Lagstiftning om avfall

Principer för avfallshantering enligt EU-lagstiftning.

I avfallsdirektivet (WFD) fastställs några grundläggande principer för avfallshantering: det ställer krav på att avfall hanteras utan att äventyra människors hälsa eller skada miljön, i synnerhet utan risker för vatten, luft, mark, växter eller djur, utan att orsaka störningar genom buller eller lukt, och utan att det påverkar landsbygden eller platser av särskilt intresse negativt.

Att minska mängden avfall och minska det farliga innehållet i avfallet anses ha högsta prioritet enligt avfallshierarkin.

Modell för avfallshierakin: En upp och nervänd pyramid som är vertikalt uppdelad i fem sektioner. Den övre och bredaste delen av pyramiden står för: förebyggande. Pyramidens andra del är: förberedelse för återanvändning. Den tredje delen av pyramiden är: återvinning. Den fjärde delen av pyramiden är: energiåtervinning. Den sista och minsta sektionen längst ner i pyramiden är: avfallshantering (deponi).
Avfallsdirektivet (WFD) definierar en hierarki inom avfallshantering. Avfallsförebyggande åtgärder och återanvändning är de mest föredragna alternativen, följt av återvinning och energiåtervinning. Deponi av avfall bör vara den allra sista utvägen.

Principen att förorenaren betalar är en central här det handlar om att skydda miljön. Principen innebär kortfattat att de som producerar föroreningar ska ta kostnaderna (producentansvar) för att hantera föroreningarna och förhindra skador på människors hälsa eller miljön.

Rektor eller chef för skolan bör kontakta kommunen eller kommunens miljökontor för att få aktuella regler som gäller lokalt, då dessa och nationella bestämmelser ofta är strängare än EU:s avfallsdirektiv.

Publicerad: 

07.12.2021

Senast ändrad:

07.12.2021
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2021, december 7).
Lagstiftning om avfall.