CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Ansvar

Alla som arbetar på en skola ska samarbeta för att säkerställa en god arbetsmiljö, men arbetsgivaren har det juridiska ansvaret för kemisäkerheten som är en del av arbetsmiljön.

Innehåll

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren, eller rektorn som representant för arbetsgivaren, har det formella ansvaret för både lärares och elevers arbetsmiljö. I detta ansvar ingår

  • att säkerställa att skolan har ett dokumenterat systematiskt kemisäkerhetsarbete, enligt lagkraven.
  • att säkerställa att arbetstagare (även elever) har tillräcklig kunskap och utbildning om kemisäkerhet.
  • att avsätta tillräckligt med tid och andra resurser till kemisäkerhetsarbetet.

Arbetsgivare ska säkerställa att kemisäkerhetsarbetet utförs systematiskt. De behöver känna till vad som krävs, säkerställa att nödvändiga rutiner upprättas, samt att tillhörande arbetsuppgifter fördelas och utförs. Skolledare utan NV-bakgrund kan sakna insikt om innehållet i detta arbete.

Även om arbetsgivaren är formellt ansvarig för kemisäkerheten, behöver hen inte själv utföra arbetet. Istället kan konkreta arbetsuppgifter fördelas till en eller flera person(er) med lämpliga kvalifikationer, exempelvis en kemi-eller NV-lärare. Den som får dessa arbetsuppgifter, ska ges tillräckliga befogenheter samt den tid och utbildning som behövs för att utföra uppgifterna.

Fördelning av arbetsuppgifter

Många arbetsuppgifter som behöver utföras för att ta hand om skolans kemiinstitution, ryms inte i lärares ordinarie pedagogiska arbete. För att säkerställa en god arbetsmiljö kring skolans kemiundervisning ska arbetsgivaren därför specificera och fördela sådana arbetsuppgifter skriftligen.

Exempel på uppgifter som kan fördelas är:

  • Att organisera arbetsmiljöarbetet på kemiinstitutionen
  • Att organisera säker förvaring av kemikalier som används i undervisningen
  • Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning

När en arbetstagare tilldelas en uppgift är det arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla de resurser som krävs för att utföra arbetet.

Lärares och elevers ansvar

Både lärare och elever ska samarbeta med arbetsgivaren för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Detta innebär att ta ansvar för sin egen hälsa och säkerhet genom att använda utrustning och kemikalier på ett säkert sätt samt anmäla eventuella brister och faror till arbetsgivaren.

Publicerad: 

10.11.2022

Senast ändrad:

24.04.2024
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2024, april 24).
Ansvar.