CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Lagstiftning om avfall

Principer för avfallshantering enligt EU-lagstiftning.

Den här sidan tar upp lagstiftningen om avfall.
För praktiska exempel, se: Avfallshantering

I avfallsdirektivet (WFD) fastställs några grundläggande principer för avfallshantering: det ställer krav på att avfall hanteras utan att äventyra människors hälsa eller skada miljön, i synnerhet utan risker för vatten, luft, mark, växter eller djur, utan att orsaka störningar genom buller eller lukt, och utan att det påverkar landsbygden eller platser av särskilt intresse negativt.

Avfallspyramiden illustrerar prioriteringarna i avfallsdirektivet. Att förebygga, genom att minimera mängden farligt avfall, är högst upp i pyramiden, eftersom det ska prioriteras först.

Modell för avfallshierakin: En upp och nervänd pyramid som är vertikalt uppdelad i fem sektioner. Den övre och bredaste delen av pyramiden står för: minimera avfall. Pyramidens andra del är: återanvända. Den tredje delen av pyramiden är: återvinna material. Den fjärde delen av pyramiden är: utvinna energi. Den sista och minsta sektionen längst ner i pyramiden är: deponera.
Avfallsdirektivet (WFD) definierar en hierarki för avfallshantering. Åtgärder som leder till en minimering av avfall eller återanvändning prioriteras högst, följt av materialåtervinning och energiutvinning. Deponering av avfall bör vara den allra sista utvägen.

En övergripande princip för miljöansvar är att den som förorenar betalar. Principen innebär kortfattat att de som producerar avfall ska ta kostnaderna (producentansvar) för att hantera avfallet och förhindra skador på människors hälsa eller miljön.

Avfallsdirektivet är minimikravet för avfallshantering i EU- och EES-länderna, men nationella eller regionala bestämmelser är i många fall strängare. Därför bör skolans rektor eller huvudman ta reda på vilka lokala regler som gäller för hantering av labbavfall.

Publicerad: 

07.12.2021

Senast ändrad:

24.04.2024
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2024, april 24).
Lagstiftning om avfall.