Lovgivning om avfallshåndtering

Rammer for avfallshåndtering i henhold til EU-lovgivingen.

Rammedirektivet for avfall regulerer håndtering av avfall og fastsetter noen prinsipper for avfallshåndtering: Avfall skal håndteres uten å sette menneskers helse i fare eller skade miljøet, uten risiko for vann, luft, jord, planter eller dyr, uten å forårsake plager gjennom støy eller lukt, og uten å påvirke natur og miljø.

Avfallspyramiden er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk. Avfallsreduksjon og reduksjon av andelen farlig avfall ligger øverst i pyramiden og skal prioriteres først

The waste hierachy pyramid model: A bottom-up pyramid is vertical divided into five sections. The upper and widest section of the pyramid is: Prevention. The second section of the pyramid is: Preparing for re-use. The third section of the pyramid is: Recycling.The fourth section of the pyramid is: Recovery. The last and smallest section at the bottom of the pyramid is: Disposal.
Avfallsdirektivet definerer et hierarki for avfallshåndtering. Avfallsforebygging og gjenbruk er de mest foretrukne alternativene, etterfulgt av resirkulering og energigjenvinning. Deponering bør være siste utvei.

«Forurenser betaler» er et overordnet prinsipp for miljøansvar. Prinsippet innebærer at de som produserer avfall, enten den opprinnelige avfallsprodusenten eller de nåværende/tidligere avfallsinnehaverne, skal betale for avfallshåndteringen.

Rammedirektivet for avfall er minstekrav for håndtering av avfall i EU- og EØS-landene. I Norge legger Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall føringer for behandling av farlig avfall. Dette gjelder når skolen skal kvitte seg med kjemikalier og rester fra for eksempel kjemi- og biologiforsøk. Det er skoleleder som har ansvar for at regelverket følges, og skolen må håndtere og oppbevare avfallet på en forsvarlig måte slik at det ikke skaper forurensing eller skade på mennesker eller dyr.

Publisert: 

23.06.2022

Sist oppdatert:

28.09.2022
Ønsker du å referere til denne siden, foreslår vi følgende format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, september 28).
Lovgivning om avfallshåndtering.