tillgängliga källor. Med hjälp av en livscykelanalys utvärderar de olika typer av (bio)plaster efter deras påverkan på människor och miljö. Aktiviteten utvärderas utifrån principerna för grön kemi.

Nyckelord: bioplast, organiska syreföreningar

Målgrupp: åk 7-9, gymnasiet

Steg för steg-version:

Undersökande version:

Bilagor för båda versionerna:

Eleverna lär sig om fosfatåtervinning från rening av avloppsvatten. Fosformineraler, som används för att tillverka handelsgödsel, är en ändlig resurs. Precis som i djurgödsel finns fosfor till exempel i avföringen som vi spolar ner i toaletten. Eleverna får lära sig om hur avloppsreningsverken kan bli resurser för fosforåtervinning, genom att behandla och använda avloppsslam. Eleverna kommer att använda separationstekniker inklusive utfällning och filtrering. Principerna för grön kemi representeras av fokus på återvinning av ändliga resurser.

Nyckelord: ändliga resurser, fällning, kemikalieåtervinning, löslighet, rening av avloppsvatten

Målgrupp: Åk 4-9 och gymnasiet

(kommer snart i svensk översättning)

Eleverna tillverkar och analyserar tre bioplaster, på ett säkert och systematiskt sätt, och jämför nedbrytningen med vanliga plaster. Spektrofotometri används som analysmetod för att följa nedbrytningen. Teori om kemisk bindning används för att diskutera nedbrytbarheten av de syntetiserade bioplasterna. De gröna kemiprinciperna är representerade med fokus på användningen av förnybara råvaror och design för nedbrytning.

Nyckelord: Bioplaster, kemisk bindning, nedbrytning, hållbar utveckling, spektrofotometri

Målgrupp: åk 9 och gymnasiet

(kommer snart i svensk översättning)

Den här elevaktiviteten finns i två versioner, en steg för steg-instruktion, och en guidad undersökande version. I den här aktiviteten lär sig eleverna om olika metoder för att bestämma pH både genom experimentellt arbete och teoretiskt via olika tillgängliga källor. Eleverna utvärderar vilken påverkan de olika mätmetoderna för pH har på miljön och samhället, med hjälp av livscykelanalys. Aktiviteten utvärderas också utifrån principerna för grön kemi genom konstruktion av en grön stjärna.

Nyckelord: syror, baser, indikatorer, neutralisation, pH-bestämning, salter

Målgrupp: åk 7-9, gymnasiet

Steg för steg-version (kommer snart i svensk översättning):

Undersökande version (kommer snart i svensk översättning):

Bilagor för båda versionerna:

I den här aktiviteten lär sig eleverna att vätgas kan bildas när oädla metaller reagerar med syror. De undersöker hur reaktionshastigheten påverkas av vilka metaller som reagerar och av syrans koncentration. Aktiviteten ger möjlighet att utveckla färdigheter om hur experimentella metoder kan optimeras för att minimera risker, samtidigt som reaktionshastigheten bibehålls. Aktiviteten utvärderas utifrån principerna för grön kemi.

Nyckelord: vätgasframställning, reaktionsoptimering

Målgrupp: gymnasiet

Eleverna utvecklar kunskaper om olika egenskaper hos alkoholer såsom löslighet och brännbarhet. De lär sig hur man jämför grönheten mellan två olika metoder. I en av metoderna ersätts eller utesluts de mest farliga alkoholerna. Aktiviteten utvärderas utifrån principerna för grön kemi genom att utvärdera vilken av de två metoderna som är mest hållbar.

Nyckelord: alkoholers egenskaper, substitution

Målgrupp: gymnasiet

Publicerad: 

24.04.2023

Senast ändrad:

31.05.2023
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, maj 31).
Grön kemi i undervisningen.