CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Juridisk ansvar

Arbeidsgiver har det juridiske ansvaret for sikkerheten til lærere og elever i skolen, og at skolen følger lover og regler som gjelder kjemikaliesikkerhet.

Innhold

Arbeidsgivers ansvar

På en skole er det rektor som representerer arbeidsgiver og dermed har ansvar for at regelverket blir fulgt. Dette ansvaret innebærer blant annet å

  • dokumentere at skolen har en systematisk tilnærming til kjemikaliesikkerhet som oppfyller kravene i loven
  • sørge for at ansatte og elever har nødvendig opplæring i kjemikaliesikkerhet
  • sette av tilstrekkelig tid og andre ressurser til HMS-arbeid, inkludert kjemikaliesikkerhet

Rektorer og andre med ansvar for skolens HMS-system må vite hva som kreves slik at skolen har rutiner som sikrer at lovpålagte oppgaver blir fordelt og utført, og at ansatte og elever får den opplæringen de trenger. For skoleledere uten naturfaglig bakgrunn, kan rutiner og arbeidsoppgaver knyttet til kjemikaliesikkerhet i naturfag- og kjemiundervising være ukjent farvann.

Selv om rektor er formelt ansvarlig for skolens HMS-arbeid, er ikke rektor pålagt å utføre alt arbeidet selv. I stedet kan konkrete oppgaver delegeres til for eksempel en naturfag- eller kjemilærer. Den som får disse oppgavene bør også gis nødvendig myndighet, ressurser (i form av tid og/eller økonomisk godtgjøring) og opplæring for å utføre oppgavene.

Delegering av oppgaver

En rekke av HMS-oppgavene som følger skolens ansvar for et kjemi- eller naturfagrom er ikke en del av lærernes ordinære pedagogiske arbeid. Det kan derfor være lurt at ledelsen ved skolen spesifiserer oppgavene som skal gjøres og delegerer disse skriftlig til for eksempel en samlingsstyrer eller seksjonsleder.

Eksempler på oppgaver som kan delegeres:

  • organisering av HMS-arbeidet i naturfagseksjonen
  • forskriftsmessig merking og oppbevaring av kjemikalier
  • jevnlig inspeksjon og vedlikehold av utstyr

Når en oppgave er delegert til en lærer, er det rektors ansvar å sørge for at denne læreren har de nødvendige ressursene for å utføre arbeidet.

Lærere og elevers ansvar

For å sikre et fullt forsvarlig og trygt arbeids- og læringsmiljø, har både lærere og elever ansvar for å følge skolens rutiner og retningslinjer.

Dette innebærer å ta ansvar for egen helse og sikkerhet gjennom å bruke utstyr og farlige stoffer på en trygg og sikker måte, og si fra til rektor om eventuelle mangler og farer.

Publisert: 

05.10.2022

Sist oppdatert:

03.11.2022
Ønsker du å referere til denne siden, foreslår vi følgende format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, 3. november).
Juridisk ansvar.
2022/11/03