CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Checklistor och verktyg

Snabb tillgång till alla verktyg, mallar och checklistor på chesse.org.

Vid allt praktiskt arbete som innehåller hantering av farliga kemikalier eller farlig utrustning krävs det att läraren eller en laboratorietekniker gör en riskbedömning.

Läs mer: Riskbedömning

Kemikalier i NV-undervisningen måste märkas enligt EU:s regelverk. Om du gör dina egna lösningar ska de också märkas för att möjliggöra identifiering och korrekt hantering.

Läs mer: Märkning

Skolan är enligt lag skyldig att ha en uppdaterad kemikalieförteckning och aktuella säkerhetsdatablad för alla kemikalier och lösningar på arbetsplatsen.

Skolor skal arbeta systematiskt för att förebygga bränder och explosioner och detta arbete ska dokumenteras.

Alla skolor är enligt lag skyldiga att slänga kemikalier i enlighet med föreskrifter för att säkerställa korrekt avfallshantering.

Interaktivt beslutsträd för val av avfallskärl:
Är avfallet farligt avfall?
 • Ja
  Innehåller avfallet organiska ämnen?
  • Ja
   Är avfallet halogenerat?
   • Ja
    Behållare: Halogenerade organiska ämnen
   • Nej
    Behållare: Organiska ämnen (icke-halogenerade)
  • Nej
   Innehåller avfallet miljöfarliga oorganiska salter?
   • Ja
    Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
   • Nej
    Är avfallet surt?
    • Ja
     Behållare: Sura lösningar
    • Nej
     Är avfallet basiskt?
     • Ja
      Behållare: Basiska lösningar
     • Nej
      Börja om från början
 • Nej
  Är avfallet annat labbavfall?
  • Ja
   Är avfallet kraftigt förorenat labbglas?
   • Ja
    Är avfallet spetsigt eller vasst?
    • Ja
     Behållare: Förorenade nålar och/eller vassa föremål
    • Nej
     Behållare: Annat förorenat fast avfall
   • Nej
    Är avfallet rent värmetåligt labbglas?
    • Ja
     Behållare: Rent värmetåligt labbglas (trasigt eller helt)
    • Nej
     Återvinns i vanlig glasåtervinning
  • Nej
   Återvinns i vanlig glasåtervinning

Läs mer: Avfallshantering

Många arbetsuppgifter som behöver utföras för att ta hand om skolans kemiinstitution, ryms inte i lärares ordinarie pedagogiska arbete. ör att säkerställa en god arbetsmiljö kring skolans kemiundervisning ska arbetsgivaren därför specificera och fördela sådana arbetsuppgifter skriftligen.

Exempel på uppgifter som kan fördelas är:

 • Att organisera arbetsmiljöarbetet på kemiinstitutionen
 • Att organisera säker förvaring av kemikalier som används i undervisningen
 • Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning

När en arbetstagare tilldelas en uppgift är det arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla de resurser som krävs för att utföra arbetet.

Elever bör få grundläggande undervisning i kemisäkerhet vid laborativt arbete, som anpassad efter åldersgruppens behov och aktiviteter. Detta kan ske antingen i början av varje läsår eller när eleverna är nya på skolan. Här ingår att eleverna får lära sig säkerhetsreglerna som gäller i kemilabbet och hur man läser och tolkar faropiktogram. Genom att diskutera fram reglerna tillsammans med eleverna kan dessa bli lättare för eleverna att komma ihåg och följa dem.

Det kan också vara en bra idé att låta eleverna öva på specifika laboratorietekniker för att säkerställa korrekt hantering och minimera risken för olyckor. Exempelvis, hur man använder en gasbrännare, eller hur man hanterar en vollpipett. När eleverna har visat sina praktiska färdigheter kan de få ett diplom som ett bevis på genomförd utbildning.

Varje arbetsuppgift som kan innebära risker ska riskbedömas. Omfattningen av riskbedömningen bör stå i proportion till risken. Olika aktiviteter som har samma typ av kemiska risker kan riskbedömas tillsammans.

En riskbedömning av praktiskt arbete ska inbegripa följande tre steg:

 • Identifiera de faror som är förknippade med valet av kemikalier, utrustning och genomförande.
 • Bedöma riskerna för varje delmoment av laborationen eller demonstrationen, även momenten före och efter genomförandet.
 • Bestämma de försiktighetsåtgärder som bör vidtas för att minska och kontrollera identifierade risker.

Riskbedömningen ska dokumenteras och innehålla:

 • avsedd elevgrupp och lokal
 • alla identifierade faror
 • risknivån förknippade med dessa faror
 • de situationer där riskerna behöver kontrolleras eller minskas
 • de åtgärder som bör vidtas för att minska och kontrollera riskerna
 • vilken utrustning som ska finnas tillgänglig vid genomförandet, eller i händelse av spill eller olycka
 • en handlingsplan för olyckshändelse

Faroinformation för några vanliga kemikalier

Listan nedan innehåller faroinformation för vanligt förekommande lösningar i kemiundervisningen. Faroinformationen beror av lösningens koncentration, så se till att välja rätt koncentrationsintervall.

Om kemikalien inte finns i listan nedan, försök hitta ett säkerhetsdatablad för kemikalielösningen vid önskad koncentration. På etiketten anges de faropiktogram, signalord och faroangivelser som står i säkerhetsdatabladet. Välj de skyddsangivelser som är mest relevanta för hur lösningen ska användas. Om ett säkerhetsdatablad med rätt koncentration inte finns tillgängligt, kan du använda faroinformationen från ett säkerhetsdatablad för en mer koncentrerad lösning eller för det rena ämnet. Då blir lösningen överklassificerad (har för skarp märkning), men det är bättre än ingen märkning alls.

Etikettgenerator

Etikettgeneratorn ger etiketter enligt CLP-förordningen, och är baserad på harmoniserad klassificering. Informationen kan skilja sig något från den som finns i enstaka leverantörers säkerhetsdatablad.

När du väljer en kemikalie visas klassificeringen för olika koncentrationsintervall. Klicka på ”Skapa etikett” för önskat koncentrationsintervall. Ett tips för att få flera kopior på en utskriftssida eller göra andra justeringar är att kopiera innehållet på sidan med etiketten och klistra in i till exempel en textruta i ett Word-dokument.

Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
17,4 M > c ≥ 13,3 M
100 % > c ≥ 80 %

Skapa etikett
FlammaSkadat material och skadad hand Fara Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.
13,3 M > c ≥ 4,1 M
80 % > c ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.
4,1 M > c ≥ 1,6 M
25 % > c ≥ 10 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
c < 1,6 M
c < 10 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Syror
Förvara under ögonhöjd. Koncentrationer över 80 % ska förvaras i skåp med brandfarliga ämnen.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Sura lösningar
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
c ≥ 4,6 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
4,6 M > c ≥ 1,8 M
25 % > c ≥ 10 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
c < 1,8 M
c < 10 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 20 %
Behållare: Sura lösningar
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 13,4 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropsteckenDött träd och död fisk Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

13,4 M > c ≥ 2,9 M
25 % > C ≥ 5 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

2,9 M > c ≥ 1,7 M
5 % > C ≥ 3 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

1,7 M > c ≥ 0,58 M
3 % > C ≥ 1 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 0,58 M
C < 1 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Baser
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Basiska lösningar
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 1,4 M
c ≥ 33 %

Skapa etikett
Dödskalle och korsade benknotor Fara Giftigt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Undvik att inandas damm/dimma.

1,4 M > c ≥ 1,3 M
33 % > c ≥ 30 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik att inandas damm/dimma.

1,3 M > c ≥ 0,2 M
30 % > c ≥ 5 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Skadligt vid förtäring. Tvätta händerna grundligt efter användning.

c < 0,2 M
c< 5 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 5 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
c ≥ 1,2 M
c ≥ 33 %

Skapa etikett
Dödskalle och korsade benknotor Fara Giftigt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Undvik att inandas damm/dimma. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
1,2 M > c ≥ 1,1 M
33 % > c ≥ 30 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik att inandas damm/dimma. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
1,1 M > c ≥ 0,38 M
30 % > c ≥ 10 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.
0,38 M > c ≥ 0,19 M
10 % > c ≥ 5 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Skadligt vid förtäring. Tvätta händerna grundligt efter användning.
c < 0,19 M
c < 5 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Fast Ska förvaras i skåp: Oxiderande.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 5 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
Skapa etikett
UtropsteckenDött träd och död fisk Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Baser
Avfallshantering Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
0,26 M > c ≥ 0,13 M
2 % > c ≥ 1 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
c < 0,13 M
c < 1 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Baser
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Basiska lösningar
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 0,5 M
c ≥ 10 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 0,5 M
C < 10 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Syror
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 20 %
Behållare: Sura lösningar
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
c ≥ 4,09 M
c ≥ 55 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropsteckenDött träd och död fisk Fara Skadligt vid förtäring eller vid hudkontakt. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
4,09 M > c ≥ 1,85 M
55 % > c ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropsteckenDött träd och död fisk Fara Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
1,85 M > c ≥ 0,74 M
25 % > c ≥ 10 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropsteckenDött träd och död fisk Fara Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,74 M > c ≥ 0,22 M
10 % > c ≥ 3 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handDött träd och död fisk Fara Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,22 M > c ≥ 0,074 M
3 % > c ≥ 1 %

Skapa etikett
UtropsteckenDött träd och död fisk Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,074 M > c ≥ 0,018 M
1 % > c ≥ 0,25 %

Skapa etikett
Dött träd och död fisk Varning Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,018 M > c ≥ 0,0018 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Skapa etikett
Dött träd och död fisk Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,0018 M > c ≥ 0,00018 M
0,025 % > c ≥ 0,0025 %

Skapa etikett
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.
c < 0,00018 M
c < 0.0025 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 0,25 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 1,5 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
UtropsteckenDött träd och död fisk Varning Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

1,5 M > c ≥ 0,5 M
25 % > C ≥ 10 %

Skapa etikett
UtropsteckenDött träd och död fisk Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

0,5 M > c ≥ 0,15 M
10 % > c ≥ 2,5 %

Skapa etikett
Dött träd och död fisk Varning Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

0,15 M > c ≥ 0,015 M
2,5 % > c ≥ 0,25 %

Skapa etikett
Dött träd och död fisk Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

0,015 M > c ≥ 0,0015 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Skapa etikett
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.

c < 0,0015 M
c < 0,025 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 0,25 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
Skapa etikett
Dött träd och död fisk Varning Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Baser
Avfallshantering Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Baser
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
Skapa etikett
Skadat material och skadad handDött träd och död fisk Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Baser
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 6,8 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

6,8 M > c ≥ 2,7 M
25 % > C ≥ 10 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 2,7 M
C < 10 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Syror
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Sura lösningar
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-försäkran P-statements

10 M > c ≥ 7,3 M
35 % > C ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

7,3 M > c ≥ 2,3 M
25 % > C ≥ 8 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

2,3 M > c ≥ 1,4 M
8 % > C ≥ 5 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 1,4 M
c< 5 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Vid koncentrationer under 50 % kan väteperoxid förvaras i skåp för syror, men förvaras helst kallt i ett kylskåp. Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 10 %.
Små mängder bör reageras fullständigt eller spädas ut under 10 % och sedan hällas ut i avloppet.
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 0,9 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

0,9 M > c ≥ 0,35 M
25 % > C ≥ 10 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 0,35 M
C < 10 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 20 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 0,9 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön.

0,9 M > c ≥ 0,18 M
25 % > C ≥ 5 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

0,18 M > c ≥ 0,11 M
5 % > C ≥ 3 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

0,11 M > c ≥ 0,036 M
3 % > C ≥ 1 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 0,036 M
C < 1 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
Märkning
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c = 0,1 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

15,8 M > c ≥ 14 M
70 % > C ≥ 65 %

Skapa etikett
Flamma över en cirkelSkadat material och skadad handDödskalle och korsade benknotor Fara Kan intensifiera brand. Oxiderande. Giftigt vid inandning. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara material. Andas inte in ångor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

14 M > c ≥ 4,5 M
65 % > c ≥ 28,6 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handDödskalle och korsade benknotor Fara Giftigt vid inandning. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Andas inte in ångor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

4,5 M > c ≥ 2,2 M
28,6 % > c ≥ 14,3 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Skadligt vid inandning. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Andas inte in ångor. Sök läkarhjälp vid obehag. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

2,2 M > c ≥ 0,79 M
14,3 % > c ≥ 5 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

0,79 M > c ≥ 0,47 M
5 % > C ≥ 3 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

0,47 M > c ≥ 0,15 M
3 % > C ≥ 1 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 0,15 M
C < 1 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Syror
Salpetersyra med c ≥ 65 % förvaras i skåp: Oxiderande ämnen.
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Sura lösningar
Märkning
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c = 0,1 %

Skapa etikett
Flamma Fara Mycket brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras på väl ventilerad plats.
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Brandfarliga (inklusive organiska lösningsmedel) och ämnen som reagerar med vatten
Avfallshantering Behållare: Organiskt avfall (icke halogenerat)
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 2,55 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

2,55 M > c ≥ 1,02 M
25 % > C ≥ 10 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 1,02 M
C < 10 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Syror
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Sura lösningar
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 4,4 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

4,4 M > c ≥ 0,35 M
25 % > C ≥ 2 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

0,35 M > c ≥ 0,08 M
2 % > c ≥ 0,5 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 0,08 M
c < 0,5 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Baser
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Basiska lösningar
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
c ≥ 0,84 M
c ≥ 10 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
c < 0,84 M
c < 10 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 20 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
MärkningUrvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå.
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
c ≥ 1,58 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
UtropsteckenEn överkropp med inre skadorDött träd och död fisk Varning Skadligt vid förtäring. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Tvätta händerna grundligt efter användning. Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
1,58 M > c ≥ 0,18 M
25 % > c ≥ 3 %

Skapa etikett
En överkropp med inre skadorDött träd och död fisk Varning Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,18 M > c ≥ 0,15 M
3 % > c ≥ 2,5 %

Skapa etikett
Dött träd och död fisk Varning Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,15 M > c ≥ 0,015 M
2,5 % > c ≥ 0,25 %

Skapa etikett
Dött träd och död fisk Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,015 M > c ≥ 0,0015 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Skapa etikett
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.
c < 0,0015 M
c < 0,025 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Fast Ska förvaras i skåp: Oxiderande.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 0,25 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
c ≥ 5,6 M
c ≥ 55 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Skadligt vid förtäring, vid hudkontakt eller vid inandning. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik att inandas damm. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön.
5,6 M > c ≥ 3 M
55 % > c ≥ 30 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Skadligt vid förtäring eller vid inandning. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik att inandas damm. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön.
3 M > c ≥ 2,5 M
30 % > c ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropstecken Fara Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön.
2,5 M > c ≥ 0,3 M
25 % > c ≥ 3 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.
0,3 M > c ≥ 0,1 M
3 % > c ≥ 1 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
c < 0,1 M
c < 1 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 10 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 0,29 M
c ≥ 5 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handDött träd och död fisk Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

0,29 M > c ≥ 0,17 M
5 % > C ≥ 3 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handDött träd och död fisk Fara Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

0,17 M > c ≥ 0,058 M
3 % > C ≥ 1 %

Skapa etikett
UtropsteckenDött träd och död fisk Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

0,058 M > c ≥ 0,001 M
1 % > c ≥ 0,025 %

Skapa etikett
Dött träd och död fisk Varning Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

0,001 M > c ≥ 0,0001 M
0,025 % > c ≥ 0,0025 %

Skapa etikett
Dött träd och död fisk Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

0,0001 M > c ≥ 0,00001 M
0,0025 % > c ≥ 0,00025 %

Skapa etikett
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.

c < 0,00001 M
C < 0,00025 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Fast Ska förvaras i skåp: Oxiderande
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 0,25 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
c ≥ 0,9 M
c ≥ 10 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
c < 0,9 M
c < 10 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Baser
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 20 %
Behållare: Basiska lösningar
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c ≥ 0,5 M
c ≥ 2 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

0,5 M > c ≥ 0,125 M
2 % > c ≥ 0,5 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

c < 0,125 M
c < 0,5 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Baser
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Basiska lösningar
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
c ≥ 1,5 M
c ≥ 15 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad hand Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.
1,5 M > c ≥ 0,5 M
15 % > c ≥ 5 %

Skapa etikett
Utropstecken Varning Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
c < 0,5 M
c < 5 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Syror
Förvara under ögonhöjd.
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 1 %
Behållare: Sura lösningar
Märkning
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser

c = 0,5 %

Skapa etikett
Flamma Fara Mycket brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras på väl ventilerad plats.
Förvaring och Avfallshantering
Förvaring Skåp: Brandfarliga (inklusive organiska lösningsmedel) och ämnen som reagerar med vatten
Avfallshantering Behållare: Organiskt avfall (icke halogenerat)
Märkning Urvalet av P-fraser är tänkt för användning av kemikalierna i undervisning på gymnasienivå
Koncentration Faropiktogram Signalord H-fraser P-fraser
c ≥ 1,5 M
c ≥ 25 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handUtropsteckenDött träd och död fisk Fara Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
1,5 M > c ≥ 0,18 M
25 % > c ≥ 3 %

Skapa etikett
Skadat material och skadad handDött träd och död fisk Fara Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,18 M > c ≥ 0,15 M
3 % > c ≥ 2,5 %

Skapa etikett
UtropsteckenDött träd och död fisk Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,15 M > c ≥ 0,06 M
2,5 % > c ≥ 1 %

Skapa etikett
UtropsteckenDött träd och död fisk Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,06 M > c ≥ 0,015 M
1 % > c ≥ 0,25 %

Skapa etikett
Dött träd och död fisk Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.
0,015 M > c ≥ 0,0015 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Skapa etikett
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.
c < 0,0015 M
c < 0,025 %

Skapa etikett
Ej märkningspliktigt
Förvaring och avfallshantering
Förvaring Skåp: Giftig
Avfallshantering Koncentrationsgräns för farligt avfall: 0,25 %
Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
Beslutsträd för val av avfallsbehållare:
Är avfallet farligt avfall?
 • Ja
  Innehåller avfallet organiska ämnen?
  • Ja
   Är avfallet halogenerat?
   • Ja
    Behållare: Halogenerade organiska ämnen
   • Nej
    Behållare: Organiska ämnen (icke-halogenerade)
  • Nej
   Innehåller avfallet miljöfarliga oorganiska salter?
   • Ja
    Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
   • Nej
    Är avfallet surt?
    • Ja
     Behållare: Sura lösningar
    • Nej
     Är avfallet basiskt?
     • Ja
      Behållare: Basiska lösningar
     • Nej
      Börja om från början
 • Nej
  Är avfallet annat labbavfall?
  • Ja
   Är avfallet kraftigt förorenat labbglas?
   • Ja
    Är avfallet spetsigt eller vasst?
    • Ja
     Behållare: Förorenade nålar och/eller vassa föremål
    • Nej
     Behållare: Annat förorenat fast avfall
   • Nej
    Är avfallet rent värmetåligt labbglas?
    • Ja
     Behållare: Rent värmetåligt labbglas (trasigt eller helt)
    • Nej
     Återvinns i vanlig glasåtervinning
  • Nej
   Återvinns i vanlig glasåtervinning

Publicerad: 

02.05.2023

Senast ändrad:

07.05.2023
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, maj 7).
Checklistor och verktyg.