CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Sjekklister og verktøy

Finn raskt fram til alle verktøy, maler og sjekklister. For eksempel ulike rutiner, skjema for risikovurdering og vår fareetikettgenerator.

Alt praktisk arbeid med kjemikalier skal risikovurderes. For arbeid som involverer farlige kjemikalier kan det være til hjelp å bruke malen for risikovurdering.

Les mer: Risikovurdering

Stoffer skal merkes i henhold til EUs regelverk. Hvis du lager dine egne løsninger, bør de merkes slik at de kan identifiseres og håndteres på en forsvarlig måte.

Les mer: Merking

Noen kjemikalier har spesielle krav til oppbevaring, og noen kjemikalier har egenskaper som gjør at de ikke skal oppbevares sammen med visse andre stoffer. For enkelte stoffer er skolen er pålagt å ha et system for å holde oversikt over beholdningen.

Les mer: Oppbevaring

Et stoffkartotek er en samling sikkerhetsdatablader for alle kjemikalier og løsninger som brukes på skolen. Skolen er lovpålagt å ha et oppdatert stoffkartotek. For å ha informasjon om dato for innkjøp, oppbevaringssted, forpakningsstørrelse og hva et stoff brukes til, kan det være nyttig å ha en kjemikalieliste – en oversikt over hvilke kjemikalier skolen har – i tillegg til stoffkartoteket. 

Alle skoler er pålagt å kvitte seg med avfall på en måte som er forsvarlig og i tråd med gjeldende regelverk.

Interaktivt flytskjema for avfallshåndtering
 • Organiske forbindelser
  Er avfallet halogenert?
  • Ja
   Beholder: Halogenerte organiske forbindelser
  • Nei
   Beholder: Organiske forbindelser uten halogener
 • Uorganiske forbindelser
  Inneholder avfallet giftige, uorganiske salter?
  • Ja
   Beholder: Løsninger av giftige, uorganiske salter
  • Nei
   Er avfallet surt eller basisk?
   • Surt
    Beholder: Sure løsninger
   • Basisk
    Beholder: Basiske løsninger
 • Glassavfall
  Er glasset forurenset?
  • Ja
   Beholder: Forurenset glassavfall
  • Nei
   Er glasset resikulerbart?
   • Ja
    Resirkuler sammen med vanlig glassavfall
   • Nei
    Beholder: Rent glassavfall som ikke kan resikuleres
 • Annet
  Er avfallet skarpt, spisst e.l.?
  • Ja
   Beholder: Sprøytespisser, skalpeller o.l.
  • Nei
   Beholder: Forurenset avfall

Les mer: Avfallshåndtering

Det er lovpålagt at alle som jobber med farlige kjemikalier skal få nødvendig informasjon om farer ved bruk av kjemikaliene og tilstrekkelig opplæring til å jobbe forsvarlig

En rekke av HMS-oppgavene som følger skolens ansvar for et kjemi- eller naturfagrom er ikke en del av lærernes ordinære pedagogiske arbeid. Det kan derfor være lurt at ledelsen ved skolen spesifiserer oppgavene som skal gjøres og delegerer disse skriftlig til for eksempel en samlingsstyrer eller seksjonsleder.

Eksempler på oppgaver som kan delegeres:

 • organisering av HMS-arbeidet i naturfagseksjonen
 • forskriftsmessig merking og oppbevaring av kjemikalier
 • jevnlig inspeksjon og vedlikehold av utstyr

Når en oppgave er delegert til en lærer, er det rektors ansvar å sørge for at denne læreren har de nødvendige ressursene for å utføre arbeidet.

Vi anbefaler at alle elever får et innføringskurs i grunnleggende laboratoriesikkerhet i begynnelsen av hvert skoleår. Dette innebærer for eksempel å lære reglene som gjelder for arbeid på naturfag- eller kjemirommet og hvordan man leser og tolker farepiktogrammer. Kurset bør tilpasses elevenes alder, behov og aktivitetene de skal gjøre.

For å sikre korrekt håndtering av utstyr og for å minimere risikoen for ulykker, bør elevene læres opp i praktiske ferdigheter som for eksempel riktig bruk av gassbrenner, hvordan støtkoking kan unngås og korrekt pipetteringsteknikk. Et diplom eller et merke kan fungere som dokumentasjon på gjennomført opplæring.

Alle aktiviteter skal risikovurderes og risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig. Detaljnivået i risikovurderingen bør stå i forhold til risikoen knyttet til aktiviten.

En risikovurdering består av tre trinn:

 • Kartlegg farene forbundet med kjemikaliene, eksponeringsforhold, utstyr og arbeidsoperasjoner i forberedelsen til og i gjennomføringen av aktiviteten.
 • Vurder risikoene knyttet til hver del av aktiviteten.
 • Bestem hvilke tiltak som må gjøres for å eliminere eller redusere risikoen.

Dokumentasjon av risikovurderingen bør inneholde:

 • informasjon om klassen, laboratoriet eller klasserommet
 • alle farene som er kartlagt
 • situasjoner der det er behov for å redusere risiko
 • tiltakene som bør iverksettes for å eliminere eller redusere risiko
 • hvilket utstyr som skal være tilgjengelig, eller i beredskap, under forsøket eller demonstrasjonen
 • tiltak i tilfelle en ulykke

Fareinformasjon for noen vanlige kjemikalier

Fareetikettgeneratoren nedenfor inneholder fareinformasjon for noen løsninger som er vanlige å bruke i naturfag- og kjemiundervisning. Fareinformasjonen avhenger av konsentrasjonen til løsningen, så pass på å velge riktig konsentrasjonsintervall!

Hvis du skal lage en etikett til stoffer som du ikke finner i fareetikettgeneratoren, prøv å finne et sikkerhetsdatablad for en løsning med samme stoff og konsentrasjon. Bruk faresymbol, varselord og faresetninger (H-setninger) du finner i sikkerhetsdatabladet og bruk de sikkerhetssetningene (P-setninger) som er relevante for hvordan løsningen skal brukes i klasserommet. Dersom du ikke finner et sikkerhetsdatablad med riktig konsentrasjon, bruk et sikkerhetsdatablad for en mer konsentrert løsning eller for det rene stoffet. Det kan bety at løsningen blir klassifisert som farligere enn det den er, men her er det bedre å være på den sikre siden.

Fareetikettgenerator

Med fareetikettgeneratoren vår nedenfor kan du lage etiketter med faremerking.

Når du velger en kjemikalie, vises klassifiseringen for ulike konsentrasjonsintervaller. Klikk «Lag fareetikett» for ønsket konsentrasjonsintervall. Et tips for å få flere kopier på én utskriftsside eller gjøre andre tilpasninger, er å kopiere innholdet på siden med etiketten og lime det inn i for eksempel en tekstboks i et Word-dokument.

Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
17,4 M > c ≥ 13,3 M
100 % > c ≥ 80 %

Lag fareetikett
FlammeSkadet materiale og skadet hånd Fare Brannfarlig væske og damp. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.
13,3 M > c ≥ 4,1 M
80 % > c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.
4,1 M > c ≥ 1,6 M
25 % > c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
c < 1,6 M
c < 10 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Syrer
Oppbevares under øyehøyde. Konsentrasjoner over eller lik 80 % skal oppbevares i skapet for brannfarlige stoffer.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Sure løsninger
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
c ≥ 4,6 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
4,6 M > c ≥ 1,8 M
25 % > c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
c < 1,8 M
c < 10 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 20 %
Beholder: Sure løsninger
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 13,4 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegnDød plante og død fisk Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig for liv i vann. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

13,4 M > c ≥ 2,9 M
25 % > c ≥ 5 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

2,9 M > c ≥ 1,7 M
5 % > c ≥ 3 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

1,7 M > c ≥ 0,58 M
3 % > c ≥ 1 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 0,58 M
c < 1 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Baser
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Basiske løsninger
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 1,4 M
c ≥ 33 %

Lag fareetikett
Hodeskalle og knokler Fare Giftig ved svelging. Farlig ved innånding. Vask hendene grundig etter bruk. VED SVELGING: Kontakt lege umiddelbart. Unngå innånding av støv/tåke.

1,4 M > c ≥ 1,3 M
33 % > c ≥ 30 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Farlig ved svelging. Farlig ved innånding. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av støv/tåke.

1,3 M > c ≥ 0,2 M
30 % > c ≥ 5 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Farlig ved svelging. Vask hendene grundig etter bruk.

c < 0,2 M
c < 5 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 5 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
c ≥ 1,2 M
c ≥ 33 %

Lag fareetikett
Hodeskalle og knokler Fare Giftig ved svelging. Farlig ved innånding. Gir alvorlig øyeirritasjon. Vask hendene grundig etter bruk. VED SVELGING: Kontakt lege umiddelbart. Unngå innånding av støv/tåke. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
1,2 M > c ≥ 1,1 M
33 % > c ≥ 30 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Farlig ved svelging. Farlig ved innånding. Gir alvorlig øyeirritasjon. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av støv/tåke. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
1,1 M > c ≥ 0,38 M
30 % > c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.
0,38 M > c ≥ 0,19 M
10 % > c ≥ 5 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Farlig ved svelging. Vask hendene grundig etter bruk.
c < 0,19 M
c < 5 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Fast stoff skal oppbevares i skap: Oksiderende stoffer.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 5 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
Lag fareetikett
UtropstegnDød plante og død fisk Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Baser
Avfallshåndtering Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
0,26 M > c ≥ 0,13 M
2 % > c ≥ 1 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
c < 0,13 M
c < 1 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Baser
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Basiske løsninger
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 0,5 M
c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 0,5 M
c < 10 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Syrer
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 20 %
Beholder: Sure løsninger
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
c ≥ 4,09 M
c ≥ 55 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegnDød plante og død fisk Fare Farlig ved svelging og hudkontakt. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
4,09 M > c ≥ 1,85 M
55 % > c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegnDød plante og død fisk Fare Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
1,85 M > c ≥ 0,74 M
25 % > c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegnDød plante og død fisk Fare Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,74 M > c ≥ 0,22 M
10 % > c ≥ 3 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndDød plante og død fisk Fare Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,22 M > c ≥ 0,074 M
3 % > c ≥ 1 %

Lag fareetikett
UtropstegnDød plante og død fisk Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,074 M > c ≥ 0,018 M
1 % > c ≥ 0,25 %

Lag fareetikett
Død plante og død fisk Advarsel Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,018 M > c ≥ 0,0018 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Lag fareetikett
Død plante og død fisk Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,0018 M > c ≥ 0,00018 M
0,025 % > c ≥ 0,0025 %

Lag fareetikett
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet.
c < 0,00018 M
c < 0.0025 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 0,25 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 1,5 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
UtropstegnDød plante og død fisk Advarsel Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

1,5 M > c ≥ 0,5 M
25 % > c ≥ 10 %

Lag fareetikett
UtropstegnDød plante og død fisk Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

0,5 M > c ≥ 0,15 M
10 % > c ≥ 2,5 %

Lag fareetikett
Død plante og død fisk Advarsel Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

0,15 M > c ≥ 0,015 M
2,5 % > c ≥ 0,25 %

Lag fareetikett
Død plante og død fisk Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

0,015 M > c ≥ 0,0015 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Lag fareetikett
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet.

c < 0,0015 M
c < 0,025 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 0,25 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
Lag fareetikett
Død plante og død fisk Advarsel Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Baser
Avfallshåndtering Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Baser
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndDød plante og død fisk Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Baser
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 6,8 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

6,8 M > c ≥ 2,7 M
25 % > c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 2,7 M
c < 10 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Syrer
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Sure løsninger
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord H-erklæringer P-erklæringer

10 M > c ≥ 7,3 M
35 % > c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeskade. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

7,3 M > c ≥ 2,3 M
25 % > c ≥ 8 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlig øyeskade. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

2,3 M > c ≥ 1,4 M
8 % > c ≥ 5 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 1,4 M
c < 5 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Hydrogenperoksid bør helst oppbevares i kjøleskap, men kan også oppbevares i skapet for syrer så lenge konsentrasjonen er 35 % eller lavere. Oppbevares under øyehøyde.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 10 %.
Små mengder bør reageres ferdig eller fortynnes til under 10 % og deretter skylles ut i avløpet.
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 0,9 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

0,9 M > c ≥ 0,35 M
25 % > c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 0,35 M
c < 10 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 20 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 0,9 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Farlig ved svelging. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet.

0,9 M > c ≥ 0,18 M
25 % > c ≥ 5 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

0,18 M > c ≥ 0,11 M
5 % > c ≥ 3 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

0,11 M > c ≥ 0,036 M
3 % > c ≥ 1 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 0,036 M
c < 1 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
Merking
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c = 0,1 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

15,8 M > c ≥ 14 M
70 % > c ≥ 65 %

Lag fareetikett
Flamme over sirkelSkadet materiale og skadet håndHodeskalle og knokler Fare Kan forsterke brann; oksiderende. Giftig ved innånding. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Holdes borte fra klær og andre brennbare materialer. Unngå innånding av damp. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt en lege. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

14 M > c ≥ 4,5 M
65 % > c ≥ 28,6 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndHodeskalle og knokler Fare Giftig ved innånding. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Unngå innånding av damp. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt en lege. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

4,5 M > c ≥ 2,2 M
28,6 % > c ≥ 14,3 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Farlig ved innånding. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Unngå innånding av damp. Kontakt en lege ved ubehag. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

2,2 M > c ≥ 0,79 M
14,3 % > c ≥ 5 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

0,79 M > c ≥ 0,47 M
5 % > c ≥ 3 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

0,47 M > c ≥ 0,15 M
3 % > c ≥ 1 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 0,15 M
c < 1 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Syrer
Salpetersyre med c ≥ 65 % oppbevares i skap: Oksiderende stoffer.
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Sure løsninger
Merking
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c = 0,1 %

Lag fareetikett
Flamme Fare Meget brannfarlig væske og damp. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares på et godt ventilert sted.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Brannfarlig stoffer – inkludert organiske løsemidler. Stoffer eller stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser
Avfallshåndtering Beholder: Organiske forbindelser uten halogener
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 2,55 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

2,55 M > c ≥ 1,02 M
25 % > c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 1,02 M
c < 10 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Syrer
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Sure løsninger
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 4,4 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Farlig ved svelging. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

4,4 M > c ≥ 0,35 M
25 % > c ≥ 2 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

0,35 M > c ≥ 0,08 M
2 % > c ≥ 0,5 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 0,08 M
c < 0,5 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Baser
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Basiske løsninger
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
c ≥ 0,84 M
c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
c < 0,84 M
c < 10 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 20 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
MerkingForslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
c ≥ 1,58 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
UtropstegnTorso med indre skaderDød plante og død fisk Advarsel Farlig ved svelging. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Vask hendene grundig etter bruk. Innhent særskilt instruks før bruk. Benytt vernehansker, verneklær og øyevern. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
1,58 M > c ≥ 0,18 M
25 % > c ≥ 3 %

Lag fareetikett
Torso med indre skaderDød plante og død fisk Advarsel Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Innhent særskilt instruks før bruk. Benytt vernehansker, verneklær og øyevern. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,18 M > c ≥ 0,15 M
3 % > c ≥ 2,5 %

Lag fareetikett
Død plante og død fisk Advarsel Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,15 M > c ≥ 0,015 M
2,5 % > c ≥ 0,25 %

Lag fareetikett
Død plante og død fisk Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,015 M > c ≥ 0,0015 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Lag fareetikett
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet.
c < 0,0015 M
c < 0,025 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Fast stoff skal oppbevares i skap: Oksiderende stoffer.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 0,25 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
c ≥ 5,6 M
c ≥ 55 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding. Gir alvorlig øyeskade. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av støv. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet.
5,6 M > c ≥ 3 M
55 % > c ≥ 30 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Farlig ved svelging eller innånding. Gir alvorlig øyeskade. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av støv. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet.
3 M > c ≥ 2,5 M
30 % > c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegn Fare Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeskade. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet.
2,5 M > c ≥ 0,3 M
25 % > c ≥ 3 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlig øyeskade. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.
0,3 M > c ≥ 0,1 M
3 % > c ≥ 1 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
c < 0,1 M
c < 1 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 10 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 0,29 M
c ≥ 5 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndDød plante og død fisk Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

0,29 M > c ≥ 0,17 M
5 % > c ≥ 3 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndDød plante og død fisk Fare Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

0,17 M > c ≥ 0,058 M
3 % > c ≥ 1 %

Lag fareetikett
UtropstegnDød plante og død fisk Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

0,058 M > c ≥ 0,001 M
1 % > c ≥ 0,025 %

Lag fareetikett
Død plante og død fisk Advarsel Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

0,001 M > c ≥ 0,0001 M
0,025 % > c ≥ 0,0025 %

Lag fareetikett
Død plante og død fisk Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.

0,0001 M > c ≥ 0,00001 M
0,0025 % > c ≥ 0,00025 %

Lag fareetikett
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet.

c < 0,00001 M
c < 0,00025 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Fast stoff skal oppbevares i skap: Oksiderende stoffer
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 0,25 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
c ≥ 0,9 M
c ≥ 10 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
c < 0,9 M
c < 10 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Baser
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 20 %
Beholder: Basiske løsninger
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c ≥ 0,5 M
c ≥ 2 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.

0,5 M > c ≥ 0,125 M
2 % > c ≥ 0,5 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

c < 0,125 M
c < 0,5 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Baser
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Basiske løsninger
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
c ≥ 1,5 M
c ≥ 15 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet hånd Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Bruk øyevern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller i håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll (eller dusj) huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.
1,5 M > c ≥ 0,5 M
15 % > c ≥ 5 %

Lag fareetikett
Utropstegn Advarsel Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
c < 0,5 M
c < 5 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Syrer
Oppbevar under øyehøyde.
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 1 %
Beholder: Sure løsninger
Merking
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger

c = 0,5 %

Lag fareetikett
Flamme Fare Meget brannfarlig væske og damp. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares på et godt ventilert sted.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Brannfarlig stoffer – inkludert organiske løsemidler. Stoffer eller stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser
Avfallshåndtering Beholder: Organiske forbindelser uten halogener
Merking Forslag til sikkerhetssetninger er lagd med utgangspunkt i bruk av kjemikaliene i ungdomsskole og i videregående skole. Konsentrasjonen er oppgitt mol/L og masseprosent.
Konsentrasjon Faresymbol Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger
c ≥ 1,5 M
c ≥ 25 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndUtropstegnDød plante og død fisk Fare Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
1,5 M > c ≥ 0,18 M
25 % > c ≥ 3 %

Lag fareetikett
Skadet materiale og skadet håndDød plante og død fisk Fare Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,18 M > c ≥ 0,15 M
3 % > c ≥ 2,5 %

Lag fareetikett
UtropstegnDød plante og død fisk Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,15 M > c ≥ 0,06 M
2,5 % > c ≥ 1 %

Lag fareetikett
UtropstegnDød plante og død fisk Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,06 M > c ≥ 0,015 M
1 % > c ≥ 0,25 %

Lag fareetikett
Død plante og død fisk Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill.
0,015 M > c ≥ 0,0015 M
0,25 % > c ≥ 0,025 %

Lag fareetikett
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet.
c < 0,0015 M
c < 0,025 %

Lag fareetikett
Vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevaring Skap: Giftig
Avfallshåndtering Konsentrasjonsgrense for farlig avfall: 0,25 %
Beholder: Løsninger av giftige uorganiske salter

Vi har laget et forslag for plassering av noen kjemikalier i ulike skap. Listen er ikke uttømmende, men er basert på de stoffene som er brukt til elevforsøkene i læreverkene Element, Naturfag og Solaris for ungdomsskolen.

Interaktivt flytskjema
 • Organiske forbindelser
  Er avfallet halogenert?
  • Ja
   Beholder: Halogenerte organiske forbindelser
  • Nei
   Beholder: Organiske forbindelser uten halogener
 • Uorganiske forbindelser
  Inneholder avfallet giftige, uorganiske salter?
  • Ja
   Beholder: Løsninger av giftige, uorganiske salter
  • Nei
   Er avfallet surt eller basisk?
   • Surt
    Beholder: Sure løsninger
   • Basisk
    Beholder: Basiske løsninger
 • Glassavfall
  Er glasset forurenset?
  • Ja
   Beholder: Forurenset glassavfall
  • Nei
   Er glasset resikulerbart?
   • Ja
    Resirkuler sammen med vanlig glassavfall
   • Nei
    Beholder: Rent glassavfall som ikke kan resikuleres
 • Annet
  Er avfallet skarpt, spisst e.l.?
  • Ja
   Beholder: Sprøytespisser, skalpeller o.l.
  • Nei
   Beholder: Forurenset avfall

Publisert: 

31.10.2022

Sist oppdatert:

08.09.2023
Ønsker du å referere til denne siden, foreslår vi følgende format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, 8. september).
Sjekklister og verktøy.
2023/09/08