CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Opplæring i kjemikaliesikkerhet

Det er lovpålagt at lærere og elever som jobber med farlige kjemikalier har tilstrekkelig opplæring til å kunne jobbe forsvarlig med slike stoffer.

Innhold

Opplæring av lærere

Lærere som håndterer kjemikalier må:

 • ha kunnskap og praktiske ferdigheter slik at de kan arbeide på en trygg måte, og lære elevene å gjøre det samme
 • kunne gjøre risikovurderinger av praktisk arbeid, håndtere farlig avfall og merke og lagre kjemikalier slik lovverket krever

Mange lærere har opplæring i å jobbe med farlige kjemikalier som en del av sin egen utdanning. Opplæring i hva det innebærer å ha ansvar for kjemikalier på et naturfag- eller kjemirom er mindre vanlig. Både lærere som underviser i naturfag eller kjemi, og lærere som har ansvar for skolens naturfag- eller kjemirom trenger opplæring i forsvarlig håndtering av farlige kjemikalier.

Ansvar for opplæring i kjemikaliesikkerhet

Som arbeidsgiver skal skolen sørge for at lærere og elever får tilstrekkelig opplæring i arbeid med farlige kjemikalier til å jobbe forsvarlig, og at de får nødvendig informasjon om farer ved bruk av kjemikaliene. Videre skal arbeidsgiveren sørge for at personer som har oppgaver knyttet til kjemikaliesikkerhet – for eksempel forberedelser til og gjennomføring av praktisk arbeid i undervisningen – har tilstrekkelig opplæring og ressurser til å arbeide trygt og forsvarlig. Det er viktig at lærere og rektor kommuniserer om det er behov for slik opplæring.

Det er flere måter å gi opplæring i kjemikaliesikkerhet på. I noen land tilbyr fagforeninger eller private eller offentlige virksomheter kurs. Andre steder må opplæringen skje lokalt. På chesse.org finner du ressurser som kan brukes i kjemikaliesikkerhetsopplæring for lærere som underviser i naturfag og kjemi og lærere som har ansvar for kjemikaliesikkerhet på en skole.

Innføring i kjemikaliesikkerhetsarbeid for lærere

Alle naturfag- og kjemilærere bør ha en grunnleggende forståelse av problemstillinger knyttet til kjemikaliesikkerhet. De bør også være kjent med kjemikaliesikkerhetsrutinene på sin skole.

 1. Lovverk – nødvendig og anbefalt praksis
 2. Ansvarsspørsmål
 3. Sikkerhetsdatablader
 4. Risikovurdering
 5. Oppbevaring og merking av kjemikalier
 6. Lage egne løsninger og fareetiketter
 7. Håndtering av farlig avfall
 8. Lærerens ansvar på naturfag- og kjemirommene
 9. Skolens rutiner

Spesifikk opplæring for spesielle oppgaver

Dersom en lærer får delegert en kjemikaliesikkerhetsoppgave, må denne læreren få opplæring slik at oppgaven kan utføres på en forsvarlig måte. Et eksempel på en slik oppgave er oppdatering av skolens stoffkartotek. Opplæringen kan gis av den som har hatt oppgaven tidligere, på kurs eller ved selvstudium. Uavhengig av hvordan opplæringen foregår, er det viktig å sette av nok tid til opplæringen og til å utføre oppgaven.

Det kan være hensiktsmessig at en eller flere personer på skolen får omfattende opplæring i kjemikaliesikkerhet og dermed kan være en ressurs i kjemikaliesikkerhetsspørsmål.

Oppfølging etter kursing

For å opprettholde og utvikle læreres kjemikaliesikkerhetskompetanse bør skolen ha som mål å ha en kultur for kjemikaliesikkerhet. Det kan for eksempel innebære at det regelmessig settes av tid i fellestid til å diskutere og jobbe med problemstillinger knyttet til forsvarlig arbeid på laboratoriet.

Opplæring av elever

Vi anbefaler at alle elever får et innføringskurs i grunnleggende laboratoriesikkerhet i begynnelsen av hvert skoleår. Dette innebærer for eksempel å lære reglene som gjelder for arbeid på naturfag- eller kjemirommet og hvordan man leser og tolker farepiktogrammer. Kurset bør tilpasses elevenes alder, behov og aktivitetene de skal gjøre.

For å sikre korrekt håndtering av utstyr og for å minimere risikoen for ulykker, bør elevene læres opp i praktiske ferdigheter som for eksempel riktig bruk av gassbrenner, hvordan støtkoking kan unngås og korrekt pipetteringsteknikk. Et diplom eller et merke kan fungere som dokumentasjon på gjennomført opplæring.

Publisert: 

31.10.2022

Sist oppdatert:

18.11.2022
Ønsker du å referere til denne siden, foreslår vi følgende format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, 18. november).
Opplæring i kjemikaliesikkerhet.
2022/11/18